Spotkanie inaugurujące Kartę Różnorodności w Polsce

5 stycznia 2012

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na inaugurację Grupy Roboczej poświęconej polskiej wersji Karty Różnorodności w kontekście zarządzania różnorodnością

Karta Różnorodności jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez przedsiębiorstwo, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania. Firmy decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała podczas spotkania przedstawicieli/lek firm z francuskim kapitałem w maju 2011.

Proces powstania dokumentu opisującego standardy i zasady zarządzania różnorodnością w firmie polegać będzie na:

  • wspólnych spotkaniach i konsultacjach przedstawicieli/lek firm – Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firm francuskich,
  • spotkaniach z ekspertami/tkami, przedstawicielami/lkami organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji,
  • wypracowaniu adekwatnej do polskich warunków treści Karty Różnorodności,
  • uroczystym podpisaniu Karty przez prezesów i prezeski firm w Polsce,
  • upowszechnianiu i promowaniu Karty Różnorodności w Polsce;