Współpraca z administracją

Forum Odpowiedzialnego Biznesu dostrzega wiele pól współpracy z administracją publiczną.  Działania związane z CSR mają, bowiem bezpośrednie przełożenie na realizację celów stawianych przed administracją w dokumentach strategicznych Europa 2020 oraz Polska 2030. Cele takie jak podniesienie innowacyjności, zwiększenie zatrudnienia i wzrost kapitału społecznego zbiegają się z dążeniami biznesu w realizowanymi w ramach działań CSR.

Współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki

Od 2008 r. do końca 2011 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PwC wspólnie z Urzędem Regulacji Energetyki pracowało nad implementacją CSR w sektorze energetycznym w Polsce. W wyniku tej współpracy powstał miedzy innymi raport „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych W Świetle Badań Ankietowych”. Ważnym celem współpracy było także inicjowanie i współorganizowanie seminariów i konferencji, służących wymianie wiedzy i doświadczeń ośrodków akademickich, władzy publicznej, organizacji pozarządowych oraz organizacji branżowych i przedsiębiorstw energetycznych.

Współpraca z ministerstwami

W latach 2009 – 2013 Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadziło ożywioną współpracę z Ministerstwem Gospodarki. Jej celem było stworzenie platformy współpracy i współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Ministerstwo Gospodarki jest główną instytucją rządową prowadzącą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności ukierunkowanych na osiąganie celów gospodarki niskoemisyjnej i efektywnie wykorzystującej zasoby środowiska. Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu umożliwiło wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorami  m.in. w zakresie promowania zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej. Forum brało udział w pracach Grup Roboczych (system promowania CSR, odpowiedzialne inwestycje, CSR a edukacja, zrównoważona konsumpcja) powołanych w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki. Współpraca w ramach Zespołu została czasowo zawieszona po rozwiązaniu go decyzją Prezesa Rady Ministrów.

Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw został reaktywowany 11 kwietnia 2016 przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego jako organ pomocniczy Ministra Rozwoju. Przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostali zaproszeni do uczestniczenia w jego pracach.

W 2018 roku odnowiono szeroką platformę dialogu, angażując przedstawicieli różnych środowisk do wspólnych działań na rzecz podniesienia etycznych standardów prowadzonej, przez przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej. 10 maja 2018 roku Jerzy Kwiecieński, Minister Inwestycji i Rozwoju, podpisał Zarządzenie powołujące Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W jego skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, strony społecznej, organizacji pracodawców, związków zawodowych, stowarzyszeń branżowych i sektorowych, środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji pozarządowych. Łącznie w pracach Zespołu bierze udział blisko 70 instytucji i organizacji, w tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zadania Zespołu realizowane są w ramach wyspecjalizowanych grup roboczych. 26 września 2018 roku Zespół powołał 5 grup roboczych do realizacji przyjętych zadań, tj. : grupę roboczą do spraw konsumenckich, grupę roboczą do spraw innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR, grupę roboczą do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni, grupę roboczą do spraw społecznej odpowiedzialności administracji, grupę roboczą do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę. Forum Odpowiedzialnego Biznesu przewodniczy pracom Grupy roboczej ds. konsumenckich.

Aktualnie Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działa przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Więcej informacji tutaj >>>