Współpraca z administracją

Forum Odpowiedzialnego Biznesu dostrzega wiele pól współpracy z administracją publiczną.  Działania związane z CSR mają, bowiem bezpośrednie przełożenie na realizację celów stawianych przed administracją w dokumentach strategicznych Europa 2020 oraz Polska 2030. Cele takie jak podniesienie innowacyjności, zwiększenie zatrudnienia i wzrost kapitału społecznego zbiegają się z dążeniami biznesu w realizowanymi w ramach działań CSR.

Współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki

Od 2008 r. do końca 2011 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PwC wspólnie z Urzędem Regulacji Energetyki pracowało nad implementacją CSR w sektorze energetycznym w Polsce. W wyniku tej współpracy powstał miedzy innymi raport „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych W Świetle Badań Ankietowych”. Ważnym celem współpracy było także inicjowanie i współorganizowanie seminariów i konferencji, służących wymianie wiedzy i doświadczeń ośrodków akademickich, władzy publicznej, organizacji pozarządowych oraz organizacji branżowych i przedsiębiorstw energetycznych.

Współpraca z Ministerstwem Rozwoju

W latach 2009 – 2013 Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadziło ożywioną współpracę z Ministerstwem Gospodarki. Jej celem było stworzenie platformy współpracy i współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Ministerstwo Gospodarki jest główną instytucją rządową prowadzącą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności ukierunkowanych na osiąganie celów gospodarki niskoemisyjnej i efektywnie wykorzystującej zasoby środowiska. Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu umożliwiło wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorami  m.in. w zakresie promowania zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej. Forum brało udział w pracach Grup Roboczych (system promowania CSR, odpowiedzialne inwestycje, CSR a edukacja, zrównoważona konsumpcja) powołanych w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki.

Współpraca w ramach Zespołu została czasowo zawieszona po rozwiązaniu go decyzją Prezesa Rady Ministrów.

Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw został reaktywowany 11 kwietnia 2016 przez Wicepremiera i Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego jako organ pomocniczy Ministra Rozwoju. Przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostali zaproszeni do uczestniczenia w jego pracach.

Wizja 2050

Projekt prowadzony w 2015 roku przez Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę doradczą Deloitte. Dokumentem programowym inicjatywy jest Deklaracja Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju określająca 10 kluczowych wyzwań, w ramach których biznes powinien się angażować na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych. W gronie sygnatariuszy Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju znajduje się obecnie 99 firm.

Wizja 2050 powstała by integrować biznes wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazywać wyzwania w tym obszarze oraz umacniać dialog administracji i biznesu na rzecz realizacji celów rozwojowych Polski. Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Zespół Deloitte Sustainability Consulting Central Europe wspierają merytorycznie prace czterech grup roboczych powołanych w ramach Wizji 2050, które działają w następujących obszarach:

  1. zrównoważonej produkcji i konsumpcji
  2. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
  3. innowacji społecznych
  4. małych i średnich przedsiębiorstw.

Grupy robocze Wizji 2050 są przestrzenią do dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicieli polskiego biznesu z innymi podmiotami, w tym Ministerstwem Gospodarki. Firmy, które zaangażowały się w ich prace, biorą bezpośredni udział w procesach konsultacji istotnych dokumentów rządowych dotyczących obszarów zainteresowania poszczególnych grup.

Dowiedz się więcej o projekcie Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050