Jak zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności

Kto może zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności?

Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, samorządowej oraz świata akademickiego.

Zobacz treść Karty Różnorodności »

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce, zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia do grona Sygnatariuszy firmy lub organizacji, która nie podziela wartości i zasad zawartych w Karcie Różnorodności.

Czy dołączenie do grona sygnatariuszy jest płatne?

Przystąpienie do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności wiąże się z opłatą w wysokości:

 • w przypadku firm  dużych (zatrudniających powyżej 250 pracowników) 8 000 zł + VAT
 • w przypadku firm  średnich (50-250 pracowników), jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz uczelni wyższych  4 500 zł + VAT 
 • w przypadku firm małych i mikroprzedsiębiorców (zatrudniających od 2 do 50 pracowników) 2 500 zł + VAT
 • zwolnione z opłaty są organizacje pozarządowe oraz członkowie Programu Partnerstwa FOB

Sygnatariuszy obowiązuje coroczna opłata w wysokości:

 • dla dużych firm: 2000,00 zł netto rocznie
 • dla średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, uczelni wyższych: 1000,00 zł netto rocznie
 • dla mikro i małych firm: 500,00 zł netto rocznie
 • zwolnione z opłaty są organizacje pozarządowe oraz członkowie Programu Partnerstwa FOB

Najrzadziej raz na 3 lata sygnatariusz ma obowiązek wziąć udział w badaniu Diversity IN Check. Opłata za pierwsze badanie (jeśli nastąpi w roku przystąpienia lub następnym) zawiera się w koszcie przystąpienia do Karty Różnorodności. Kolejne badania są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jeśli organizacja w danym roku przystępuje do badania, jest zwolniona z corocznej opłaty.

Co trzeba zrobić, aby zostać sygnatariuszem?

Organizacja przystępująca do Karty Różnorodności powinna zatrudniać co najmniej 2 osoby. Aby zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce:

 • Należy wypełnić ankietę zgłoszeniową do programu. Celem ankiety jest weryfikacja poziomu zarządzania różnorodnością i inkluzji. Wyniki ankiety nie są publikowane.
 • W ciągu 20 dni roboczych organizacja otrzymuje od Forum Odpowiedzialnego Biznesu informację zwrotną.
 • W zależności od charakteru organizacji podpisywana jest umowa o współpracy (firmy i organizacje) lub porozumienie  (NGO) dotyczące przystąpienia do grona sygnatariuszy. Jest to warunek konieczny przystąpienia do programu.
 • Potem organizacja dokonuje jednorazowej opłaty za przystąpienie do programu.
 • W dniu przystąpienia witamy w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce poprzez wpis na listę Sygnatariuszy, dyplom oraz grafikę z cytatem publikowaną w mediach społecznościowych Karty Różnorodności.
 • Organizacje uprawnione do udziału w badaniu Diversity IN Check otrzymają mailowo podsumowanie wyników weryfikacji.
 • Najrzadziej raz na 3 lata sygnatariusz ma obowiązek wziąć udział w badaniu Diversity IN Check. Opłata za pierwsze badanie (jeśli nastąpi w roku przystąpienia lub następnym) zawiera się w koszcie przystąpienia do Karty Różnorodności. Kolejne badania są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem
 • Sygnatariuszy obowiązuje coroczna opłata w wysokości:
  • dla dużych firm: 2000,00 zł netto rocznie
  • dla średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, uczelni wyższych: 1000,00 zł netto rocznie
  • dla mikro i małych firm: 500,00 zł netto rocznie

Sojusznicy Karty Różnorodności

Sygnatariuszami Karty Różnorodności mogą zostać wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 2 osoby. Chcemy docenić jednak podmioty, które nie zatrudniają pracowników_c i jednocześnie w sposób szczególny promują, edukują, wspierają, rozwijają idee Karty Różnorodności w Polsce, również poprzez bezpośrednią współpracę z naszą organizacją. Te podmioty znajdą Państwo w zakładce Sojusznicy Karty Różnorodności.

Sygnatariusze Karty Różnorodności w Europie

 • 26 Kart Różnorodności w krajach Unii Europejskiej
 • ponad 15 000 sygnatariuszy (firmy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie, związki)
 • reprezentowanych ponad 17 milionów pracowników

Co należy zrobić, aby zostać Sygnatariuszem Wspierającym?

Sprawdź szczegółowe informacje »

Kiedy następuje ogłoszenie nowych sygnatariuszy?

Nowi Sygnatariusze Karty Różnorodności zostają wpisani na listę Sygnatariuszy po dopełnieniu formalności związanych z dołączeniem do programu.

Dlaczego moja organizacja/firma/instytucja powinna podpisać Kartę Różnorodności?

O znaczeniu Karty Różnorodności

Szabolcs Schmidt – szef zespołu polityki przeciwdziałania dyskryminacji i koordynacji działań na rzecz społeczności romskiej Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, Komisja Europejska

Dołączając do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, pracodawca wyraża swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego tematu w danej organizacji czy firmie. Dołączając do prestiżowego grona sygnatariuszy, staje się również ambasadorem tematu w swoim środowisku. Wyraża tym samym gotowość na wprowadzenie zapisów Karty oraz zobowiązuje się do wprowadzenia polityk antydyskryminacyjnej i antymobbingowej oraz zarządzania różnorodnością w swojej organizacji czy firmie.

Korzyści dla Sygnatariusza KR:

 • status Sygnatariusza inicjatywy pod egidą Komisji Europejskiej
 • spotkania merytoryczne, między innymi obchody Miesiąca Różnorodności w maju
 • dedykowany e-learning dla kadry
 • wspólne inicjatywy
 • promocja dobrych praktyk DEI firmy (diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, inkluzja)
 • dedykowany newsletter
 • możliwość udziału w międzynarodowych projektach
 • korzystanie z wiedzy i doświadczeń szerokiego grona Sygnatariuszy
 • dostęp do badania Diversity IN Check na preferencyjnych warunkach
 • dostęp do aktualnych badań nt. zarządzania różnorodnością

Podpisanie Karty Różnorodności oznacza:

 • dołączenie do międzynarodowego grona organizacji pozostających pod patronatem Platformy Europejskich Kart Różnorodności Komisji Europejskiej
 • pokazanie otwartości i szacunku pracodawcy wobec różnorodnych pracowników, wzmocnienie dialogu nt. różnorodności wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • dołączenie do grona organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodnością w Polsce
 • włączenie się w procesy wyznaczenia trendów w zarządzaniu różnorodnością i polityką równych szans
 • udział w badaniu Diversity IN Check – narzędziu umożliwiającym diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji
 • wzmocnienie wizerunku organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej w temat równego traktowania w miejscu pracy
 • możliwość szerokiej współpracy międzysektorowej (biznes – administracja publiczna – NGO)
 • przełożenie zapisów Karty na realne działania
 • zobowiązanie, które implikuje rewizję własnych polityk; wskaźniki do Karty Różnorodności pozwalają na lepsze monitorowanie zarządzania różnorodnością na poziomie operacyjnym, audytu oraz monitoringu działań w tym zakresie

Jakie zobowiązania niesie ze sobą podpisanie Karty?

Sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce zobowiązuje się do:

 • systematycznego wprowadzenia zapisów Karty do swojej organizacji;
 • promocji Karty Różnorodności wśród swoich interesariuszy;
 • ewaluacji organizacji poprzez udział w badaniu Diversity IN Check najrzadziej raz na 3 lata;
 • kontaktu z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawach związanych z Kartą Różnorodności;
 • dzielenia się swoimi dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością;
 • corocznej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Kartę Różnorodności podpisał Rafał Trzaskowski – Prezydent Miasta st. Warszawy, 17 maja 2022 r.