Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, w związku z czym „trzeci sektor” znajduje się w kręgu zainteresowania i aktywności FOB. Jednocześnie informujemy, że FOB nie prowadzi pośrednictwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi poszukującymi partnerów i/lub sponsorów a firmami.

Zaangażowanie FOB w kontekście „trzeciego sektora” polega na:

  • włączeniu w prace Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Federacja zrzesza organizacje z całej Polski, prowadzące swoją działalność na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, także organizacje wspierające.
  • dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym współpracy z biznesem w odniesieniu do ESG poprzez publikacje, wystąpienia, szkolenia.
  • współpracy z organizacjami działającymi na rzecz promowania zagadnień i aktywności powiązanej z ESG (troska o środowisko naturalne, prawa człowieka i inne).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest także partnerem wspierającym Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo), które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Członkowie Partnerstwa chcą  wspólnie pracować i przyczyniać się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem współpracy z NGOsami w Raporcie społecznym FOB.

Organizacjom pozarządowym zainteresowanym współpracą z biznesem polecamy zapoznanie się z następującymi publikacjami/analizami:

#NGOReagujeOdpowiedzialnie

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, wiele organizacji pozarządowych zaangażowało się w kompleksową pomoc osobom, które szczególnie odczuły skutki obecnej sytuacji.  Ponadto na dużą skalę prywatne osoby zaczęły wspierać potrzebujących oraz przedstawicieli służby zdrowia.  W kwietniu 2020 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało infografikę #NGOReagujeOdpowiedzialnie, prezentującą podjęte inicjatywy społeczne. Materiał dostępny jest tutaj »