banner

Q&A dotyczące badania Diversity IN Check

W jakim cyklu prowadzone jest badanie Diversity IN Check i jakiego okresu powinny dotyczyć podawane w badaniu informacje?

Badanie Diversity IN Check realizowane jest w cyklu rocznym. W 4. edycji badania wszystkie podawane informacje, praktyki i dane powinny dotyczyć 2023 r.

Dla jakich organizacji przeznaczone jest badanie Diversity IN Check?

W badaniu Diversity IN Check mogą wziąć udział wszystkie organizacje posiadające osobowość prawną – firmy, instytucje, organizacje pozarządowe zatrudniające co najmniej 2 osoby. Szczególnie zachęcamy branżę kreatywną, dla której przygotowaliśmy specjalny suplement do badania.

Do kiedy można zgłosić się do udziału w badaniu?

I etap badania polegający na zbieraniu danych analitycznych za pośrednictwem kwestionariusza rozpoczął się 10 stycznia i potrwa do 10 marca 2024 roku  – w tym okresie można przystąpić do badania i wypełnić kwestionariusz. Niemniej należy zwrócić uwagę, że zbierane dane dotyczą wielu obszarów działania organizacji i zgłoszenie ostatniego dnia może skutkować brakiem wystarczającego czasu na wypełnienie kwestionariusza rzetelnymi danymi. Dlatego warto przystąpić do badania w terminie, który pozwoli na pozyskanie wszystkich informacji.

Jak zgłosić się do udziału w badaniu?

Aby przystąpić do badania, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Diversity in Check. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY»

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, spełnieniu warunków udziału w badaniu oraz dokonaniu opłaty (jeśli dotyczy) zgodnie z tabelą opłat dostępną w regulaminie projektu (pdf) organizacja otrzymuje indywidualny link umożliwiający wzięcie udziału w badaniu. Link kieruje do kwestionariusza ankiety. Możliwe jest wielokrotne zamykanie i wznawianie ankiety w miejscu zakończenia, w dowolnym momencie. Wprowadzone odpowiedzi są zapisywane automatycznie, ale dopiero po przejściu do następnego ekranu (a nie od razu po wpisaniu / zaznaczeniu odpowiedzi). Po 30 minutach braku aktywności sesja wygasa. Wypełnianie ankiety jednocześnie na kilku urządzeniach i w kilku oknach przeglądarki jednocześnie może spowodować utratę niektórych danych.

Wprowadzone przez organizacje dane są zapisywane na zabezpieczonych serwerach Partnera Badawczego Projektu.

Kiedy opublikowana zostanie najnowsza Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce?

Lista zostanie podana do publicznej wiadomości w maju 2024 roku, przy okazji obchodów Miesiąca Różnorodności. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia odrębnych list dla organizacji mikro i małych oraz średnich i dużych.

Jaki jest próg wejścia organizacji na Listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce?

Warunkiem zakwalifikowania się na Listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce jest uzyskanie określonej liczby punktów przyznawanych za odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu badania Diversity IN Check. Minimalny poziom punktacji konieczny do zakwalifikowania się na Listę zdefiniowany jest zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z osobna dla każdego z obszarów podlegających punktacji (podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów). Organizacje, które zakwalifikują się na Listę opracowaną na podstawie wyników badania Diversity IN Check, osiągając zgodny z przyjętą metodologią poziom zaawansowania w zakresie DEI, będą prezentowane w kolejności alfabetycznej. Ostateczny skład 4. Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce zatwierdza Zespół Ekspertek i Ekspertów Projektu. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia odrębnych list dla organizacji mikro i małych oraz średnich i dużych.

Czy informacje podawane przez organizację i uzyskana przez nią punktacja będą podawane do publicznej wiadomości?

Szczegółowa punktacja uzyskana przez organizację uczestniczącą w badaniu nie będzie dostępna publicznie. Zostanie ona udostępniona wyłącznie do wiadomości organizacji, której punktacja dotyczy.

Organizacje, które nie uzyskają minimalnej liczny punktów umożliwiających wejście na Listę, również otrzymają szczegółowe informacje nt. wyników uzyskanych w badaniu.

Szczegółowe informacje i dane podawane przez firmy i organizacje w ankiecie badawczej NIE będą podawane do publicznej wiadomości w żadnym zakresie.

Jakie informacje i dane powinny podawać organizacje tworzące grupę?

W przypadku organizacji tworzących grupę wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu co do zasady powinny dotyczyć jej samej, a nie praktyk i działań prowadzonych przez inne podmioty z grupy. Działania i praktyki opisywane w kwestionariuszu powinny być prowadzone na terenie Polski.

Czy informacje podawane w kwestionariuszu będą weryfikowane?

Odpowiedzi zawarte w określonej, losowo dobranej próbie ankiet organizacji uczestniczących w projekcie zostaną poddane weryfikacji i ocenie zgodności z dokumentami źródłowymi i/lub dodatkowymi informacjami uzyskanymi podczas rozmów z przedstawicielami podmiotów uczestniczących w badaniu.

Organizacja przystępując do badania, wyraża tym samym zgodę na poddanie się weryfikacji poprawności odpowiedzi przedstawionych w ankiecie/zgodności ze stanem faktycznym w organizacji przez Ekspertów_ki FOB w formule online/podczas spotkania w siedzibie organizacji/FOB lub poprzez przesłanie dokumentów potwierdzających wprowadzone dane.

Organizacja, której odpowiedzi zostaną poddane weryfikacji, zobowiązana jest okazać, w uzgodnionym z FOB terminie, dokumenty (w formie papierowej lub elektronicznej) potwierdzające poprawność/zgodność udzielonych odpowiedzi/informacji zawartych w ankiecie projektu.

W sytuacji, gdy okazane przez organizację informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (tj. są oznaczone przez firmę  jako „poufne”), Forum Odpowiedzialnego Biznesu zobowiązane jest do zachowania w tym względzie poufności. Ograniczenie to nie dotyczy informacji.

W jakim zakresie/które wskaźniki z Diversity IN Check wspierają raportowanie zrównoważonego rozwoju / ESG?

Badanie Diversity In Check w znacznej mierze wspiera raportowanie ESG, w szczególności w obszarze „S”, choć nie wyłącznie.
Przygotowując się do udziału w badaniu DINC organizacja przeprowadza przegląd systemów zarządzania, istniejących strategii, polityk i procedur, dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju, poszanowania praw człowieka, procedur należytej staranności czy różnorodności w organach nadzorczych. To informacje które są również wymagane poprzez ujawnienia m.in w ramach ESRS 2: Ogólne ujawnianie informacji.

Największe odniesienie badania DINC do raportowania ESG  zgodnie z ESRS to obszar wskaźników społecznych dotyczących miejsca pracy, czyli standard ESRS S1: Własna siła robocza / własne zatrudnienie (ang. own workforce). Tu znajdziemy bezpośrednie odniesienie do wskaźników zarządzania różnorodnością, równości wynagrodzeń, rotacji zatrudnienia, zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,  przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu.

Badanie DINC wspiera również przygotowanie do raportowania informacji w ramach ujawnień ESRS S2: Pracownicy w łańcuchu wartości oraz w obszarze G – governance w ramach ESRS G1: Prowadzenie działalności gospodarczej (ang. Business conduct), w zakresie kultury prowadzenia działalności biznesowej oraz procedur dotyczących współpracy z kontrahentami.

Przygotowanie i przejście procesu badania pozwoli wzmocnić systemy zarządcze w zakresie DEI, które z pewnością  zaowocują lepszą jakością środowiska pracy ale też usprawnią procesy raportowania ESG.