banner

Q&A dotyczące suplementu Diversity IN Check Creative

Jakiego okresu powinny dotyczyć podawane w badaniu Diversity IN Check Creative  (pilotaż) informacje?

W pilotażu badania Diversity iN Check Creative realizowanym w okresie czerwiec – sierpień 2023 r. wszystkie podawane informacje, praktyki i dane powinny dotyczyć 2022 r. chyba, że w pytaniu wskazany jest inny okres.

Dla jakich organizacji przeznaczone jest badanie Diversity IN Check Creative?

W pilotażu badania Diversity IN Check Creative mogą wziąć udział wszystkie organizacje posiadające osobowość prawną – firmy, instytucje, organizacje pozarządowe działające w branży kreatywnej. Branża kreatywna rozumiana jest jako:

  1. agencje reklamowe
  2. agencje eventowe
  3. agencje PR
  4. wydawcy gazet/czasopism
  5. wydawcy/producenci programów/filmów/nagrań telewizyjnych/radiowych/video
  6. organizacje prowadzące portale internetowe
  7. wydawcy/producenci gier komputerowych
  8. inne organizacje zajmujące się tworzeniem narracji obecnych w przestrzeni publicznej

Do kiedy można zgłosić się do udziału w badaniu?

I etap badania polegający na zbieraniu danych analitycznych za pośrednictwem kwestionariusza rozpocznie się w czerwcu 2023 r. i potrwa do 28 sierpnia 2023 r. – w tym okresie można przystąpić do badania i wypełnić kwestionariusz. Niemniej należy zwrócić uwagę, że zbierane dane dotyczą wielu obszarów działania organizacji i zgłoszenie ostatniego dnia może skutkować brakiem wystarczającego czasu na wypełnienie kwestionariusza rzetelnymi danymi. Dlatego warto przystąpić do badania w terminie, który pozwoli na pozyskanie wszystkich informacji.

Dodatkowo ważne jest, że pierwsze 20 organizacji, które zgłosi się do badania poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz ukończy wypełnianie kwestionariusza badawczego do 21 lipca 2023 r. (decyduje godzina zamknięcie kwestionariusza) otrzyma bezpłatnie indywidualny raport, w którym przedstawione będą wyniki badania dla danej organizacji, a także wyniki na tle innych uczestników badania, bez możliwości ich identyfikacji. Kolejne organizacje będą mogły otrzymać indywidualny raport z badania po uiszczeniu opłaty 1500 zł netto. W celu uzyskania indywidualnego raportu prosimy o kontakt z organizatorem badania.

Jak zgłosić się do udziału w badaniu?

Aby przystąpić do badania, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zapoznaniu się z regulaminem organizacja otrzymuje indywidualny link umożliwiający wzięcie udziału w badaniu. Link kieruje do kwestionariusza ankiety. Możliwe jest wielokrotne zamykanie i wznawianie ankiety w miejscu zakończenia, w dowolnym momencie. Wprowadzone odpowiedzi są  zapisywane  automatycznie, ale dopiero po przejściu do następnego ekranu (a nie od razu po wpisaniu / zaznaczeniu odpowiedzi). Po 30 minutach braku aktywności sesja wygasa. Wypełnianie ankiety jednocześnie na kilku urządzeniach i w kilku oknach przeglądarki jednocześnie może spowodować utratę niektórych danych.

Wprowadzone przez organizacje dane są zapisywane na zabezpieczonych serwerach Partnera Badawczego Projektu.

Jaki jest koszt uczestnictwa w badaniu?

Udział w pilotażu badania dla wszystkich organizacji z branży kreatywnej jest bezpłatny pod warunkiem ukończenia badania.

20 organizacji, które jako pierwsze zgłoszą się do badania poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz ukończą realizację badania do 21 lipca 2023 r. (decyduje godzina zamknięcia kwestionariusza) otrzyma bezpłatnie indywidualny raport podsumowujący uzyskane wyniki wraz z ukazaniem osiągniętych wyników na tle całej grupy respondentów w pierwszej połowie grudnia 2023 r.

Pozostałe organizacje będą mogły otrzymać indywidualny raport z badania po uiszczeniu opłaty 1500 zł netto w pierwszej połowie grudnia 2023 r. Organizacje, które się na to nie zdecydują otrzymają informację o swojej punktacji jedynie na poziomie ogólnym (wynik ogółem, wynik na poszczególnych obszarach) w pierwszej połowie grudnia 2023 r.

Organizacja, która przystąpi do badania i otrzyma indywidualny link do kwestionariusza, a go nie ukończy, ponosi opłatę 1500 zł netto.

Czy informacje podawane przez organizację i uzyskana przez nią punktacja będą podawane do publicznej wiadomości?

Szczegółowa punktacja uzyskana przez organizację uczestniczącą w badaniu nie będzie dostępna publicznie. Zostanie ona udostępniona wyłącznie w raportach indywidualnych organizacji (o ile organizacja zdecyduje się na uzyskanie takiego raportu).

Organizacje, które nie zdecydują się na zamówienie raportu indywidualnego, otrzymają informację o swojej punktacji jedynie na poziomie ogólnym (wynik ogółem, wynik na poszczególnych obszarach) w pierwszej połowie grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje i dane podawane przez firmy i organizacje w ankiecie badawczej NIE będą podawane do publicznej wiadomości w żadnym zakresie.

Jakie informacje i dane powinny podawać organizacje tworzące grupę?

W przypadku organizacji tworzących grupę wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu co do zasady powinny dotyczyć jej samej, a nie praktyk i działań prowadzonych przez inne podmioty z grupy. Działania i praktyki opisywane w kwestionariuszu powinny być prowadzone na terenie Polski.

Czy informacje podawane w kwestionariuszu będą weryfikowane?

Odpowiedzi zawarte w określonej, losowo dobranej próbie ankiet organizacji uczestniczących w projekcie zostaną poddane weryfikacji i ocenie zgodności z dokumentami źródłowymi i/lub dodatkowymi informacjami uzyskanymi podczas rozmów z przedstawicielami podmiotów uczestniczących w badaniu.

Organizacja przystępując do badania, wyraża tym samym zgodę na poddanie się weryfikacji poprawności odpowiedzi przedstawionych w ankiecie/zgodności ze stanem faktycznym w organizacji przez Ekspertów_ki FOB w formule online/podczas spotkania w siedzibie organizacji/FOB i poprzez przesłanie dokumentów potwierdzających wprowadzone dane o ile taka potrzeba zostanie wskazana podczas spotkania.

Organizacja, której odpowiedzi zostaną poddane weryfikacji, zobowiązana jest okazać, w uzgodnionym z FOB terminie, dokumenty (w formie papierowej lub elektronicznej) potwierdzające poprawność/zgodność udzielonych odpowiedzi/informacji zawartych w ankiecie projektu.

W sytuacji, gdy okazane przez organizację informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (tj. są oznaczone przez firmę  jako „poufne”), Forum Odpowiedzialnego Biznesu zobowiązane jest do zachowania w tym względzie poufności. Ograniczenie to nie dotyczy informacji, które mają charakter informacji publicznych lub informacji uzyskanych z innych źródeł bez obowiązku zachowania ich w poufności.

W jakim zakresie/które wskaźniki z Diversity IN Check wspierają raportowanie ESG?

Badanie Diversity In Check w dużej mierze wspiera raportowanie ESG, w szczególności w obszarze „S”, choć nie wyłącznie.

Przygotowując się do udziału w badaniu DINC organizacja przeprowadza przegląd istniejących strategii, polityk i procedur (w tym m.in. kodeksów) wewnętrznych dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu oraz procedur dotyczących współpracy z kontrahentami. To część z istniejących procedur wewnętrznych mieszcząca się/wspierająca raportowanie w obszarze „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem (polityki, strategie, cele)”.

Największe odniesienie badania DINC do raportowania ESG to obszar wskaźników społecznych. Tu mamy bezpośrednie odniesienie do wskaźników S-P1 różnorodność w organach nadzorczych i S-P2 wskaźnik równości wynagrodzeń. Wspólne są także: wskaźnik rotacji zatrudnienia S-P3, polityka praw człowieka S-P5, procedury należytej staranności dot. praw człowieka S-P6.

W obszarze „G” badanie DINC wspiera raportowanie wskaźników: standardy etyki G-P2, mechanizmy zgłaszania naruszeń G-P4.

Czy wszystkie wskaźniki rezultatów odpowiadają wskaźnikom z GRI?

Nie. Badanie DINC szczegółowo bada kwestie zarządzania różnorodnością dlatego część wskaźników badania wykracza poza standard GRI.

Q&A dotyczące badania Diversity IN Check

W jakim cyklu prowadzone jest badanie Diversity IN Check i jakiego okresu powinny dotyczyć podawane w badaniu informacje?

Badanie Diversity IN Check realizowane jest w cyklu rocznym. W 3. edycji badania wszystkie podawane informacje, praktyki i dane powinny dotyczyć 2022 r.

Dla jakich organizacji przeznaczone jest badanie Diversity IN Check?

W badaniu Diversity IN Check mogą wziąć udział wszystkie organizacje posiadające osobowość prawną – firmy, instytucje, organizacje pozarządowe zatrudniające co najmniej 10 osób.

Do kiedy można zgłosić się do udziału w badaniu?

I etap badania polegający na zbieraniu danych analitycznych za pośrednictwem kwestionariusza rozpocznie się w styczniu 2023 r. i potrwa około dwóch miesięcy – w tym okresie można przystąpić do badania i wypełnić kwestionariusz. Niemniej należy zwrócić uwagę, że zbierane dane dotyczą wielu obszarów działania organizacji i zgłoszenie ostatniego dnia może skutkować brakiem wystarczającego czasu na wypełnienie kwestionariusza rzetelnymi danymi. Dlatego warto przystąpić do badania w terminie, który pozwoli na pozyskanie wszystkich informacji.

Jak zgłosić się do udziału w badaniu?

Aby przystąpić do badania, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, spełnieniu warunków udziału w badaniu oraz dokonaniu opłaty (jeśli dotyczy) zgodnie z tabelą opłat dostępną w regulaminie projektu organizacja otrzymuje indywidualny link umożliwiający wzięcie udziału w badaniu. Link kieruje do kwestionariusza ankiety. Możliwe jest wielokrotne zamykanie i wznawianie ankiety w miejscu zakończenia, w dowolnym momencie. Wprowadzone odpowiedzi są  zapisywane  automatycznie, ale dopiero po przejściu  do następnego ekranu (a nie od razu po wpisaniu / zaznaczeniu odpowiedzi). Po 30 minutach braku aktywności sesja wygasa. Wypełnianie ankiety jednocześnie na kilku urządzeniach i w kilku oknach przeglądarki jednocześnie może spowodować utratę niektórych danych.

Wprowadzone przez organizacje dane są zapisywane na zabezpieczonych serwerach Partnera Badawczego Projektu.

Kiedy opublikowana zostanie najnowsza Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce?

Lista zostanie podana do publicznej wiadomości w maju 2023 roku, przy okazji obchodów Miesiąca Różnorodności. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

Jaki jest próg wejścia organizacji na Listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce?

Warunkiem zakwalifikowania się na Listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce jest uzyskanie określonej  liczby punktów przyznawanych za odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu badania Diversity IN Check.  Minimalny poziom punktacji konieczny do zakwalifikowania się na Listę zdefiniowany jest zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z osobna dla każdego z obszarów podlegających punktacji (podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów). Organizacje, które zakwalifikują się na Listę opracowaną na podstawie wyników badania Diversity IN Check, osiągając zgodny z przyjętą metodologią poziom zaawansowania w zakresie DEI, będą prezentowane w kolejności alfabetycznej. Ostateczny skład 3. Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce zatwierdza Zespół Ekspertek i Ekspertów Projektu.

Czy informacje podawane przez organizację i uzyskana przez nią punktacja będą podawane do publicznej wiadomości?

Szczegółowa punktacja uzyskana przez organizację uczestniczącą w badaniu nie będzie dostępna publicznie. Zostanie ona udostępniona wyłącznie do wiadomości organizacji, której punktacja dotyczy.

Organizacje, które nie uzyskają minimalnej liczny punktów umożliwiających wejście na Listę, również otrzymają szczegółowe informacje nt. wyników uzyskanych w badaniu.

Szczegółowe informacje i dane podawane przez firmy i organizacje w ankiecie badawczej NIE będą podawane do publicznej wiadomości w żadnym zakresie.

Jakie informacje i dane powinny podawać organizacje tworzące grupę?

W przypadku organizacji tworzących grupę wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu co do zasady powinny dotyczyć jej samej, a nie praktyk i działań prowadzonych przez inne podmioty z grupy. Działania i praktyki opisywane w kwestionariuszu powinny być prowadzone na terenie Polski.

Czy informacje podawane w kwestionariuszu będą weryfikowane?

Odpowiedzi zawarte w określonej, losowo dobranej próbie ankiet organizacji uczestniczących w projekcie zostaną poddane weryfikacji i ocenie zgodności z dokumentami źródłowymi i/lub dodatkowymi informacjami uzyskanymi podczas rozmów z przedstawicielami podmiotów uczestniczących w badaniu.

Organizacja przystępując do badania, wyraża tym samym zgodę na poddanie się weryfikacji poprawności odpowiedzi przedstawionych w ankiecie/zgodności ze stanem faktycznym w organizacji przez Ekspertów_ki FOB w formule online/podczas spotkania w siedzibie organizacji/FOB lub poprzez przesłanie dokumentów potwierdzających wprowadzone dane.

Organizacja, której odpowiedzi zostaną poddane weryfikacji, zobowiązana jest okazać, w uzgodnionym z FOB terminie, dokumenty (w formie papierowej lub elektronicznej) potwierdzające poprawność/zgodność udzielonych odpowiedzi/informacji zawartych w ankiecie projektu.

W sytuacji, gdy okazane przez organizację informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (tj. są oznaczone przez firmę  jako „poufne”), Forum Odpowiedzialnego Biznesu zobowiązane jest do zachowania w tym względzie poufności. Ograniczenie to nie dotyczy informacji, które mają charakter informacji publicznych lub informacji uzyskanych z innych źródeł bez obowiązku zachowania ich w poufności.

W jakim zakresie/które wskaźniki z Diversity IN Check wspierają raportowanie niefinansowe ESG?

Badanie Diversity In Check w dużej mierze wspiera raportowanie ESG, w szczególności w obszarze „S”, choć nie wyłącznie.

Przygotowując się do udziału w badaniu DINC organizacja przeprowadza przegląd istniejących strategii, polityk i procedur (w tym m.in. kodeksów) wewnętrznych dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu oraz procedur dotyczących współpracy z kontrahentami. To część z  istniejących procedur wewnętrznych mieszcząca się/wspierająca  raportowanie w obszarze „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem (polityki, strategie, cele)”.

Największe odniesienie badania DINC do raportowania ESG to obszar wskaźników społecznych. Tu mamy bezpośrednie odniesienie do wskaźników S-P1 różnorodność w organach nadzorczych i S-P2 wskaźnik równości wynagrodzeń. Wspólne są także: wskaźnik rotacji zatrudnienia S-P3, polityka praw człowieka S-P5, procedury należytej staranności dot. praw człowieka S-P6.

W obszarze „G” badanie DINC wspiera raportowanie wskaźników: standardy etyki G-P2, mechanizmy zgłaszania naruszeń G-P4.

Czy wszystkie wskaźniki rezultatów odpowiadają wskaźnikom z GRI?

Nie. Badanie DINC szczegółowo bada kwestie zarządzania różnorodnością dlatego część wskaźników badania wykracza poza standard GRI.