banner

Zapoznaj się z odpowiedziami na często zadawane pytania:

W jakim cyklu prowadzone jest badanie Diversity IN Check i jakiego okresu powinny dotyczyć podawane w badaniu informacje?

Badanie Diversity IN Check realizowane jest w cyklu rocznym. W 3. edycji badania wszystkie podawane informacje, praktyki i dane powinny dotyczyć 2022 r.

Dla jakich organizacji przeznaczone jest badanie Diversity IN Check?

W badaniu Diversity IN Check mogą wziąć udział wszystkie organizacje posiadające osobowość prawną – firmy, instytucje, organizacje pozarządowe zatrudniające co najmniej 10 osób.

Do kiedy można zgłosić się do udziału w badaniu?

I etap badania polegający na zbieraniu danych analitycznych za pośrednictwem kwestionariusza rozpocznie się w styczniu 2023 r. i potrwa około dwóch miesięcy – w tym okresie można przystąpić do badania i wypełnić ankietę zawierającą 62 pytania. Niemniej należy zwrócić uwagę, że zbierane dane dotyczą wielu obszarów działania organizacji i zgłoszenie ostatniego dnia może skutkować brakiem wystarczającego czasu na wypełnienie kwestionariusza rzetelnymi danymi. Dlatego warto przystąpić do badania w terminie, który pozwoli na pozyskanie wszystkich informacji.

Jak zgłosić się do udziału w badaniu?

Aby przystąpić do badania, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, spełnieniu warunków udziału w badaniu oraz dokonaniu opłaty (jeśli dotyczy) zgodnie z tabelą opłat dostępną w regulaminie projektu [regulamin 3. edycji dostępny wkrótce] organizacja otrzymuje indywidualny link umożliwiający wzięcie udziału w badaniu. Link kieruje do kwestionariusza ankiety. Możliwe jest wielokrotne zamykanie i wznawianie ankiety w miejscu zakończenia, w dowolnym momencie. Wprowadzone odpowiedzi są  zapisywane  automatycznie, ale dopiero po przejściu  do następnego ekranu (a nie od razu po wpisaniu / zaznaczeniu odpowiedzi). Po 30 minutach braku aktywności sesja wygasa. Wypełnianie ankiety jednocześnie na kilku urządzeniach i w kilku oknach przeglądarki jednocześnie może spowodować utratę niektórych danych.

Wprowadzone przez organizacje dane są zapisywane na zabezpieczonych serwerach Partnera Badawczego Projektu.

Kiedy opublikowana zostanie najnowsza Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce?

Lista zostanie podana do publicznej wiadomości w maju 2023 roku, przy okazji obchodów Miesiąca Różnorodności. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

Jaki jest próg wejścia organizacji na Listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce?

Warunkiem zakwalifikowania się na Listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce jest uzyskanie określonej  liczby punktów przyznawanych za odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu badania Diversity IN Check.  Minimalny poziom punktacji konieczny do zakwalifikowania się na Listę zdefiniowany jest zarówno w ujęciu ogólnym, jak i z osobna dla każdego z obszarów podlegających punktacji (podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów). Organizacje, które zakwalifikują się na Listę opracowaną na podstawie wyników badania Diversity IN Check, osiągając zgodny z przyjętą metodologią poziom zaawansowania w zakresie DEI, będą prezentowane w kolejności alfabetycznej w podziale na dwa poziomy zaawansowania: wysokozaawansowany, średniozaawansowany. Ostateczny skład 3. Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce zatwierdza Zespół Ekspertek i Ekspertów Projektu.

Czy informacje podawane przez organizację i uzyskana przez nią punktacja będą podawane do publicznej wiadomości?

Szczegółowa punktacja uzyskana przez organizację uczestniczącą w badaniu nie będzie dostępna publicznie. Zostanie ona udostępniona wyłącznie do wiadomości organizacji, której punktacja dotyczy.

Każda z organizacji na podstawie uzyskanego wyniku zostanie przyporządkowana do odpowiedniego poziomu dojrzałości w zakresie zarządzania różnorodnością: poziomu wysokozaawansowanego lub poziomu średniozaawansowanego. Organizacje, które nie uzyskają minimalnej liczny punktów umożliwiających wejście na Listę, również otrzymają szczegółowe informacje nt. wyników uzyskanych w badaniu.

Szczegółowe informacje i dane podawane przez firmy i organizacje w ankiecie badawczej NIE będą podawane do publicznej wiadomości w żadnym zakresie.

Jakie informacje i dane powinny podawać organizacje tworzące grupę?

W przypadku organizacji tworzących grupę wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu co do zasady powinny dotyczyć jej samej, a nie praktyk i działań prowadzonych przez inne podmioty z grupy. Działania i praktyki opisywane w kwestionariuszu powinny być prowadzone na terenie Polski.

Czy informacje podawane w kwestionariuszu będą weryfikowane?

Odpowiedzi zawarte w określonej, losowo dobranej próbie ankiet organizacji uczestniczących w projekcie zostaną poddane weryfikacji i ocenie zgodności z dokumentami źródłowymi i/lub dodatkowymi informacjami uzyskanymi podczas rozmów z przedstawicielami podmiotów uczestniczących w badaniu.

Organizacja przystępując do badania, wyraża tym samym zgodę na poddanie się weryfikacji poprawności odpowiedzi przedstawionych w ankiecie/zgodności ze stanem faktycznym w organizacji przez Ekspertów_ki FOB w formule online/podczas spotkania w siedzibie organizacji/FOB lub poprzez przesłanie dokumentów potwierdzających wprowadzone dane.

Organizacja, której odpowiedzi zostaną poddane weryfikacji, zobowiązana jest okazać, w uzgodnionym z FOB terminie, dokumenty (w formie papierowej lub elektronicznej) potwierdzające poprawność/zgodność udzielonych odpowiedzi/informacji zawartych w ankiecie projektu.

W sytuacji, gdy okazane przez organizację informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (tj. są oznaczone przez firmę  jako „poufne”), Forum Odpowiedzialnego Biznesu zobowiązane jest do zachowania w tym względzie poufności. Ograniczenie to nie dotyczy informacji, które mają charakter informacji publicznych lub informacji uzyskanych z innych źródeł bez obowiązku zachowania ich w poufności.