Misja i wartości FOB

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

W tym celu wspieramy firmy w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi, budujemy koalicje firm wokół rozwiązywania problemów społecznych, tworzymy społeczność firm zaangażowanych społecznie, tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją publiczną, przedstawicielami/kami środowisk akademickich i organizacjami społecznymi. Aktywnie poszukujemy rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności dla firm działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości.

Wartości Forum Odpowiedzialnego Biznesu

  • Odwaga – to dla nas otwartość, innowacyjność, zaangażowanie i niezależność. Podejmujemy tematy ważne społecznie. Wykorzystujemy nasz potencjał na rzecz rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Jesteśmy organizacją „uczącą się”. Wprowadzamy zmiany i innowacje.
  • Spójność – to dla nas konsekwencja, niezależność i etyka obecne w naszych codziennych działaniach, są gwarancją tego, że realizując misje FOB postępujemy zgodnie z naszymi wartościami i strategią oraz koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Wiedza – to dla nas rozwój i merytoryka. Wiedza praktyczna i teoretyczna o CSR jest kapitałem, którym dzielimy się, staramy pogłębiać, rozwijać i dzielić się nim z innymi. Stawiamy na rozwój merytoryczny i kompetencyjny pracowników, który wspieramy systemowymi rozwiązaniami w organizacji.
  • Współpraca – to dla nas szacunek dla różnorodności i otwartość na inne organizacje i osoby. Jesteśmy gotowi do podejmowania partnerskich działań, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Utożsamiamy się także z wartościami zapisanymi w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, przyjętej 28 maja 2010 przez Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, wśród których znajdują się: dobro wspólne, legalizm, niezależność, jawność, odpowiedzialność, rzetelność, rozliczalność, partnerstwo, podział władz, unikanie konfliktu interesów.

Jako organizacja koordynująca Kartę Różnorodności w Polsce, identyfikujemy się z jej wartościami takimi jak różnorodność, włączająca kultura organizacyjna czy przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy.

Więcej o Forum Odpowiedzialnego Biznesu można znaleźć w Statucie

Zobacz raport społeczny i sprawozdania roczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dowiedz się więcej o bieżącej działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Pliki do pobrania:

statut_2010