Karta Różnorodności w krajach Europejskich

Karta Różnorodności w Europie to sieć krajowych i regionalnych organizacji, skupionych w ramach Platformy Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów. Obecnie Karty Różnorodności funkcjonują w 26 krajach Europy.

Austria

Austriacka  Charta der Vielfalt powstała w listopadzie 2010 r. z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej, Izby Gospodarczej w Wiedniu i firmy Pauser&Wondrak, zajmującej się doradztwem w zakresie różnorodności. Wśród pierwszych 11 sygnatariuszy Karty znalazły się: BAWAG P.S.K., equalizent, Hewlett-Packard, IBM Österreich, Microsoft Österreich, Novartis Austria, Österreichische Volksbank AG, Secretary Search Personalberatung, TNT Express (Austria) GmbH, UniCredit Bank Austria oraz Western Union Financial Services.

Karta obejmuje wszystkie obszary dyskryminacji, takie jak płeć, wiek, przynależność etniczną, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię i wyznawane wartości. Podpisując Kartę, firmy, organizacje i podmioty publiczne formalnie wyraziły swoje uznanie i szacunek dla różnorodności. Zobowiązały się do prowadzenia działań wewnętrznych i zewnętrznych promujących różnorodność. Obecnie sygnatariuszami Karty jest ponad 180 firm i organizacji.

Belgia

Kwestie zatrudnienia leżą w gestii poszczególnych regionów w Belgii, dlatego też każdy region rozwija własne inicjatywy wspierania różnorodności w miejscu pracy. Brukselska Karta Różnorodności powstała w grudniu 2005 r. z inicjatywy Benoît Cérexhe, ministra pracy i gospodarki oraz Brukselskiego Związku Przedsiębiorców i Ministerstwa regionu stołecznego Brukseli. Następstwem podpisania brukselskiej Karty jest wprowadzenie planu działań. Kartę podpisało ponad 140 firm, wśród nich Axa, Manpower, L’Oreal, jak również firmy z sektora mśp, m.in.: EXKi i Cofinimmo.

Czechy

Czeska Karta Różnorodności koordynowana jest przez organizację PBS i skupia około 30 dużych firm i organizacji.

Dania

Karta Różnorodności w Danii koordynowana jest przez samorządy – równolegle działają 3 lokalne inicjatywy, podjęte w Kopenhadze (w 2011r.), Aarhus i Odense (obie w 2015r.). Łącznie podpisało je kilkaset organizacji. Planowane są kolejne regionalne Karty Różnorodności w mniejszych miastach Danii.

Estonia

Estońska Karta Różnorodności została uruchomiona 1 listopada 2012 roku. Projekt jest która koordynowany przez Tallinn Law School. Firmy, które podpisały jako pierwsze estońską Kartę to m.in. Swedbank Estonia, Microsoft Estonia, Scandic Hotels Estonia, Skanska EMV, Novartis Estonia and Kaubamaja. Obecnie wśród sygnatariuszy Karty znajduje się 70 organizacji.

Finlandia

Fińska Karta Różnorodności została uruchomiona 3 października 2012 roku przez Finnish Business & Society (FBiS) we współpracy z Ministerstwem Zatrudnienia i Gospodarki. 19 firm podpisało Kartę Różnorodności: Accenture, Amiedu, Attorneys at law Borenius, British Council, Deloitte, Diacor Health Service, DNA, IBM, ISS Services, Itella, KK Valmennuskeskus, Logica, L’Oréal, ManpowerGroup, Opteam, Scandic Hotels, SOL Services, Finnish Ministry of Employment and the Economy, and VMP Group.

Francja

Francuska Karta powstała w październiku 2004 r. z inicjatywy Claude Bébéara, prezesa Axa, i była pierwszą tego typu inicjatywą w Europie. Karta wyraża gotowość firm do poprawy stopnia w jakim ich miejsce pracy odzwierciedla różnorodność francuskiego społeczeństwa. Karta zawiera sześć punktów, zobowiązujących sygnatariuszy do podjęcia konkretnych działań na rzecz promocji różnorodności. Każda firma podpisująca Kartę zobligowana jest również do corocznego raportowania swoich działań w tym zakresie. Francuską Kartę podpisało do tej pory ponad 3400 firm, z czego 75% stanowią przedsiębiorstwa z sektora mśp.

Hiszpania

Hiszpańska Karta powstała w marcu 2009 r. z inicjatywy Europejskiego Instytutu Zarządzania Różnorodnością, przy wsparciu Ministerstwa Równych Szans. Obecnie sygnatariuszami Karty jest ponad 360 firm, w tym: Banco Santander, BBVA, Bankinter, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad Politécnica de Cataluña, Grupo Alares, Telefónica Learning Services, Endesa, NH Hoteles.

Podpisując Kartę firmy i organizacje zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szans i przepisów antydyskryminacyjnych oraz kilku podstawowych zasad, takich jak:
– zawarcie w wartościach firmy zasad równości szans i szacunku dla różnorodności oraz ich promocja wśród pracowników
– stały postęp w tworzeniu zróżnicowanej kadry pracowniczej poprzez włączanie osób z różnych środowisk, bez względu na ich płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, przekonania, wiek, orientację seksualną, stopień niepełnosprawności itp.

Holandia

2 lipca 2015 roku zapoczątkowano działanie Holenderskiej Karty Różnorodności. Do początku 2016 roku, podpisało ją 52 pracodawców, w tym większość holenderskich ministerstw.

Irlandia

Karta Różnorodności w Irlandii została uruchomiona w październiku 2012 przez jedenaście organizacji reprezentujących środowiska biznesowe, w tym IBEC, grupę irlandzkich firm. Podpisanie Karty jest dobrowolnym zobowiązaniem tych organizacji do skutecznego zarządzania różnorodnością, zapobiegania dyskryminacji i promowania równości w odniesieniu do wszystkich swoich interesariuszy i środowiska, w którym działają. Podpisując Kartę, organizacje w Irlandii dołączyły do ich odpowiedników w dziesięciu innych krajach europejskich, tym samym publicznie deklarując swoje zaangażowanie na rzecz różnorodności. Założycielami irlandzkie sygnatariuszami są: An Post, Dell, Dublin Bus, Dublin City University, ESB, Equality Strategies, IBEC, Permanent TSB, Rehab, Sodexo, Telefonica.

Luksemburg

Luksemburska Karta Różnorodności została uruchomiona we wrześniu 2012 przez the Comity for the Diversity Charter and IMS Luxembourg we współpracy z ABBL, INDR, UEL AmCham, CET, EBI oraz dzięki wsparciu z pięciu partnerów uprzywilejowanych w Karcie: Ministerstwo Rodziny i Integracji (OLAI), PwC Luksemburg, Deutsche Bank Luxembourg, RBC Investor Services oraz Sodexo. Dotychczas 40 firm podpisało Diversity Charter Lëtzebuerg, w tym MSP, co stanowi 24 tys. pracowników. Kolejne firmy przystępują do podpisania.

Niemcy

Niemiecka Karta powstała w grudniu 2006 r. przy wsparciu Marii Böhmer, Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji. Inspirowana kartą francuską, obejmuje jednak więcej, bo aż 10, obszarów dyskryminacji: płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, przekonania, sprawność fizyczna, wiek, orientację seksualną i tożsamość.

Pierwszymi sygnatariuszami zostały firmy: Daimler, Deutsche Bank, BP i Deutsche Telekom. Obecnie jest to ponad 1000 instytucji, zatrudniających ponad 5 milionów osób. Do sektora prywatnego należy ponad połowa sygnatariuszy, a 20% stanowią firmy duże. 20% stanowią również organizacje z sektora publicznego. Kartę podpisały także samorządy 9 z 10 największych niemieckich miast.

Portugalia

Portugalska Karta Różnorodności powstała w 2016 roku, koordynowana jest przez organizację Grace. Podpisały ją do tej pory 84 organizacje.

 

Szwecja

Szwedzka Karta powstała w grudniu 2010 r. z inicjatywy 10 firm: Volvo Cars, Novartis, L’Oreal, Skanska, Axfood, A-Search, Sodexo, Scandic, Lectia oraz Managing Diversity. Podpisując Kartę firmy zobowiązują się do realizacji określonej indywidualnie strategii różnorodności i osiągnięcia związanych z nią celów. Cele te są zróżnicowane w zależności od wyjściowej sytuacji w firmie i określane są w procesie dialogu pomiędzy firmą, a Kartą. Cele te obejmować mogą dowolne obszary związane z różnorodnością, ale przede wszystkim stanowić muszą dla firmy prawdziwe wyzwanie, pozwalające poczynić realny postęp w dziedzinie zarządzania różnorodnością.

Włochy

Włoska Karta Równych Szans powstała w październiku 2009 r. z inicjatywy Fondazione Sodalitas, fundacji promującej ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. W Komitecie Sterującym Karty znajdują się takie organizacje, jak: Italian Equality Body, Associazione Italiana delle Aziende Familiari, Associazione Italiana Donne Dirigenti d’Azienda, Fondazione Sodalitas, Impronta Etica, and Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. Wsparcia Karcie udzieliły również Ministerstwo Pracy oraz Ministerstwo Równych Szans.

Karta obejmuje wszystkie rodzaje dyskryminacji: płeć, niepełnosprawność, rasę / pochodzenie etniczne, wiek, itp. Karta zawiera zobowiązanie do podjęci konkretnych działań, w tym określenie narzędzi umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz okresowe monitorowanie postępu w zakresie równych szans i ocenę wpływu dobrych praktyk. Obecnie sygnatariuszami Karty jest około 900 instytucji, zatrudniających 700 tys. osób. Są to m.in.: Banca Popolare di Milano, Bracco, Coop Adriatica, Ferrovie dellìo Stato, IBM Italia, Pirelli & C, Poste Italiane.