Promocja zdrowia w zakładzie pracy – publikacja

3 stycznia 2018

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi opublikowało monografię pt. „Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników”. Materiał został wydany w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Ważną rolę w przeciwdziałaniu otyłości, ale też szerzej – w upowszechnieniu prozdrowotnych stylów odżywiania  się i  aktywności fizycznej w  społeczeństwie mogą pełnić zakłady pracy. One też, poprzez panujące w nich niekorzystne warunki pracy, mogą przyczyniać się do niezdrowego odżywiania się pracowników, ograniczenia ich aktywności fizycznej, zwiększenia ryzyka zachorowań na  otyłość. Stąd zaangażowanie się firm w przeciwdziałanie tym negatywnym czynnikom oraz w promocję zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej nie jest jedynie ich prospołecznym wkładem w obszar zdrowia publicznego ani wyręczaniem państwa w jego konstytucyjnej powinności dbania o zdrowie obywateli. Może być natomiast, co pokazują liczne badania, opłacalną inwestycją w zasoby firmy, przynoszącą jej ekonomicznie wymierny zwrot z zainwestowanych środków, a także inne efekty prowadzące do wzrostu jej konkurencyjności rynkowej (m.in. dobry
wizerunek firmy i pracodawcy w oczach personelu oraz zewnętrznych interesariuszy, ograniczenie zjawisk prezentyzmu, absencji i rotacji, wzrost zaangażowania i produktywności pracowników, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i energii personelu, wzmocnienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistympracowników, wsparcie dla tzw. zdrowia organizacji)

POBIERZ >> Promocja_zdrowia_w_zakładzie_pracy