Częstochowa dostępna dla osób z niepełnosprawnością

8 marca 2019

Częstochowa została wysoko oceniona w niezależnym raporcie z monitoringu dostępności usług samorządowych dla osób z niepełnosprawnościami. UM Częstochowy jest Sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością trwał prawie rok i był prowadzony dla przez niezależnego audytora – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides” z siedzibą w Katowicach.

– To jedno z najlepszych miast, jakie badaliśmy – powiedziała Anna Nawrot. – Częstochowa została bardzo wysoko oceniona w tym raporcie. Pełnomocnik Prezydenta do spraw osób z niepełnosprawnościami to osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, która bardzo dobrze rozumie problemy tych osób i z oddaniem na ich rzecz pracuje. W mieście w modelowy sposób prowadzone są działania informacyjne o prawach osób z niepełnoprawnością, bariery dostępności przestrzeni publicznej są diagnozowane, a ich likwidacja uwzględniana jest w dokumentach strategicznych i modernizacjach ujętych w planach budżetowych. Osoby z niepełnosprawnością są wspierane przez organizacje pozarządowe, a wiele cennych inicjatyw społecznych trafia tu na bardzo podatny grunt i jest wspierana przez samorząd.

Zespół monitoringowy badał 24 różne obszary, m.in. dostosowanie form informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; działania na rzecz ich zatrudnienia; działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób z niepełnosprawnościami; konsultacje społeczne; dostępność usług i urządzeń; dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu; działania na rzecz dostępności transportu publicznego; działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby z niepełnosprawnością oraz podnoszenia świadomości prawnej tych osób. Pod kątem potrzeb niepełnosprawnych badano też organizację oświaty, usługi socjalne i odpowiednie warunki życia, instrumenty rynku pracy; dostępność budynków. Sprawdzano dokumenty, przeprowadzano wywiady z osobami z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, w różnym wieku, a także z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami.

Raport Stowarzyszenia „Bona Fides” wskazuje też rekomendacje dotyczące rozwoju usług i wprowadzanie innowacji, które będą bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby i instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnościami mają świadomość, że wciąż jeszcze wiele jest do zrobienia, aby integracja osób z niepełnosprawnością była pełna – jak to ma miejsce chociażby w krajach skandynawskich. Dlatego w najbliższych latach częstochowski samorząd deklaruje kolejne działania, projekty i inicjatywy, które umożliwią większą samodzielność i podniosą komfort życia osób z różnymi problemami zdrowotnymi.

Celem głównym monitoringu jest zwiększenie zdolności instytucji monitorowanej, czyli Urzędu Miasta Częstochowy– do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących tych działań oraz weryfikację ich wykorzystania.

Miasto Częstochowa w oparciu o różne przepisy wynikające z krajowych aktów prawnych i prawa lokalnego prowadzi systematyczne działania zmierzające do poprawy sytuacji częstochowianek i częstochowian z niepełnosprawnością. Urząd Miasta Częstochowy jest także w gronie Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Źródło: czestochowa.pl