14 firm zainicjowało Kartę Różnorodności w Polsce

15 lutego 2012

14 lutego 2012 roku podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zorganizowanej przez Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu została uroczyście zainaugurowana Karta Różnorodności w Polsce. Dokument został podpisany przez przedstawicieli i przedstawicielki 14 firm – inicjatorów Karty w Polsce.

Konferencję otworzyła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, która podkreśliła, że Karta Różnorodności stanowi odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne, ale też przykładem dobrej praktyki. Minister zaprosiła też wszystkie podmioty zatrudniające pracowników/ce do podpisania Karty Różnorodności. W swoim wystąpieniu Joanna Serdyńska z Komisji Europejskiej mówiła o tym, że efektywne zarządzanie różnorodnością przekłada się na korzyści biznesowe. „W dobie postępu technicznego, globalizacji i starzenia się społeczeństwa, różnorodność jest nie tylko celem, ale też środkiem i strategią”. Joanna Serdyńska zaprosiła Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako koordynator Karty Różnorodności w Polsce do włączenia się do Platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, działającej przy Komisji Europejskiej. Podczas prezentacji o genezie powstania Karty w Polsce, Magdalena Andrejczuk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazała, że Polska jest pierwszym krajem w tzw. nowej Unii, w którym został ogłoszony taki dokument. Do tej pory bowiem Kart Różnorodności powstały w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Szwecji i Austrii.

Niezwykle uroczystym momentem było podpisanie Karty Różnorodności przez firmy – inicjatorów i partnerów Karty Różnorodności w Polsce, wśród nich znaleźli się: Maciej Witucki, Prezes Zarządu Grupy TP, Laurent Picheral, Prezes Zarządu Orbis SA, Ewa Jac, Członkini Zarządu Aviva, Antal Bekefi, Dyrektor Generalny British American Tobacco Polska, Frank Uszko, Dyrektor Generalny DanonePolska i Kraje Bałtyckie, Maria Rzepnikowska, Prezeska Deloitte Polska, Jean Charles Bondy, Prezes Zarządu L’Oreal, Andrzej Drosik, Dyrektor Zakładów Produkcyjnych Nutricia Polska, Mariusz Borowiak, Wiceprezes Zarządu Grupy Żywiec, David Parkinson, Prezes Zarządu Provident Polska, Sławomir Dudziński, Prezes Zarządu Totalizator Sportowy oraz Olga Grygier, Prezeska PwC w Polsce. W gronie sygnatariuszy znajduje się również Kompania Piwowarska i firma Unilever.

Podczas konferencji odbyła się również dyskusja, podczas której poruszone zostały najważniejsze kwestie związane z aspektami różnorodności w miejscu pracy. W debacie wzięli udział: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania,Joanna Serdyńska, Komisja Europejska, dr Lidia Adamska, Członkini Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,prof. Irena Kotowska, Szkoła Główna Handlowa, Laurent Picheral, Prezes Zarządu Orbis S.A oraz Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Moderatorką dyskusji była Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Dyskusja oscylowała wokół tematu transformującego się społeczeństwa oraz ogromnej dynamiki zmian społecznych, demograficznych oraz kulturowych, a także tego, w jaki sposób przystosować społeczeństwo i rynek pracy do zmieniającej się rzeczywistości. Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w swojej wypowiedzi skupiła się na roli polityki rządu w działaniach dotyczących równego traktowania i polityki równych szans. Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania tworzy strategiczny dokument mówiący o działaniach rządu w temacie równego traktowania. Minister nazwała kwoty na listach wyborczych jako radykalne narzędzie o charakterze równościowym. Zapowiedziała również, że jeśli rezultatu nie przyniesie wprowadzanie tzw. miękkich rozwiązań, czyli dobrych praktyk, to wówczas potrzebne będzie wprowadzenie ustawowych kwot w zarządach spółek na poziomie 30-35 proc. Minister podkreśliła również istotę uelastycznienia miejsc pracy. Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu zwróciła uwagę, że w Strategii Europa 2020 wzrost określany jest jako zrównoważony i inteligentny, ale czy także również równościowy. Na te zagadnienie odpowiedziała Joanna Serdyńska z Komisji Europejskiej, która zapewniła, że różnorodność jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. Instytucja ta współpracuje z szeroką grupą interesariuszy, prowadzi dialog z organizacjami pozarządowymi oraz związkami zawodowymi. Joanna Serdyńska poinformowała również, że niebawem Komisja Europejska zaprezentuje stanowisko dotyczące polityki przedsiębiorstw, gdzie zawarty będzie obowiązek raportowania kwestii różnorodności, nie wykluczone jest również stworzenie dyrektywy unijnej w tym temacie.

Według prof. Ireny Kotowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej zmiany demograficzne istotnie wpływają na strukturę społeczeństwa. Obecnie co trzeci Polak/Polka ma 50 lat i więcej, za 25 lat będzie to już co drugi mieszkaniec/mieszkanka naszego kraju. Mamy obecnie jedną z najniższych w Unii Europejskiej stóp zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia, w 2010 roku wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 55-64 lata wynosił w Polsce 34%. Z kolei z raportu „Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy” przygotowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  wynika, że wedle pracodawców najstarsze osoby ubiegające się o pracę mogą mieć średnio około 40 lat.”Dyskryminacja osób starszych jest faktem. Tacy pracownicy nie są postrzegani jako wiarygodni” – mówiła prof. Kotowska. Według niej przyczyną są instytucjonalne, ale również świadomościowe bariery. Konieczne jest uwzględnianie specyfiki potrzeb oraz wykorzystanie potencjału osób starszych, poprzez m.in. możliwość szkoleń i dokształceń w każdej grupie wiekowej.

Laurent Picheral, Prezes Zarządu Orbis SA zaś na pytanie o korzyści dla organizacji z zarządzania różnorodnością oraz przykłady praktyk w Grupie Orbis odpowiedział, że „Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością sprzyja innowacji, motywacji i rozwoju organizacji i co jest bardzo ważne, przynosi wymierne efekty”. Dodał, że rozwój i edukacja pracowników jest priorytetem w działaniach Grupy Orbis. Wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim został rozpoczęty program „Top Hotel Talent Management Program” umożliwiający młodym menedżerom z różnych krajów poszerzanie horyzontów zawodowych. Takie podejście plasuje nas o jeden krok przed konkurencją – dodał prezes. Jako przykład zarządzania różnorodnością obejmującego również społeczny kontekst różnorodności Laurent Picheral wymienił wsparcie jakie Grupa Orbis udziela „Spółdzielni MaM”.

Kontekst biznesowy został również poruszony przez dr Lidię Adamską, Członkinię Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, spółki, w której od 6 lat istnieje parytet w zarządzie. Mirella Panek-Owsiańska zwróciła uwagę, że unijna Komisarz Sprawiedliwości i Praw Podstawowych Viviane Reding chce aby w 2015 roku w zarządach spółek zasiadało co najmniej 30 proc. kobiet, a w 2020 nawet 40 proc, zaś w Polsce odsetek kobiet w zarządach wynosi 12 proc. Dr Lidia Adamska odpowiedziała, w polskich spółkach jest jeszcze wiele do zrobienia. W badaniach przeprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych brakuje empirycznych dowodów na lepsze wyniki spółek, w których występuje parytet, ale jak podkreśliła dr Lidia Adamska takich wyników brakuje, ponieważ próba, na której robione jest badanie z racji niskiego wskaźnika kobiet w zarządach jest niereprezentacyjna. „Dostrzeżenie wagi potencjału różnorodności to wkroczenie na ścieżkę rozwoju. Karta Różnorodności jest początkiem tej drogi – mówił dr Lidia Adamska.

O tym, jakie są najważniejsze wyzwania dla Polski w polityce równego traktowania  mówił Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Wśród priorytetów działań Rzecznika Praw Obywatelskich wymienił kwestię: zwalczanie wykluczenia osób starszych, przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz pomoc imigrantom, jednak ważne są również godzenie życia zawodowego z prywatnym oraz usuwanie barier i zwalczanie wykluczenia grup szczególnie narażonych na dyskryminację. Mirosław Wróblewski zwrócił uwagę na to, że Karta adresowana jest również do podmiotów publicznych. „W Karcie ważne są sformułowania dotyczące tworzenia wewnętrznych polityk i procedur oraz obowiązek raportowania, co ma wykazać transparentność organizacji” – dodał.

Podsumowując dyskusję paneliści i panelistki zwrócili uwagę, że równouprawnienie jest jednym z głównych celów w kluczowych politykach, dokumentach i strategiach zarówno europejskich, jak i międzynarodowych, mają też nadzieję, że Karta Różnorodności w Polsce stanie się pozytywną inspiracją do wdrażania zarządzania różnorodnością we wszystkich instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach w Polsce. Podkreślono również aspekt edukacyjny Karty.

Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęła Minister Agnieszka Kozłowska–Rajewicz, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

Inicjatorzy Karty Różnorodności w Polsce: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa TP, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal Polska, Nutricia, Provident Polska S.A., PwC, Totalizator Sportowy sp. z o.o. oraz Unilever.

Partnerem konferencji była Grupa Orbis.

Opiekunem Karty Różnorodności w Polsce jest Grupa TP.

Każda firma, organizacja, instytucja oraz jednostka administracji publicznej może zostać Sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce.  W tym celu należy zgłosić się do koordynatora Karty Różnorodności w Polsce – Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu (kontakt@kartaroznorodnosci.pl, tel. +48 22 627 18 71). Podpisanie Karty Różnorodności nie wiąże się z żadnymi opłatami i jest całkowicie dobrowolne.