Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Obszar G (z ang. governance)

Ład korporacyjny, obejmujący zagadnienia dotyczące relacji z inwestorami, a także jakości zarządzania. Biznes realizujący kryteria ESG w obszarze ładu korporacyjnego to biznes przejrzysty, z etycznie ukształtowanym systemem wynagrodzeń, właściwą kulturą compliance, biznes uwzględniający najlepsze zasady zarządzania ryzykiem oraz realizujący zasadę równości płci na poziomie ścisłego kierownictwa.

W tym obszarze zagadnień istotnymi dokumentami, do których należy sięgać są w szczególności kodeksy postępowania etycznego, zawierające normy typu soft law, stosowane na zasadzie: „dostosuj się lub wyjaśnij” (ang. comply or explain). W Polsce tego rodzaju dokumentem są np. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w obecnej wersji z 2021 r. Dla instytucji finansowych szczególne znaczenie mają z kolei Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 r. opublikowane przez KNF. Na poziomie globalnym warto jeszcze wymienić zasady ładu korporacyjnego G20/OECD, stanowiące wzór zarówno dla państw, jak i dla poszczególnych spółek handlowych.

    Hasła encyklopedii na tę literę