Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz ósmy zaprezentowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W tym roku wybrano 110 dobrych praktyk firm z obszarów: miejsce pracy, rynek, społeczeństwo, środowisko naturalne oraz zarządzanie i raportowanie.

Jak co roku w Raporcie znalazły się również artykuły i komentarze ekspertów, analizy i podsumowania ubiegłorocznych wydarzeń, omówienie wyników badań i przegląd publikacji książkowych i prasowych.

Tegoroczna edycja Raportu przypada w 10. rocznicę powstania Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) – jest to jednocześnie 10. rocznica rozpoczęcia w Polsce działań promujących ideę CSR-u. W związku z tą wyjątkową okazją Forum planuje w tym roku serię jubileuszowych wydarzeń, których Raport jest inauguracją. 10 lat to dobry czas, żeby zastanowić się co udało się osiągnąć firmom i organizacjom promującym CSR w Polsce oraz podyskutować o wyzwaniach na następną dekadę – zaznaczyła we wstępie Mirella Panek-Owsiańska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki” znalazło się 110 inspirujących przykładów zastosowania zasad odpowiedzialności do wszystkich sfer funkcjonowania biznesu. Nowością w tym roku jest analiza wyników wybranych badań z ubiegłego roku oraz zestawienie regionalnych inicjatyw CSR. Tak jak dotychczas, staraliśmy się, aby Raport stanowił kompendium wiedzy o wszystkim, co działo się w minionym roku w Polsce w związku z odpowiedzialnym biznesem –napisała Mirella Panek-Owsiańska.

Raport ukazuje rosnące zainteresowanie mediów tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu: w roku 2009 ukazało się blisko 1500 artykułów poświęconych zagadnieniom CSR i zrównoważonego rozwoju – to niemal dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Nastąpił też znaczny wzrost artykułów o tematyce społecznej odpowiedzialności publikowanych w prasie branżowej i lokalnej.

Dobre praktyki

Dobre praktyki z zakresu CSR stanowią główny trzon Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Do tegorocznej edycji publikacji zgłoszono ponad 170 dobrych praktyk, z których wybrano 110 najciekawszych lub najbardziej reprezentatywnych przykładów działań prezentowanych przez 85 firm. Najwięcej – 37 praktyk znalazło się w obszarze „Biznes a społeczeństwo”. 30 inicjatyw dotyczy działań w obszarze „Biznes a miejsce pracy” (w tym 15 znalazło się w zbiorczym opisie poświęconym wolontariatowi pracowniczemu), 20 praktyk to działania na rzecz środowiska naturalnego, kolejne 20 praktyk znalazło się w obszarze „Biznes a rynek” i 3 praktyki dotyczą po raz pierwszy od Raportu w 2004 r. wyodrębnionego obszaru „Zarządzanie i raportowanie”.

Główne wnioski z obszarów tematycznych

Miejsce pracy – Najwięcej dobrych praktyk z tego obszaru dotyczy wolontariatu pracowniczego, co wskazuje na ogromny wzrost popularności tego typu działań. Wiele inicjatyw firm skupiło się na ułatwianiu pracownikom – rodzicom godzenia życia prywatnego z zawodowym, włączaniu pracowników w procesy zarządzania i odpowiadanie na oddolne inicjatywy pracownicze, działania związane z kulturą organizacyjną i etyką biznesu. Liczne programy edukacyjne kierowane do pracowników związane były głównie ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Rynek – Znacznie wzrosła liczba inicjatyw w tym obszarze w stosunku do ubiegłych lat. Firmy wprowadziły nowe jakościowo działania (odpowiedzialne inwestowanie, sprawiedliwy handel), działania związane z edukacją i rozwojem rynku, kierowane do partnerów biznesowych (zarządzanie łańcuchem dostaw) i konsumentów (zwłaszcza o specjalnych potrzebach).

Społeczeństwo – Jak co roku jest to najliczniej reprezentowany obszar działalności firm. Najwięcej inicjatyw dotyczyło szeroko rozumianego zaangażowania społecznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Wiele praktyk miało na celu wyrównywanie szans, podejmowano też liczne działania edukacyjne.

Środowisko naturalne – Liczba dobrych praktyk w tym obszarze pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie. Bardzo popularne w roku ubiegłbym okazały się być projekty ekobiura połączone z akcjami edukacyjnymi kierowanymi do pracowników, a także edukacja ekologiczna kierowana do innych grup interesariuszy. Silnie reprezentowane były również projekty związane z redukcją bądź ograniczaniem emisji gazów oraz zarządzaniem odpadami.

Zarządzanie i raportowanie – Trzy firmy przedstawiły w roku ubiegłym godne naśladowania raporty społeczne przygotowane według metodologii GRI (G3).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki” dostępny jest w wersji pdf

Do pobrania jest również streszczenie Raportu (tutaj) w języku  angielskim

Po ogłoszeniu raportu odbyła się dyskusja zatytułowana „10 lat CSR-u w Polsce. Prognozy na kolejną dekadę”, w której udział wzięli:

  • Beata Jaczewska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki, Sekretarz Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki
  • Marlena Nidegorska – Ambasadorka CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu
  • Grzegorz Piskalski – Dyrektor Fundacji CentrumCSR.PL
  • dr Bolesław Rok – wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego
  • Sebastian Straube – Prezes Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu
  • Małgorzata Walędzińska – Manager CSR w Kompanii Piwowarskiej SA

Dyskusję moderowała Mirella Panek-Owsiańska.

Publiczność mogła wziąć udział w dyskusji za pomocą specjalnego systemu do głosowania. Oto siedem tez inicjujących dyskusję i wyniki głosowania publiczności:

1. Rozwój CSR w Polsce nie były możliwy bez zaangażowania międzynarodowych korporacji
Tak: 65%, Nie 34%

2. CSR dla firm w Polsce jest tylko narzędziem PR
Tak: 28,15%, Nie 73%

3. Dla polskich konsumentów etyka producentów nie ma znaczenia
Tak: 49%, Nie 51%

4. Media nigdy nie będą chętnie informowały o dobrych praktykach CSR
Tak: 15%, Nie 81%

5. Za 10 lat CSR będzie priorytetem w strategii rozwoju Polski
Tak: 16%, Nie 83%

6. Zaufanie do biznesu wzrośnie tylko jeśli firmy będą współpracowały z organizacjami pozarządowymi
Tak: 26%, Nie 73%

7. CSR jest kobietą
Tak: 31%, Nie 59%