Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

W

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to działania polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast firma umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie.

Podstawy prawne

Wolontariat pracowniczy nie jest działaniem uregulowanym wprost przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa. Ogólne regulacje prawne dotyczące wolontariatu, czyli ochotniczej i nieodpłatnej działalności wolontariuszy, zostały wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r, Nr 96, poz.873 z późn. zm.). Do zapisów tej ustawy można się odwoływać w przypadku wolontariatu pracowniczego. Jednocześnie z uwagi na nieco odmienny charakter wolontariatu pracowniczego, odpowiednie zastosowanie znajdują również ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy zawarte w kodeksie cywilnym, a w określonych sytuacjach prawnych także przepisy kodeksu pracy. Wolontariusze mogą pracować na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Formy wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy może przyjąć różne formy w zależności od możliwości organizacyjnych i finansowych firmy, potrzeb społeczności oraz inicjatywy i kreatywności pracowników, jednak można je podzielić na kilka podstawowych grup działań:

Udział w ogólnokrajowych akcjach społeczno-charytatywnych – firma włącza się w akcje organizowane przez podmioty trzecie zachęcając pracowników do udziału w charakterze wolontariuszy. Zgodnie z uzgodnionym sposobem i zakresem wsparcia, korzystając z pomocy organizacyjno-finansowej zapewnianej przez firmę, wolontariusze pomagają w organizacji i przeprowadzeniu akcji.

Tworzenie własnych programów społecznych – firma angażuje pracowników w realizację programu społecznego, którego jest inicjatorem, dając im pełne wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe.

Łączenie wolontariatu z wyjazdami integracyjnymi bądź szkoleniowymi – wyjazdy organizowane przez firmę służą integracji zespołu poprzez wspólną, dobrowolną pracę pracowników wykonywaną na rzecz podmiotów potrzebujących.

Projekty inicjowane przez pracowników – pracownicy przygotowują własne projekty wolontariackie, firma natomiast pomaga w ich realizacji. Zadaniem pracownikówjest stworzenie całego projektu, począwszy od analizy potrzeb w wybranej przez siebie społeczności lokalnej, poprzez wybór konkretnego adresata pomocy, po stworzenie planu realizacji projektu. Pomoc ze strony firmy może polegać na sfinansowaniu wybranych projektów czy też zapewnieniu pomocy organizacyjnej polegającej m.in. na przekazywaniu odpowiednich materiałów, zapewnieniu środków transportu czy zorganizowaniu doradztwa w zakresie podejmowanych działań. Częstą formą wsparcia jest też udzielenie dnia wolnego na realizację projektów.

Dowiedz się więcej o wolontariacie pracowniczym z publikacji z publikacji "Firma = Zaangażowanie"

Dowiedz się więcej o praktycznym wymiarze wdrażania wolontariatu pracowniczego w firmie z publikacji "Wyzwania wolontariatu pracowniczego"

Wybierz literę

abcdefghijklłmnoprstuwzźż