Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

(ang. Corporate Social Responsibility, CSR)odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.

Inną aktualną definicją jest definicja zawarta w normie Normie PN-ISO 26 000„odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.”

CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. Najlepiej obrazują go obszary tematyczne, wyróżnione w Normie PN-ISO 26 000.

Poznaj praktyczny wymiar działań CSR korzystając z bazy dobrych praktyk.

Poznaj najnowsze publikacje o CSR w „Bazie wiedzy o CSR”

Jakie korzyści przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu?

Korzyści strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa rozpatrywane powinny być w perspektywie długofalowej. Są to :

Jakie są narzędzia realizacji odpowiedzialnego biznesu?

Lista narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością jest obszerna i ściśle związana z kulturą organizacyjną firmy i profilem działalności. Do tych najszerzej stosowanych należą:

 • Kampanie społeczne czyli działanie ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy odniesienia, przy pomocy mediów jako nośnika przekazu
 • Marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing) jest uwzględnianiem w działalności firmy zarówno celów marketingowych jak i potrzeb społecznych;
 • Programy etyczne dla pracowników to przedsięwzięcie mające na celu integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości;
 • Raportowanie społeczne – proces przygotowania i publikacji dokumentu, który w transparenty sposób prezentuje obraz zarządzania i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej (dowiedz się więcej z publikacji „Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego”)
 • Nadzór korporacyjny to zespół mechanizmów wykorzystywanych do kontrolowania i koordynowania zachowań różnych, mających własne interesy udziałowców, którzy współdziałają z kadrą zarządzającą w celu efektywnej realizacji stawianych przed spółką zadań;
 • Eko-znakowanie i znakowanie społeczne polega na umieszczaniu na opakowaniach lub etykietach produktów dodatkowych informacji z zakresu ekologicznej lub społecznej odpowiedzialności;
 • Ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych przez optymalizację procesów produkcji, transportu i logistyki (dowiedz się więcej z publikacji „Ekologia przyszłości”);
 • Inwestycje społecznie odpowiedzialne, uwzględniane przez analityków giełdowych w analizie przedsiębiorstwa kryteriów oceny możliwości długotrwałego wzrostu wartości spółek na podstawie wyników społecznych i ekologicznych;
 • Wolontariat pracowniczy to działania polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast firma umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie (dowiedz się więcej z publikacji „Firma=Zaangażowanie”).
 • Współpraca międzysektorowa, podejmowana przez biznes z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, pozwalająca dzięki efektowi synergii na lepszą realizację wspólnych działań (dowiedz się więcej z publikacji „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część III – partnerstwa międzysektorowe”).

Czy CSR jest regulowany prawnie?

Realizowanie CSR to działania oparte zarówno o dobrowolne zobowiązania i działania firm jak i, coraz częściej, o normy ustanawiane przez instytucje oraz zobowiązania prawno-ustawowe. Normy te dotyczą obszaru transparentności organizacji  i obowiązkowego raportowania danych pozafinansowych. Są one wprowadzane zarówno przez giełdy papierów wartościowych jak i przez rządy narodowe oraz Unię Europejską. Duże zmiany na tym polu wprowadziła „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw„, gdzie po raz pierwszy w ramach definicji CSR nie pojawiła się informacja o dobrowolności działań na tym polu. Dokument ten był kontynuacją procesu rozpoczętego przez Komisję Europejską w 2001 roku gdy przedstawiono dokument pt. Green Paper on Corporate Social Responsibility. W proces konsultacji włączyły się instytucje Unijne: dyrekcje generalne Komisji ds. zatrudnienia, spraw socjalnych, przedsiębiorstw i społeczeństwa informacyjnego, handlu, ochrony środowiska, przedstawiciele sektora przedsiębiorców, związki zawodowe, media, eksperci, organizacje pozarządowe i instytucje naukowe. Efektem konsultacji po opublikowaniu Zielonej Księgi stał się nowy dokument – strategia realizacji i upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu – White Paper: Communication on CSR. Dokument ten jest adresowany do instytucji europejskich, państw członkowskich, partnerów społecznych, organizacji biznesowych i konsumenckich. Oba dokumenty dostępne są w dziale CSR w UE.

Czy CSR dotyczy jedynie dużych korporacji?

Zdecydowanie nie tylko. Po pierwsze, małe firmy często mają lokalny rodowód, funkcjonują w miejscu, gdzie żyją i mieszkają ich właściciele i pracownicy są więc blisko lokalnych spraw. Po drugie, małe firm angażują się w rozwiązywanie lokalnych problemów dotyczących chociażby edukacji czy wspierania rynku pracy, pomocy tej nie definiując jako CSR. Ponadto CSR może być realizowany przy użyciu różnych narzędzi i środków w zależności od potrzeb, preferencji czy rozmiaru firmy.

Dowiedz się więcej o społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach  z publikacji „Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR” (PDF 4,0 MB) i raportu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku (PDF,3,1 MB)”.

Jaka jest różnica między odpowiedzialnym biznesem a public relations?

Społeczna odpowiedzialność biznesu  to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej, public relations to natomiast strategie informowania o tym, przekonywania do proponowanych rozwiązań i budowanie klimatu akceptacji do poczynań firmy, czyli działania wspierające budowanie reputacji i kreowanie odpowiedniego, założonego wizerunku. Realizacja programów CSR i planowe działania PR w firmie, w perspektywie długofalowej mają prowadzić do wzrostu wartości firmy, a tym samym do poprawy jej konkurencyjności.

Czy polskie firmy realizują zasady odpowiedzialnego biznesu?

Tak. Ponad 2/3 menedżerów największych polskich firm zna koncepcję odpowiedzialnego biznesu. Dla większości z nich jej fundamentem jest przestrzeganie norm etycznych w działalności firmy oraz regularne i sprawiedliwe wynagradzanie pracowników. Coraz większa liczba firm wyraża przekonanie o konieczności doskonalenia systemów zarządzania, w kierunku kształtowania wzajemnie korzystnych relacji ze wszystkimi interesariaszami. O coraz większym zainteresowaniu koncepcją odpowiedzialności przedsiębiorstw świadczyć może rosnąca z roku na rok liczba firm prezentujących swe praktyki w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz wystawiających się na Targach Dobrych Praktyk Biznesowych.

Dowiedz się więcej na ten temat z badania przeprowadzonego wspólnie przez KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czy odpowiedzialny biznes dotyczy praw człowieka?

Tak. Przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych stanowi jeden z fundamentów odpowiedzialności biznesu (dowiedz się więcej z analizy tematycznej „Biznes i prawa człowieka: czas na pragmatyzm”).

Dowiedz się więcej o podejściu do odpowiedzialności w biznesie w różnych okresach historii ludzkości z artykułu Magdy Andrejczuk „Odpowiedzialność biznesu i etyka biznesu – rozwój koncepcji w myśli społecznej”

Dowiedz się więcej o wizji społecznej odpowiedzialności biznesu zawartej w encyklice Papieża Franciszka LAUDATO SI’ z komentarza dr Agaty Rudnickiej

  Hasła encyklopedii na tę literę