Encyklopedia CSR

Encyklopedia CSR to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Wybierz literę

h
j
k
l
p
t
u
v

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

(ang. Corporate Social Responsibility, CSR)odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.

Inną aktualną definicją jest definicja zawarta w normie Normie PN-ISO 26 000“odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.”

CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. Najlepiej obrazują go obszary tematyczne, wyróżnione w Normie PN-ISO 26 000.

Poznaj praktyczny wymiar działań CSR korzystając z bazy dobrych praktyk.

Poznaj najnowsze publikacje o CSR w „Bazie wiedzy o CSR”

Jakie korzyści przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu?

Korzyści strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa rozpatrywane powinny być w perspektywie długofalowej. Są to :

Jakie są narzędzia realizacji odpowiedzialnego biznesu?

Lista narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością jest obszerna i ściśle związana z kulturą organizacyjną firmy i profilem działalności. Do tych najszerzej stosowanych należą:

 • Kampanie społeczne czyli działanie ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy odniesienia, przy pomocy mediów jako nośnika przekazu
 • Marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing) jest uwzględnianiem w działalności firmy zarówno celów marketingowych jak i potrzeb społecznych;
 • Programy etyczne dla pracowników to przedsięwzięcie mające na celu integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości;
 • Raportowanie społeczne – proces przygotowania i publikacji dokumentu, który w transparenty sposób prezentuje obraz zarządzania i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej (dowiedz się więcej z publikacji “Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego”)
 • Nadzór korporacyjny to zespół mechanizmów wykorzystywanych do kontrolowania i koordynowania zachowań różnych, mających własne interesy udziałowców, którzy współdziałają z kadrą zarządzającą w celu efektywnej realizacji stawianych przed spółką zadań;
 • Eko-znakowanie i znakowanie społeczne polega na umieszczaniu na opakowaniach lub etykietach produktów dodatkowych informacji z zakresu ekologicznej lub społecznej odpowiedzialności;
 • Ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych przez optymalizację procesów produkcji, transportu i logistyki (dowiedz się więcej z publikacji “Ekologia przyszłości”);
 • Inwestycje społecznie odpowiedzialne, uwzględniane przez analityków giełdowych w analizie przedsiębiorstwa kryteriów oceny możliwości długotrwałego wzrostu wartości spółek na podstawie wyników społecznych i ekologicznych;
 • Wolontariat pracowniczy to działania polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast firma umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie (dowiedz się więcej z publikacji “Firma=Zaangażowanie”).
 • Współpraca międzysektorowa, podejmowana przez biznes z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, pozwalająca dzięki efektowi synergii na lepszą realizację wspólnych działań (dowiedz się więcej z publikacji “15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część III – partnerstwa międzysektorowe”).

Czy CSR jest regulowany prawnie?

Realizowanie CSR to działania oparte zarówno o dobrowolne zobowiązania i działania firm jak i, coraz częściej, o normy ustanawiane przez instytucje oraz zobowiązania prawno-ustawowe. Normy te dotyczą obszaru transparentności organizacji  i obowiązkowego raportowania danych pozafinansowych. Są one wprowadzane zarówno przez giełdy papierów wartościowych jak i przez rządy narodowe oraz Unię Europejską. Duże zmiany na tym polu wprowadziła “Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw“, gdzie po raz pierwszy w ramach definicji CSR nie pojawiła się informacja o dobrowolności działań na tym polu. Dokument ten był kontynuacją procesu rozpoczętego przez Komisję Europejską w 2001 roku gdy przedstawiono dokument pt. Green Paper on Corporate Social Responsibility. W proces konsultacji włączyły się instytucje Unijne: dyrekcje generalne Komisji ds. zatrudnienia, spraw socjalnych, przedsiębiorstw i społeczeństwa informacyjnego, handlu, ochrony środowiska, przedstawiciele sektora przedsiębiorców, związki zawodowe, media, eksperci, organizacje pozarządowe i instytucje naukowe. Efektem konsultacji po opublikowaniu Zielonej Księgi stał się nowy dokument – strategia realizacji i upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu – White Paper: Communication on CSR. Dokument ten jest adresowany do instytucji europejskich, państw członkowskich, partnerów społecznych, organizacji biznesowych i konsumenckich. Oba dokumenty dostępne są w dziale CSR w UE.

Czy CSR dotyczy jedynie dużych korporacji?

Zdecydowanie nie tylko. Po pierwsze, małe firmy często mają lokalny rodowód, funkcjonują w miejscu, gdzie żyją i mieszkają ich właściciele i pracownicy są więc blisko lokalnych spraw. Po drugie, małe firm angażują się w rozwiązywanie lokalnych problemów dotyczących chociażby edukacji czy wspierania rynku pracy, pomocy tej nie definiując jako CSR. Ponadto CSR może być realizowany przy użyciu różnych narzędzi i środków w zależności od potrzeb, preferencji czy rozmiaru firmy.

Dowiedz się więcej o społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach  z publikacji “Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwań CSR” (PDF 4,0 MB) i raportu “Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku (PDF,3,1 MB)”.

Jaka jest różnica między odpowiedzialnym biznesem a public relations?

Społeczna odpowiedzialność biznesu  to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej, public relations to natomiast strategie informowania o tym, przekonywania do proponowanych rozwiązań i budowanie klimatu akceptacji do poczynań firmy, czyli działania wspierające budowanie reputacji i kreowanie odpowiedniego, założonego wizerunku. Realizacja programów CSR i planowe działania PR w firmie, w perspektywie długofalowej mają prowadzić do wzrostu wartości firmy, a tym samym do poprawy jej konkurencyjności.

Czy polskie firmy realizują zasady odpowiedzialnego biznesu?

Tak. Ponad 2/3 menedżerów największych polskich firm zna koncepcję odpowiedzialnego biznesu. Dla większości z nich jej fundamentem jest przestrzeganie norm etycznych w działalności firmy oraz regularne i sprawiedliwe wynagradzanie pracowników. Coraz większa liczba firm wyraża przekonanie o konieczności doskonalenia systemów zarządzania, w kierunku kształtowania wzajemnie korzystnych relacji ze wszystkimi interesariaszami. O coraz większym zainteresowaniu koncepcją odpowiedzialności przedsiębiorstw świadczyć może rosnąca z roku na rok liczba firm prezentujących swe praktyki w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz wystawiających się na Targach Dobrych Praktyk Biznesowych.

Dowiedz się więcej na ten temat z badania przeprowadzonego wspólnie przez KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czy odpowiedzialny biznes dotyczy praw człowieka?

Tak. Przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych stanowi jeden z fundamentów odpowiedzialności biznesu (dowiedz się więcej z analizy tematycznej „Biznes i prawa człowieka: czas na pragmatyzm”).

Dowiedz się więcej o podejściu do odpowiedzialności w biznesie w różnych okresach historii ludzkości z artykułu Magdy Andrejczuk “Odpowiedzialność biznesu i etyka biznesu – rozwój koncepcji w myśli społecznej”

Dowiedz się więcej o wizji społecznej odpowiedzialności biznesu zawartej w encyklice Papieża Franciszka LAUDATO SI’ z komentarza dr Agaty Rudnickiej

  Hasła encyklopedii na tę literę