Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie ESG jako dziedziny.

Interesariusze

(inaczej: grupy interesu; ang. stakeholders)

Grupy bądź osoby zainteresowane działalnością przedsiębiorstwa i wysuwające wobec niego żądania. Obejmują zarówno podmioty dostarczające przedsiębiorstwu zasobów tej firmy, podmioty ponoszące ryzyko jak i wpływające na poziom tego ryzyka, podmioty pozostające w przymusowym lub dobrowolnym związku z przedsiębiorstwem itp.

Interesariusze to kluczowe pojęcie przy tworzeniu i realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W teorii mówi o tym definicja Komisji Europejskiej, która określa CSR jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo” i postuluje, że „przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem integracji kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, jak i problemów konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawową strategią, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami.

Interesariusze mogą być klasyfikowanie wedle różnych kryteriów (np. stopnia związku z firmą, siły oddziaływania, charakteru relacji itp.). Najbardziej podstawowy podział to interesariusze wewnętrzni oraz zewnętrzni.

Do interesariuszy wewnętrznych zaliczyć można:

 • pracowników
 • udziałowców
 • rady nadzorcze

Interesariuszami zewnętrznymi mogą być:

 • klienci
 • dostawcy
 • konkurenci
 • władze państwowe
 • media
 • związki zawodowe
 • organizacje pozarządowe
 • itp.

Więcej o interesariuszach i relacjach z nimi w artykułach i publikacjach Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

„Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu”

„Teoria interesariuszy wczesnego Freemana – nie tylko etyka”

„Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm” (PDF, 4,0 MB)

„Dialog z interesariuszami” (PDF, 440 KB)

  Hasła encyklopedii na tę literę