banner nagrody

Regulamin przyznawania nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” 2019

§1 Organizatorzy

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” [„Nagroda”] przyznawana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu [„Organizator”] z siedzibą w Warszawie, 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/20.

§2 Cele

 1. Nagroda przyznawana jest osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne. Osoby te wyróżniają się również staraniami na rzecz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym i, szerzej, w społeczeństwie.
 2. Przyznanie nagrody ma na celu docenienie pracy takich osób, a także propagowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez:
  1. wskazywanie przykładów osób zaangażowanych we wdrażanie i promocję społecznej odpowiedzialności biznesu;
  2. podnoszenie świadomości społecznej odnośnie idei CSR;
  3. zachęcanie do wdrażania działań z zakresu CSR przez polskie firmy i instytucje.

§3 Zgłoszenia do nagrody

 1. Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są od dnia 1.06.2021 do dnia 2.08.2021 roku.
 2. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 3. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.
 4. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez osobę trzecią, Organizator skontaktuje się z kandydatem/-tką w celu uzyskania zgody na kandydowanie oraz weryfikacji i uzupełnienia informacji zawartych w formularzu.

§4 Kryteria przyznawania Nagrody

 1. Przy przyznawaniu nagrody brane będą pod uwagę działania podjęte w 2019 oraz 2020 roku. Oceniane będą realne działania podejmowane na rzecz tego, aby biznes w Polsce zarządzany był w sposób zgodny z koncepcją społecznej odpowiedzialności, zarówno te, które realizowane były w miejscu pracy kandydata/ kandydatki, jak i podejmowane poza działalnością zawodową. Mogą to być np.: projekty realizowane wewnątrz firmy, zgodne z koncepcją CSR, prowadzące do zmiany sposobu prowadzenia biznesu na bardziej zrównoważony; zaangażowanie w projekty poza miejscem pracy, popularyzujące ideę CSR; dzielenie się wiedzą z zakresu CSR w miejscu pracy i poza nim.
 2. Kryteria oceny kandydatur:
  • Efekty podjętych działań, doprowadzenie do faktycznej zmiany – konkretne wyniki, osiągnięte wskaźniki
  • Oryginalność działań podejmowanych przez kandydata/ kandydatkę – czy są one innowacyjne w skali Polski/ regionu/ instytucji zatrudniającej
  • Otwartość na współpracę – podejmowanie współpracy z różnymi podmiotami/ grupami społecznymi; włączanie do realizowanych działań szerokiego grona interesariuszy
  • Zaangażowanie i adekwatność – rola w realizowanych projektach, możliwości działania na danym stanowisku, w danej instytucji
 3. Zgłoszone do Nagrody nie mogą być osoby, które podczas trwania konkursu są zatrudnione lub współpracują na podstawie umów cywilno-prawnych z Organizatorem, a także członkowie Zarządu Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji formalnej i merytorycznej (zgodności podejmowanych przez kandydata/ kandydatkę działań z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu) zgłoszonych kandydatur.

§5 Kategorie przyznawanych nagród

 1. Nagroda przyznawana jest w niżej wymienionych kategoriach:
   • I Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim,
   • II Sektor pozabiznesowy – pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim,
   • Kategorie specjalne – dla osób z biznesu i ze środowiska poza biznesowego (organizacje pozarządowe, administracja publiczna, uczelnia wyższa,) które przyczyniły się do propagowania i rozwoju w firmach w Polsce działań z następujących obszarów:
    • zarządzanie różnorodnością – osoba, która przyczyniła się do propagowania idei zarządzania różnorodnością w firmach w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój biznesu w zakresie zarządzania różnorodnością w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp)
    • wolontariat pracowniczy – osoba, która przyczyniła się do rozwoju wolontariatu pracowniczego w firmach w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim albo osoba wspierająca rozwój wolontariatu pracowniczego w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp)
    • gospodarka w obiegu zamkniętym – osoba, która przyczyniła się do wprowadzania rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego w biznesie w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój GOZ w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp)
    • ochrona klimatu – osoba, która przyczyniła się do rozwoju działań na rzecz ochrony klimatu przez biznes w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój działań z zakresu ochrony klimatu w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
    • zrównoważone innowacje społeczne – osoba działająca na rzecz rozwoju zrównoważonych innowacji społecznych biznesu: pracownik/czka firmy wspierająca/y innowacje w miejscu pracy i/lub poza nim albo osoba działająca na rzecz rozwoju innowacji społecznych biznesu, z ramienia organizacji poza biznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp)
 2. Kategorie wybrane zostały przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu na podstawie najczęściej podejmowanych tematów w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w latach 2019 – 2020.

 §6 Jury nagrody

 1. Wyboru laureatów Nagrody dokonuje jury nagrody [Jury].
 2. Wyboru składu Jury dokonuje Organizator.
 3. Członkowie Jury, podczas posiedzenia, wybierają spośród siebie Przewodniczącego Jury.
 4. Spośród zgłoszonych kandydatur jury wyłania laureatów w kategoriach określonych w § 5, w punktach I, II i III.
 5. Każdemu członkowi Jury przysługują trzy głosy przy każdej kategorii. Głosowanie Jury może być poprzedzone dyskusją. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.
 6. Jury ma prawo nie przyznać w danej kategorii żadnej nagrody lub przyznać mniej niż 3 nagrody.
 7. Jury ma prawo przyznać nagrodę w innej kategorii niż wskazana w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Przewodniczący Jury wyznacza osobę, która sporządzi protokół z obrad Jury. Może to być osoba spoza grona Jury.
 9. Decyzja Jury co do wyboru laureatów nagrody jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§7 Nagrody

 1. Nagroda zostanie przyznana:
  1. Maksymalnie trzem osobom w kategorii „Biznes”
  2. Maksymalnie trzem osobom w kategorii „Sektor pozabiznesowy”
  3. Maksymalnie jednej osobie w każdej z kategorii specjalnych tj. „zarządzanie różnorodnością”, „wolontariat pracowniczy”, „gospodarka w obiegu zamkniętym”, „działania na rzecz ochrony klimatu”, „ innowacje społeczne”
 2. Nagrodami w Konkursie są statuetki.
 3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości Uczestników. Ponadto informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana do mediów oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi we wrześniu lub październiku 2021 podczas wydarzenia organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

§8 Dane osobowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych (z wyłączeniem: adresu e-mail, telefonu, informacji o poprzednim doświadczeniu zawodowym oraz danych osoby przełożonej).
 2. Każde zgłoszenie zawierać musi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla potrzeb związanych z przyznawaniem nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” (punkt ten zawarty jest w formularzu).
 3. 3. Dane osobowe uczestników konkursu „Ludzie, którzy zmieniają biznes” są przetwarzane na podstawie klauzuli zawartej w Polityce prywatności Forum Odpowiedzialnego Biznesu dostępnej na portalu odpowiedzialnybiznes.pl

§9 Regulamin Konkursu

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora przy ul. Szpitalna 5/20 w Warszawie oraz na stronie internetowej Organizatora www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania edycji. Wszystkie informacje o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie konkursu www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.