banner nagrody

Laureaci 4. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

4 listopada poznaliśmy laureatów i laureatki 4. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyróżnione zostały osoby działające na rzecz upowszechniania koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju w praktyce.  

Jury, składające się z przedstawicieli różnych sektorów – biznesu, nauki, sektora pozarządowego – wyłoniło 11 laureatów i laureatek:


Kategoria: BIZNES

Ela Bonda

Za innowacyjne praktyki wspierające systemowe działania budujące włączające środowisko pracy, a zarazem
gotowość do dzielania się wiedzą i aktywność poza macierzystą organizacją.

Karolina Długosz

Za konsekwencję i transparentność w podejmowaniu działań związanych z tematem nierówności oraz nieustającą
inicjatywę w obszarze Diveristy & Inclusion.

Artur Kotow

Za umiejętne i skuteczne łączenie potencjałów różnych sektorów, wykorzystanie  zaangażowania społecznego i
kompetencji pracowników i pracownic do odpowiedzi na aktualne wyzwania związane z transformacją technologiczną.


Kategoria: SEKTOR POZABIZNESOWY

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Godfryd

Za powołane do istnienia i rozwijanie Fundacji Mamo Pracuj jako odpowiedzi na wyzwania aktywizacji i wzmacniania pozycji kobiet na rynku pracy.

Paula Rettinger-Wietoszko

Za uwrażliwianie i integrację różnych środowisk społecznych z biznesem.

Tomasz Smorgowicz

Za inicjowanie projektów przyczyniających się do propagowania ekonomii społecznej (SPOKO – Społeczny Kosz) i
działań edukacyjnych dla mikro i małych przedsiębiorców (Społeczne Zarządzanie Marką).


Kategoria specjalna: ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ

Ela Bonda

Za liczne działania w obszarze Diveristy & Inclusion w szczególności zawiązanie różnorodnych sieci pracowniczych
działających w oparciu o standardy ESG.

Wyróżnienie

Olgierd Geblewicz

Za systemowe działania zmierzające do wykształcenia świadomych postaw otwartości na różnorodność oraz wdrażanie horyzontalnych polityk równościowych w strategiach i programach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego


Kategoria specjalna: WOLONTARIAT

Dagmara Witek-Kuśmider

Zza wprowadzenie nowej energii w wolontariacie kompetencyjnym, a zwłaszcza umiejętność połączenia know-how
korporacji z innowacyjnością start-upów na rzecz placówek medycznych w transformacji oraz zbudowanie
skutecznego partnerstwa sektorowego i międzysektorowego.


Kategoria specjalna: GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Benjamin Delozé

Za skuteczne przełamanie schematów działania, wdrożenie projektu, który jest wzorem dla innych w poszukiwaniu
innowacyjnych rozwiązań w procesie przechodzenia do gospodarki cyrkularnej w dużej, międzynarodowej organizacji.
Za konsekwentne, kilkuletnie działania w obszarze gospodarki cyrkularnej, które owocują policzalnymi wynikami.


Kategoria specjalna: ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE SPOŁECZNE

Magdalena Olborska

Za odważne łączenie CSR z nowymi technologiami, pozytywną energię i umiejętne budowanie mostów między
teraźniejszością i dobrą przyszłością


Kategoria specjalna: OCHRONA KLIMATU

Katastrofalne wydarzenia takie jak powodzie, huragany, fale upałów czy pożary, które miały miejsce w ciągu minionych dwóch lat na świecie i w Polsce, pokazały jak pilne i potrzebne są zdecydowane działania na rzecz dochodzenia do neutralności klimatycznej. Nowe regulacje dotyczące zrównoważonego finansowania rozwoju gospodarczego oraz wzrastająca presja społeczna wzmagają oczekiwania wobec biznesu w zakresie odpowiedzialnego podejścia do kwestii środowiskowych i działań na rzecz ochrony klimatu. Wszystko to sprawia, że potrzebujemy konkretnych, innowacyjnych i przynoszących ambitne rezultaty rozwiązań, które mogą stać się wzorem dla innych organizacji, zachęcając je do działania. Podobnie jak w 2019 roku, niezmiennie uważamy, że w obliczu kryzysu klimatycznego, który nas dotyka- od Ludzi, którzy zmieniają biznes można oczekiwać dużo więcej. W związku z tym Jury podjęło decyzję o nieprzyznawaniu nagrody w kategorii specjalnej Ochrona klimatu.

Laureaci 3. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”


Kategoria: BIZNES

Agnieszka Karwala

Za odważne myślenie o projektach mieszkaniowych i prospołeczne podejście do budownictwa, dzięki którym w 2018 roku oddano do użytku pierwsze w Polsce osiedle z certyfikatem „Obiekt bez barier”.

Damian Kupczyk

Za pokazanie, że jedna osoba w firmie średniej wielkości może inspirować zmiany, angażować w działania pozostałych pracowników oraz sprawić, że społeczna odpowiedzialność staje się podstawową zasadą działania przedsiębiorstwa.

Magdalena Sułek-Domańska

Za innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska, edukację w zakresie segregacji śmieci i współpracę z szerokim gronem interesariuszy, dzięki czemu ciekawa idea jednej firmy zyskała szansę szerokiego oddziaływania.

Kategoria: SEKTOR POZABIZNESOWY

Jacek Bastian

Za oryginalną inicjatywę i realizację projektu „Ultrakrew”, promocję krwiodawstwa poprzez sport, co pokazuje, że jedno nie wyklucza drugiego.

Paweł Łukasiak

Za wspieranie kompetencyjne zarządu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie w rozwoju Poradni Leczenia Bólu oraz rozwijanie koalicji Prezesi-wolontariusze.

Joanna Skałuba

Za edukowanie i promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju w ciekawej formie tematycznego festiwalu filmowego.

Kategoria specjalna: RÓŻNORODNOŚĆ

Kategoria specjalna: RÓŻNORODNOŚĆ

Karolina Długosz

Za prowadzenie kompleksowych działań związanych z zarządzaniem różnorodnością, szczerość w pokazywaniu barier i wyzwań zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osobiste zaangażowanie w ich przezwyciężanie.

Wyróżnienie

Marta Garsztka-Rimer

Za promowanie różnorodności i działania na rzecz pracowników w muzeum, czyli aktywność wyjątkową w świecie instytucji kultury.

Kategoria specjalna: WOLONTARIAT

Małgorzata Marek

Za mnogość i jakość działań podejmowanych na rzecz szerokiego grona interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych, młodzieży, środowiska.

Kategoria specjalna: GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Martyna Zastawna

Za działania wymykające się ramom jednej kategorii, przeciwstawienie się bezmyślnemu konsumpcjonizmowi, wsparcie małych zakładów szewskich.

Kategoria specjalna: ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE SPOŁECZNE

Maria Lipiak

Za wyjątkowe podejście do zatrudniania osób z niepełnosprawnością, umożliwiające im rozwój zawodowy na bardzo nieoczywistej ścieżce kariery.

Kategoria specjalna: OCHRONA KLIMATU

Jury podjęło decyzję o nieprzyznawaniu nagrody w kategorii specjalnej „ochrona klimatu”. Swoją decyzję wyjaśniło następująco: „Pomimo, że pewne działania zostały podjęte w ciągu dwóch minionych lat, pragniemy wysłać sygnał, że środowiska biznesowe i pozabiznesowe, muszą wykazać się zdecydowanie większa aktywnością. Efekty dotychczasowych działań (zwłaszcza biznesu i administracji) są niewystarczające. Jesteśmy przekonani, że w obliczu kryzysu klimatycznego, który nas dotyka, można oczekiwać i osiągnąć dużo więcej.”

Laureaci 2. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”


Kategoria: BIZNES


Adamkiewicz Małgorzata

Dr nauk med. Małgorzata Adamkiewicz jest inicjatorką wielu działań odpowiadających na wyzwania współczesnej medycyny. Była odpowiedzialna za utworzenie działu badawczo-rozwojowego oraz zainicjowanie badań nad nowymi lekami.  Jej działania przyczyniają się do pozytywnego wkładu w rozwój gospodarczy i promocję Polski w Europie i na świecie. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. W Grupie Adamed tworzy przyjazne miejsca pracy, przyczynia się do rozwoju pracowników, ich integracji i do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dyluś Barbara

Barbara Dyluś z zaangażowaniem i konsekwentnie buduje długofalową współpracę międzysektorową, co jest wyrazem społecznej odpowiedzialności firmy Microsoft. Wiele podejmowanych przez nią działań może stanowić inspirację dla innych firm, zarówno dużych korporacji jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP. Podczas spotkań branżowych promuje model długofalowego wsparcia i współpracy z partnerami społecznymi, sprawdzony w ramach projektu „Link do przyszłości” – uruchomiony we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z początkującymi przedsiębiorcami podczas spotkań konsultacyjnych organizowanych przez inkubator przedsiębiorstw społecznych NESsT.

Kalbarczyk Marek

Marek Kalbarczyk jest założycielem firmy Altix – lidera w branży informatycznej dla osób niewidomych. Stworzył firmę, w której ceni się otwartość, kreatywność i poczucie bezpieczeństwa pracowników i pracowniczdek, co przyczynia się do zwiększonej zdolności pozyskania i utrzymania członków i czlonkiń zespołu, a także klientów i kontrahentów. Obsługa interesariuszy firmy wybiega poza standardową jakość. Marek Kalbarczyk wprowadził program wolontariatu pracowniczego „Widzieć Więcej”, którego celem jest rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników firmy, dzielenie się zainteresowaniami i umiejętnościami. W ramach działalności w firmie Altix oraz Fundacji Szansa dla Niewidomych buduje rozległą sieć instytucji i osób wspierających idee równouprawnienia niewidomych i słabowidzących w Polsce.

Kategoria: RÓŻNORODNOŚĆ


Dejna Agnieszka

Agnieszka Dejna – autorka wielu publikacji i opracowań dotyczących ekonomii społecznej. Współzałożycielka spółdzielni socjalnej Browar Spółdzielczy dającej stabilną pracę osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Ten szczególny biznes przełamuje stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Dzięki współpracy ze społecznością lokalną na lepsze zmienia się sytuacja społeczno-zawodowa tej grupy pracowników. Agnieszka Dejna doradza innym podmiotom, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze start upami spółdzielczymi.

Rozbicka Blanka

Blanka Rozbicka – propagatorka idei różnorodności w miejscu pracy. Brała aktywny udział w projektach RBS Rainbow Network w Polsce – sieci pracowniczej promującej różnorodność i akceptację osób LGBT w miejscu pracy. Od listopada 2016 roku objęła prowadzenie tej sieci w Polsce. Przyczyniła się do zwiększenia świadomości i wiedzy w temacie LGBT wśród pracowniczek i pracowników polskiego oddziału The Royal Bank of Scotland. Wzbudziła zainteresowanie zarządu sytuacją osób LGBT w miejscu pracy. Uzyskała wsparcie sponsorskie dla tęczowej sieci pracowniczej od Dyrektora Oddziału banku w Polsce. Dzięki jej zaangażowaniu sieć promowana jest podczas większości wydarzeń pracowniczych.

Strosznajder Dorota

Dorota Strosznajder – ambasadorka idei różnorodności w Henkel Polska. Zainicjowała i prowadzi kilka projektów, m.in.: program networkingowy wspierający rozwój osobisty i umiejętności przywódcze kobiet na stanowiskach menedżerskich; program mentoringu koleżeńskiego wśród kobiet, a następnie mentoringu dla menedżerów. Współtworzyła i prowadziła warsztaty komunikacji międzypokoleniowej. Dzięki jej działaniom Henkel Polska stał się liderem propagowania polityki różnorodności. Jej aktywność wychodzi jednak poza firmę. Jest inicjatorką i współtwórczynią corocznego Kongresu Różnorodności, skupiającego szerokie grono specjalistów, ekspertów i praktyków w dziedzinie zarządzania różnorodnością, a także projektu „W drodze do pracy”, który wspiera kobiety w powrocie na rynek pracy.

Kategoria: SEKTOR POZABIZNESOWY


Cendrowicz Marta

Marta Cendrowicz – koordynatorka kampanii Jak One To Znoszą prowadzonej przez Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dzięki kampanii udaje się przekonać firmy do wprowadzenia polityki stopniowego wycofywania z handlu jajek od kur hodowanych w systemie klatkowym. Zadaniem Marty Cendrowicz jest m.in. nawiązywanie relacji z firmami w celu przekonania ich do wprowadzenia do swojej polityki CSR kwestii dobrostanu kur. Dzięki międzynarodowej współpracy, za którą także odpowiada Marta Cendrowicz, udało się zmienić polityki globalnych korporacji. Na rynku polskim udało się to zrobić m.in. w hotelach Orbis. 

Ostrowska Daria

Daria Ostrowska – propagatorka idei społecznej odpowiedzialności biznesu we Wrocławiu.  Jako wiceprezydentka i koordynatorka projektów Fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu nie tylko rozwija świadomość na temat idei CSR wśród lokalnego biznesu, ale też łączy wszystkie sektory i ułatwia współpracę reprezentantom i reprezentantkom każdego z nich, m.in. poprzez organizowanie spotkań networkingowych pod nazwą Śniadanie CSR oraz dzięki  działaniom edukacyjnym, zwłaszcza w formie wolontariatu kompetencyjnego.

Sowińska Ewa

Ewa Sowińska – propagatorka idei społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biegłych rewidentów oraz pomorskiego biznesu. Propaguje kwestie raportowania pozafinansowego, uświadamia jego rolę oraz edukuje firmy audytorskie, ich klientów i biegłych rewidentów na temat obowiązków, które z niego wynikają. Inicjatorka wielu spotkań dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierania rozwoju talentów i różnorodności.

Laureaci 1. edycji nagrody

Zapytaliśmy laureatów 1. edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” o to czym było dla nich to wyróżnienie, co sprzyja zmianom i czy warto zmieniać biznes na bardziej odpowiedzialny społecznie.

Zbigniew Canowiecki

Prezes Zarządu „Pracodawcą Pomorza”, który został nagrodzony za szeroko zakrojoną i wieloaspektową działalność na rzecz popularyzacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców z Pomorza. Czytaj dalej »

Artur Nowak-Gocławski

Pomysłodawca, współzałożyciel i szef ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, który został wyróżniony za podjęcie tematu społecznej odpowiedzialności biznesu w trudnej branży finansowej, za sukces w prowadzeniu spółdzielni, w której modelu biznesowym nieodłączną część stanowi troska o interesariuszy. Czytaj dalej »

Krzysztof Przyłucki

Właściciel, Folwarku Łękuk otrzymał nagrodę w kategorii Biznes za przekształcenie upadłego PGRu Łękuk w prężny ośrodek turystyczny, edukujący turystów z zakresu ochrony środowiska i wydatnie wpływający na sytuację gospodarczą najbliższej okolicy poprzez rozwój sieci kooperacji z lokalnymi mieszkańcami i małymi przedsiębiorcami). Czytaj dalej »

Zenon Pokojski

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A., wyróżniony za stworzenie pierwszej w Polsce organizacji rolniczej typu think-tank pod nazwą Centrum Kompetencji Puławy, będącej platformą współpracy między przedsiębiorcami rolnymi, doradcami rolnymi, instytucjami nauki i biznesem. Czytaj dalej »

Monika Hinc

Prezes Fundacji Inicjowania Rozwoju “UP Foundation”, wyróżniona za stworzenie platformy współpracy z ponad 20 instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi promującej ideę społecznej odpowiedzialności na rzecz rozwoju lokalnego na Pomorzu. Za rozwój, tworzonych w ramach współpracy międzysektorowej, kluczowych projektów Fundacji, jak Forum Inicjowania Rozwoju, czy Fundusz Grantowy. Czytaj dalej »