Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006. Dobre praktyki”

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2007

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało w poniedziałek 26 marca, raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006. Dobre praktyki”. To już piąta edycja raportu, który zawiera wybór 68 najciekawszych praktyk w obszarach: miejsce pracy, rynek oraz społeczeństwo, a także komentarze ekspertów, przegląd prasy i kalendarium wydarzeń poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006” jest podsumowaniem zaangażowania firm w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz inicjatyw organizacji, które kształtują warunki do działania firm w tym obszarze.

„Publikacja promuje dobre wzorce CSR (corporate social responsibilty) oraz inspiruje firmy do rozwoju i podejmowania odpowiedzialnych działań wobec swoich interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców oraz społeczności lokalnej” – powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dobre praktyki

Główny trzon Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce” stanowią dobre praktyki biznesowe. Najwięcej – 38 praktyk znalazło się w obszarze „Biznes a społeczeństwo”. Jednak aż 30 przykładów dotyczy miejsc pracy i funkcjonowania firmy na rynku, z czego 16 praktyk dotyczy pierwszego obszaru, czyli działań wobec pracowników, a pozostałe 14 – rynku.

Główne wnioski z obszarów tematycznych:

Miejsce pracy – rozwój wolontariatu pracowniczego, kodeksy etyczne, promowanie różnorodności i równych szans. Firmy angażują swoich pracowników w rozwiązywanie problemów społecznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Powstają kodeksy etyczne i programy rozwijania umiejętności pracowników.

Rynek – dialog społeczny i ochrona środowiska. Firmy coraz lepiej starają się wsłuchiwać w oczekiwania swoich interesariuszy. Powstał pierwszy w Polsce produkt użyteczny społecznie. Większą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska.

Społeczeństwo – najpopularniejsze programy edukacyjne. Dobre przykłady uwzględniają jednocześnie podstawową działalność firmy oraz korzyści społeczeństwa, dzięki czemu stają się długofalowymi inwestycjami społecznymi, przynosząc jednocześnie firmie wymierne korzyści biznesowe.

Artykuły ekspertów

Publikacja to nie tylko dobre praktyki, ale także artykuły ekspertów. Bolesław Rok, wiceprezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu komentuje rok 2006: „(…) okazało się, że odpowiedzialność w biznesie stała się tematem publicznym. I to w szerokim kontekście odpowiedzialności w ogóle, a także w kontekście roli biznesu w społeczeństwie. (…) W ubiegłym roku – i to jest najważniejsza informacja dla kadry zarządzającej z wielu firm – otoczenie rynkowe gwałtownie rozpoczęło proces dojrzewania. Partnerzy społeczni, konsumenci, małe polskie firmy, media, administracja rządowa i wiele innych środowisk zaczęło lepiej rozumieć wszystko to, co jest związane z różnymi przejawami odpowiedzialności i nieodpowiedzialności w biznesie. A to musi spowodować istotne zmiany w sposobie prowadzenia biznesu w Polsce.”

Siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty Chleb Życia opowiada o rozwoju ekonomii społecznej i szansie, którą otrzymują najubożsi. „(…)Niskie wykształcenie, nieumiejętność poruszania się w coraz bardziej skomplikowanym świecie, brak wiary w siebie i głęboko zakorzenione poczucie niższości podtrzymywane przez konsumpcyjny model życia, który uzależnia wartość człowieka od jego siły nabywczej i posiadanych gadżetów sprawia, że w systemie ekonomii społecznej celem nie jest najpierw zysk ekonomiczny, lecz uruchomienie w ludziach marginalizowanych całego potencjału, wspieranie ich w wysiłku ku autonomii i uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym poprzez nabycie odpowiednich umiejętności zawodowych i poczucia własnej wartości jako obywateli. Społeczeństwo obywatelskie nie jest zarezerwowane tylko dla dobrze sobie radzących”.

Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej opisuje działania rządu: „(…) Ukazanie się w marcu 2006 r. długo oczekiwanego Komunikatu KE nt. CSR, (KOM(2006)136), jako pokłosia prac Międzynarodowego Forum Interesariuszy pozwoliło na bezzwłoczne ustosunkowanie się rządu polskiego do zawartych w nim treści. Jakkolwiek powadzone są dyskusje nad merytoryczną poprawnością tego dokumentu, wydaje mi się, że zainicjowany w nim apel KE o wsparcie europejskiego sojuszu na rzecz CSR, może odegrać znaczącą rolę w dalszym rozwoju koncepcji, pod warunkiem rzecz jasna, wykorzystania możliwości, jakie z niego płyną.”

W 2006 roku po raz pierwszy w Polsce pojawił się instrument analizy i monitoringu polityki danego pracodawcy pod kątem równouprawnienia kobiet i mężczyzn – wskaźnik Gender Index. Anna Darska, szefowa przedstawicielstwa UNDP przypomina o Milenijnych Celach Rozwoju: „(…) Przyjęte w 2000 r. przez wszystkie państwa członkowskie ONZ Milenijne Cele Rozwoju zawierają wymierne zobowiązanie znaczącej poprawy jakości życia na całym świecie do roku 2015. Jednym z kluczowych celów jest promocja równouprawnienia płci – bez rzeczywistego równouprawnienia płci także inne cele nie zostaną osiągnięte w takich obszarach jak ograniczanie ubóstwa, poprawa opieki zdrowotnej czy upowszechnienie edukacji”.

Badanie, przegląd prasy i kalendarium wydarzeń

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Polskie Stowarzyszenie Public Relations zapytały osoby zajmujące się public relations o ich definicje i związki z CSR. Wyniki badania znalazły się w Raporcie, podobnie jak fragmenty 20 artykułów poświęconych CSR, opublikowanych w polskiej prasie w 2006 r. Kalendarium wydarzeń to opis kilkudziesięciu wydarzeń ze świata odpowiedzialnego biznesu: 32 kampanie społeczne, 28 konferencji i spotkań, 24 konkursy i 12 raportów i badań.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli:

  • Stephen Young – autor „Etycznego kapitalizmu”, Global Executive Director Caux Round Table
  • Akhtar Badshah – Senior Director of Community Affairs w Microsoft Corporation
  • Hiroshi Ishida – Executive Director Caux Round Table Japan

Akhtar Badshah na przykładzie Microsoftu mówił o roli firmy w aktywizowaniu społeczności lokalnych. „Dla wykorzystania potencjału milionów ludzi na świecie i budowania dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy potrzeba partnerstwa sektora publicznego i prywatnego. Uważam, że na firmach komercyjnych spoczywa odpowiedzialność wobec lokalnych społeczności, w ramach których prowadzą swoją działalność biznesową. Programy zaangażowania społecznego realizowane przez Microsoft mają na celu wspierać ludzi narażonych na „wykluczenie informacyjne” w dostępie do wiedzy i umiejętności, a przez to lepszych możliwości zawodowych. Jesteśmy jednak świadomi, że w pojedynkę nie uda nam się dokonać znaczącej zmiany na lepsze. Kluczowym elementem i naszym sposobem działania jest partnerstwo. Budujemy szerokie koalicje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi i publicznymi, a także partnerami biznesowymi. Dopiero w połączeniu z doświadczeniem organizacji non-profit w zakresie działalności na rzecz rozwoju społecznego i w szerokim partnerstwie jesteśmy w stanie osiągać ambitne cele.”

Stephen Young podkreślił rolę moralności i etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przybliżył zasady biznesowe Caux Round Table. „Staramy się zainicjować proces, którego wynikiem będzie ustalenie wspólnych wartości, osiągnięcie porozumienia na temat wartości odróżniających, a ostatecznie, sformułowanie zasad postępowania biznesu, akceptowalnych i honorowanych przez wszystkich.”

Hiroshi Ishida opowiedział o japońskim spojrzeniu na odpowiedzialny biznes oraz o projekcie Arcturus. „Zasady postępowania biznesu mają oparcie w dwu podstawowych ideach: kyosei i godności ludzkiej. Japońska koncepcja kyosei oznacza życie i pracę dla wspólnego dobra, tak aby współpraca i wzajemna pomyślność mogła współistnieć ze zdrową i uczciwą konkurencją. Ludzka godność odnosi się do świętości każdej osoby pojmowanej jako cel sam w sobie, a nie jako narzędzie do osiągnięcia zamiarów innych lub też spełnienia nacisków większości”.

Raport do pobrania