Na czym polega Program Partnerstwa?

Współpraca z biznesem jest podstawą realizacji misji Forum Odpowiedzialnego Biznesu już od prawie 20 lat.

To warunek niezbędny dla rozwoju CSR w Polsce, który opiera się na zaangażowaniu firm i partnerstwach sektorowych i międzysektorowych, projektach realizowanych wspólnie z administracją publiczną, środowiskami akademickimi i organizacjami pozarządowymi.

Program Partnerstwa to główny program FOB, który jest platformą dla firm do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz networkingu i dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Program ten tworzą  firmy – liderzy CSR, przedsiębiorstwa będące w czołówce swoich branż ale też odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Program Partnerstwa opiera się na trzech elementach: komunikacji i budowaniu relacji między firmami, włączaniu Partnerów do działań FOB oraz edukacji i wiedzy, kluczowej dla FOB, i dla naszych Partnerów. To  możliwość poznania dobrych praktyk, polskich i zagranicznych,  ale też prezentowania dokonań firm na zewnątrz. Udział w Programie Partnerstwa oznacza także networking, kontakty, które umożliwiają budowanie koalicji i partnerstw, ale też poznanie środowiska CSR.

Na Program Partnerstwa składają się m.in.:

 • zamknięte spotkania merytoryczne: z ekspertami, tematyczne, webinaria, szkolenia;
 • coroczne śniadanie biznesowe z możliwością poznania planów FOB na kolejny rok oraz networkingu;
 • zamknięty portal dla Partnerów FOB: http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl;
 • cykliczny newsletter Programu Partnerstwa;
 • współpraca przy publikacjach, infografikach, analizach tematycznych tworzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
 • prezentacja praktyk firmy i jej dokonań w ramach odpowiedzialności społecznej – m.in. podczas spotkań, w artykułach, poprzez publikację informacji prasowych;
 • ekspozycja firmy jako Partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu (logo firmy w ulotkach, publikacjach i innych materiałach oraz podczas Tragów CSR i innych wydarzeń otwartych, zakładka z opisem firmy na portalu odpowiedzialnybiznes.pl, informacje prasowe od firmy w mediach społecznościowych i na portalu FOB);
 • możliwość udziału w zagranicznych projektach, wizytach studyjnych;
 • zaproszenie do udziału w spotkaniach Rady Odpowiedzialnego Przywództwa;
 • zaproszenie do współpracy w ramach misyjnego projektu kierowanego do studentów – Liga Odpowiedzialnego Biznesu;
 • zniżki na dodatkowe działania: partnerstwa przy wydarzeniach, stoisko podczas Targów CSR;
 • możliwość włączenia się w nowe inicjatywy FOB i pierwszeństwo informacji o nich.

Dokładny zakres współpracy omawiamy podczas indywidualnego spotkania z przedstawicielami firmy.

Zapraszamy do kontaktu »

Firmy, które współpracują  z FOB partycypują  w realizacji działalności misyjnej naszej organizacji. Dzięki ich zaangażowaniu merytorycznemu oraz finansowemu ukazuje się co roku Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” oraz inne publikacje (dostępne zawsze bezpłatnie i dostarczane szerokiemu gronu interesariuszy), funkcjonuje portal odpowiedzialnybiznes.pl, możliwe są kolejne edycje programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu, promocja tematu różnorodności w ramach Karty Różnorodności. Firmy te realnie przyczyniają się do upowszechniania CSR w Polsce.