Encyklopedia ESG

Encyklopedia ESG to zbiór terminów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Stanowi źródło podstawowej wiedzy, ułatwiając tym samym poznawanie CSR jako dziedziny.

Ślad węglowy (z ang. Carbon footprint)

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych (wyrażana  w postaci ekwiwalentu dwutlenku węgla – CO2e), wytwarzanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego.

Ślad węglowy organizacji obejmuje emisje spowodowane przez wszystkie jej działania, wliczając w to zużycie energii przez wykorzystywane przez nią budynki i środki transportu. Ślad węglowy produktu obejmuje emisje spowodowane wydobyciem surowców, z których został wytworzony, produkcją, użytkowaniem oraz składowaniem (metoda zwana „od kołyski do bramy”) bądź recyklingiem po zużyciu („od kołyski do grobu”).

Najczęściej stosowane metodyki do obliczania śladu węglowego organizacji wykorzystują międzynarodowe standardy, wśród których najbardziej popularnym jest The Greenhouse Gas Protocol.

W realiach przedsiębiorstwa najczęściej obliczany jest ślad węglowy organizacji, z uwzględnieniem wszystkich spółek powiązanych w ramach grupy kapitałowej. Emisje gazów cieplarnianych uwzględniane w obliczeniach mogą obejmować dwa lub trzy zakresy:

  • zakres 1: zakres obejmujący emisje bezpośrednie, pochodzące ze spalania paliw w źródłach, które są własnością organizacji, bądź są przez nią nadzorowane oraz emisje powstałe w prowadzonych procesach technologicznych,
  • zakres 2: obejmuje emisje pośrednie (energetyczne), które powstały w wyniku wytwarzania energii elektrycznej, energii cieplnej, pary technologicznej czy chłodu, które organizacja importuje,
  • zakres 3: najbardziej złożony, który dotyczy pozostałych emisji pośrednich, będących poza kontrolą organizacji, ale uwzględniający cały łańcuch wartości.

    Hasła encyklopedii na tę literę