Vision 2050: Time to Transform

Vision 2050: Time to Transform

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) przedstawiła zaktualizowaną wersję Wizji 2050. To program zmian na rzecz zrównoważonej przyszłości. Jest odpowiedzią na trzy kluczowe wyzwania: kryzys klimatyczny, utratę bioróżnorodności i rosnące nierówności.

W zaprezentowanym dziś dokumencie Vision 2050: Time to Transform WBCSD wyznacza wspólną wizję świata, w którym będziemy mogli zapewnić godne i zarazem zrównoważone warunki do życia dla 9 miliardów ludzi w perspektywie 2050 r. Aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy transformacji na dużą skalę, a biznes musi skoncentrować się na działania w obszarach, w których może najlepiej przewodzić zmianom systemowym. Pandemia COVID-19 pokazała bowiem, że ​​najważniejsze światowe wyzwania są ze sobą powiązane oraz że nasze systemy są źle przygotowane na wstrząsy.

W centrum zmian WBCSD umieszcza dziewięć ścieżek transformacji, w których zaangażowanie biznesu jest kluczowe.

  • energia;
  • transport i mobilność;
  • mieszkalnictwo;
  • produkty i materiały;
  • usługi finansowe;
  • łączność;
  • zdrowie i dobre samopoczucie;
  • woda i kanalizacja;
  • jedzenie.

Każda z nich obejmuje dziesięć obszarów działań na nadchodzącą dekadę, które mają pomóc firmom w prowadzeniu transformacyjnych zmian w ich strategiach, codziennej działalności biznesowej oraz zwiększaniu pozytywnego wpływu na kwestie społeczne. Wizja i ścieżki transformacji są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i zapisami porozumienia paryskiego.

Aby wyjść poza podejście określane jako business as usual i przejść do koniecznych przyspieszonych przemian, liderzy biznesu muszą uwzględnić trzy istotne aspekty. Pierwszy dotyczy wymyślenia kapitalizmu na nowo, czyli wdrażania modeli opartych na tworzeniu wartości dla szerokiego grona interesariuszy (o „Reinventing capitalism” czytaj więcej w naszej bazie wiedzy >>). Drugi związany jest z budowaniem długoterminowej odporności gospodarek. Po trzecie, liderzy muszą przyjąć podejście regeneracyjne, czyli skupiać się nie tylko na minimalizowaniu negatywnego wpływu, ale na maksymalizowaniu pozytywnego oddziaływania biznesu. Aby wprowadzane przez firmy rozwiązania były skuteczne, konieczna jest także współpraca ze światem akademickim, instytucjami finansowymi, inwestorami, innowatorami i konsumentami. Musi ona przyjąć bezprecedensowe rozmiary – tylko wtedy zapewnimy ludzkości godne warunki życia w granicach planetarnych do 2050 r.

– Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz transformacji. Jednym z nich będzie zmiana sposobu myślenia na temat kapitalizmu. Nasze systemy ekonomiczne, globalne standardy rachunkowości czy wyceny na rynku kapitałowym nie mogą już opierać się wyłącznie na wynikach finansowych przedsiębiorstw – mówi Peter Bakker, prezes i dyrektor generalny WBCSD.

Pod postulatami zamieszczonymi w dokumencie podpisało się 42 CEOs największych globalnych firm, będących członkami WBCSD. W przedmowie podkreślono, że w interesie biznesu jest kontrybuowanie do zadań wskazanych w „Wizji 2050”. Długoterminowe korzyści firm zależą bowiem od tego, czy przedsiębiorstwa będą funkcjonowały w ramach dobrze prosperujących i zrównoważonych gospodarek.

– Aby stworzyć godne warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw do 2050 r. musimy zająć się zmianami klimatycznymi i przyjąć prawdziwie regeneracyjny sposób myślenia o gospodarce. Oznacza to myślenie i działanie systemowe oraz wzmocnienie działań na rzecz odbudowy i wzmocnienia krytycznych systemów środowiskowych i społecznych – mówi Magdi Batato, Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny Nestlé.

Ogłoszenie nowej „Wizji 2050” związane jest z rosnącymi wymaganiami WBCSD wobec firm członkowskich. W październiku kierowana przez Petera Bakkera organizacja ogłosiła zestaw nowych kryteriów, które koncentrują się na wspomnianych trzech najważniejszych wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem: kryzysem klimatycznym, utratą bioróżnorodności i rosnącymi nierównościami społecznymi. Ponadto WBCSD oczekuje, że firmy członkowskie będą dążyć do najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego i przejrzystości w celu zwiększenia porównywalności danych ESG dla inwestorów i innych interesariuszy.

Pobierz Vision 2020. Time to transform >>

Aktywizm korporacyjny ważniejszy niż kiedykolwiek

Roli akywizmu korporacyjnego poświęcona jest najnowsza analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Publikacja zawiera wyniki badań oraz komentarze czołowych ekspertek i ekspertów CSR. O podnoszonej przez WBCSD konieczności wymyślenia kapitalizmu na nowo pisze Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna FOB. Pobierz analizę >>

Temat roli biznesu został poruszony także podczas debaty „Odpowiedzialność w czasach zarazy”, zorganizowanej przez dziennik „Rzeczpospolita”. Szczegóły i link do relacji tutaj >>