O dyrektywie CSDD praktycznie i przystępnie. Ruszył cykl bezpłatnych webinarów

6 kwietnia 2023

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma EcoVadis zapraszają na cykl webinarów poświęconych dyrektywie CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence). Cykl składać się będzie z trzech webinarów. Pierwszy z nich odbędzie się 11 kwietnia. Na spotkania obowiązuje rejestracja, a liczba miejsc jest ograniczona.

Projekt unijnej dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD), zakłada wprowadzenie obowiązku należytej staranności dla określonych grup przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych.

Obowiązkiem raportowania należytej staranności w łańcuchu dostaw będą objęte (od 2024 roku):

 • firmy z Unii Europejskiej zatrudniające ponad 500 pracowników oraz posiadające roczny obrót całkowity powyżej 150 mln euro,
 • firmy spoza Unii Europejskiej, działające na rynku unijnym, przekraczające 150 mln Euro rocznych obrotów na tym rynku.

Celem dyrektywy CSDD jest wspieranie zrównoważonych i odpowiedzialnych zachowań korporacyjnych oraz zakotwiczenie praw człowieka i względów środowiskowych w działalności spółek oraz w ramach ich struktur ładu korporacyjnego. Ponadto celem dyrektywy CSDD jest wspieranie przejścia UE na neutralną dla klimatu i zieloną gospodarkę, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Dyrektywa wyraźnie wskazuje, że firmy działające w EU będą musiały brać odpowiedzialność za kwestie związane z całym łańcuchem dostaw ich bezpośrednich i pośrednich kontrahentów biznesowych. Takie podejście w istotny sposób rozszerza konieczność zainteresowania się tematem przez podmioty mniejsze, które nie miały dotychczas obowiązku raportowania w zakresie ESG. Dostarczając usługi dla dużych podmiotów już ten obowiązek będą miały – choćby wobec swoich klientów.

Przyglądając się propozycją zapisanym w dyrektywie CSDD widać, iż zdeterminuje ona w najbliższych latach nie tylko sukces rynkowy, ale wręcz przetrwanie wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Kluczowe dla firmy stanie się sprostanie wymogom due diligence zapisanym w poszczególnych umowach w ramach łańcucha wartości. Część przedsiębiorstw zostanie objęta nowymi obowiązkami sprawozdawczości według CSDDD już od 1 stycznia 2024 r.

Pierwszy z webinarów odbędzie się już 11 kwietnia. Poniżej opis poszczególnych spotkań oraz linki do rejestracji na każdy z nich:

1. Dyrektywa CSDD – od czego zacząć? (11 kwietnia, godz. 10:00 – 11:30).

Podczas spotkania poruszymy kwestię należytej staranności w łańcuchach dostaw, a w szczególności – wymogi wynikające z dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Webinar pomoże zrozumieć koncepcję należytej staranności, status prawny, cele i zakres zastosowania dyrektywy CSDD oraz wymogi wynikające z niej dla polskich firm.

Agenda:

 1. Należyta staranność w łańcuchach dostaw
 2. Dyrektywa CSDD – status prawny i kluczowe założenia
 3. Zakres zastosowania dyrektywy
 4. Obowiązki wynikające z dyrektywy

2. Dyrektywa CSDD w praktyce (27 kwietnia, godz.10:00 – 11:30).

Uczestnicy drugiego spotkania dowiedzą się, jakie działania powinny w praktyce podjąć przedsiębiorstwa, by spełnić obowiązki wynikające z dyrektywy CSDD oraz jakie oczekiwania bądź wymagania mogą mieć w skutek jej stosowania kontrahenci. Omówimy przykładowe procesy i środki, które mogą zostać wdrożone, aby dostosować się do jej wymagań, jak również wynikającego z tego korzyści i ryzyka.

Agenda:

 1. Wdrażanie wymogów dyrektywy CSDD w przedsiębiorstwie
 2. Skutki wymagań dyrektywy CSDD w relacjach z kontrahentami
 3. Korzyści i ryzyka związane z wdrażaniem dyrektywy

3. Jak zadbać o dobry rating ESG? (18 maja, godz. 10:00 – 11:30)

Tematem ostatniego webinaru będzie rating ESG. Na przykładzie ratingu EcoVadis omówimy metodologię, informacje zawarte na karcie oceny oraz praktyczne korzyści z wykorzystania ratingu ESG. Webinar będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi trendami w zakresie ESG  oraz zgłębienia w jaki sposób organizacje wykorzystują rating ESG na potrzeby wewnętrzne i komunikacyjne z różnymi interesariuszami.

Agenda:

 1. Rating ESG: założenia, cele, wymogi
 2. Proces oceny i metodologia EcoVadis
 3. Korzyści wykorzystania ratingu ESG

Spotkania poprowadzą dr Daniel Kiewra z FOB oraz eksperci z firmy EcoVadis: Paweł Skorupski i Marek Szolc.

Bio prelegentów: 

Dr Daniel Kiewra

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lutego 2022, odpowiedzialny m.in. za rozwój projektów badawczych i edukacyjnych.

Ekonomista i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie analiz finansowych i strategicznych. Współautor publikacji dla polskich i europejskich partnerów społecznych związanych z polityką przemysłową, rynkiem pracy i dialogiem społecznym.

Ekspert od polityk transformacji energetycznej (w tym sprawiedliwej transformacji), strategii klimatycznych i dekarbonizacji przemysłu oraz zrównoważonego rozwoju. Uczestnik licznych projektów (w tym badawczych) realizowanych we współpracy z: administracją publiczną na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, sektorem prywatnym, stowarzyszeniami biznesowymi, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi i filantropijnymi.

Absolwent i były wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.

Paweł Skorupski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze.  Przez pierwszych 10 lat zaangażowany w projekty rozwoju biznesu, budowy strategii wspierania zagranicznych inwestorów w wejściu na polski rynek. Współpracował z klientami z sektora farmaceutycznego, chemicznego, inżynierii, IT, lotnictwa oraz obronności. W tym czasie z powodzeniem zrealizował ponad 50 złożonych projektów doradczych.

Od 2017 związany jest z EcoVadis, gdzie wspiera firmy z Polski oraz regionu Skandynawii w obszarze budowy oraz rozwoju strategii w ramach zrównoważonych łańcuchów dostaw. Doradza firmom jak skutecznie współpracować z dostawcami w celu wykrywania potencjalnego ryzyka, monitorowania oceny oraz rozwoju programów w temacie środowiska, aspektów społecznych oraz etycznych. Paweł pomaga firmom wdrażać kompleksową usługę oceny dostawców, która usprawnia zarządzanie działami zakupowymi oraz ułatwia długofalową współpracę z dostawcami oraz partnerami biznesowymi.

Marek Szolc 

Business Ethics Methodology Lead w EcoVadis, globalnym liderze zapewniającym najbardziej zaufany rating jakości systemów zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu w łańcuchach dostaw, szef działu Etyki Biznesu. Radny m. st. Warszawy i wiceprzewodniczący miejskiej Komisji Ochrony Środowiska. Współzałożyciel stichtingu TTT Instituut świadczącego doradztwo strategiczne w obszarze działań antydyskryminacyjnych i praw osób LGBT+.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawo francuskie na Université de Poitiers. Specjalista w obszarze ESG oraz zrównoważonego rozwoju. Wcześniej pracował jako prawnik w fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz jako legislator i doradca ds. polityk publicznych w jednym z klubów parlamentarnych Sejmu RP.