Jakie są korzyści z wdrażania odpowiedzialnego biznesu? Wyniki badania „Menedżerowie CSR 2020”

17 listopada 2020

Dotyczy firmy: LPP,

Osoby odpowiedzialne za wdrażanie CSR i zrównoważonego rozwoju w firmach w Polsce jako główne korzyści podają podniesienie poziomu zaangażowania pracowników oraz zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej/zrównoważonej. To wyniki cyklicznego badania „Menedżerowie CSR”, opracowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz infografikę »

Badanie „Menedżerowie CSR” sprawdza zmiany zachodzące w podejściu oraz sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Najnowsza edycja ukazała się w 20-lecie istnienia organizacji i związanych z tym wydarzeniem obchodów „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, których partnerem jest firma LPP.

Wśród korzyści osiągniętych przez firmę w ciągu ostatnich 2 lat wymienionych przez ponad połowę respondentów są zarówno te wewnątrzfirmowe, jak i pozafirmowe – podniesienie poziomu zaangażowania pracowników (56 proc.) oraz zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej/zrównoważonej (54 proc.).

– Patrzenie przez pryzmat korzyści na wprowadzenie standardów CSR w strukturach organizacji ma uzasadnienie. Jak pokazują nasze badania, budowanie odpowiedzialnej firmy się opłaca. Zmiany widoczne są w perspektywie długofalowej i dotyczą kluczowych obszarów działania organizacji, minimalizowania ryzyk, wpływając pozytywnie między innymi na relacje z pracownikami, inwestorami, społecznościami lokalnymi – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Na liście najczęściej wskazywanych korzyści z wdrażania koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju znalazło się podniesienie poziomu świadomości pracowników w zakresie etyki (41 proc.). Menedżerowie przyznali, że udaje się zwiększać znaczenie tematów dotyczących pożądanych postaw w miejscu pracy oraz wartości. Badani podkreślali jednak, że tematy zrównoważonego rozwoju często poruszane są w firmach z inicjatywy pracowników, a są coraz ważniejsze także dla osób ubiegających się o pracę. Zwrócono także uwagę na poprawę relacji z innymi interesariuszami. Działanie zgodnie z zasadami CSR przyczynia się do polepszenia współpracy ze społecznościami lokalnymi (37 proc.), podniesienia poziomu zaufania klientów (28 proc.) oraz zaufania inwestorów (24 proc.).

– Skala oddziaływania realizowanej przez firmy strategii zrównoważonego rozwoju zatacza coraz szersze kręgi. To w jakim kierunku podążają marki w zakresie ograniczenia swojego wpływu na środowisko, jakimi wartościami kierują się we współpracy z dostawcami, czy ich relacje z kontrahentami są zgodne z zasadami etyki w biznesie, znajduje dziś odzwierciedlenie nie tylko w decyzjach zakupowych klientów. Przekłada się to także na decyzje partnerów biznesowych, inwestorów, a także pracowników coraz częściej poszukujących pracodawcy, którego zasady wpisują się w ich system wartości. Dlatego tak ważne jest, aby firmy były świadome w jakim otoczeniu funkcjonują i były gotowe na realne zmiany w kluczowych obszarach swojej działalności – komentuje Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Przynajmniej co piąty respondent był zdania, że dzięki CSR udaje się wdrożyć nowe innowacyjne rozwiązania (np. produkty, usługi, procesy; 24 proc.), zwiększyć konkurencyjność firmy (22 proc.), a także poprawić jej reputację (20 proc.).

20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce

Badanie zostało zrealizowane w ramach jubileuszu „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, który związany jest z 20-leciem zaangażowania Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firm partnerskich FOB w upowszechnianie standardów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Partnerem jubileuszu została firma LPP, polski producent odzieży. Czytaj więcej >>

O badaniu
PRÓBA:
N = 54 menedżerów i specjalistów do spraw CSR i ZR w Polsce. 80% reprezentowało firmy zatrudniające powyżej 250 osób, 15% – firmy średnie, a 6% – małe. Dodatkowo wykorzystano dane pozyskiwane podczas naboru praktyk do raportów „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w edycjach 2015 i 2019, w których zebrano dane od odpowiednio 157 i 215 firm.

METODA:
Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów internetowych CAWI.
Badanie ankietowe uzupełnione zostało wywiadami pogłębionymi zrealizowanymi z 12 menedżerami/ menedżerkami CSR firm działających w Polsce.

CZAS REALIZACJI:
Badanie ankietowe zostało zrealizowane w dniach 6.08.– 4.09.2020 r.
Pełna wersja raportu „Menedżerowie CSR 2020” dostępna jest tutaj >>