Menedżerowie CSR 2020

Menedżerowie CSR 2020

Wyniki badania „Menedżerowie CSR” pokazują coraz silniejszą integrację wartości CSR z biznesową działalnością firmy – zjawisko to dostrzegło w swoich firmach niemal 80 proc. respondentów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało najnowszą edycję badania, przeprowadzonego wśród osób odpowiedzialnych w firmach w Polsce za CSR i zrównoważony rozwój. Premiera wyników miała miejsce podczas 8. Targów CSR.

Pobierz raport >>

Wersja do druku >>

“Menedżerowie CSR” to badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, sprawdzające zmiany zachodzące w podejściu oraz sposobach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Najnowsza edycja ukazała się w 20-lecie istnienia organizacji i związanych z tym wydarzeniem obchodów “20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, których partnerem jest firma LPP. 

Wyniki badania pokazują, że biznes przyczynił się w ostatnich latach do rozwiązywania  problemów społecznych (70 proc.) oraz, że CSR wpłynął na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw (87 proc.). W porównaniu z badaniem z 2015 roku nastąpił wzrost pozytywnych odpowiedzi odpowiednio o 5 i 6 punktów proc. Zdaniem ankietowanych najważniejszymi kwestiami społecznymi, których rozwiązywanie wspiera biznes, są: wykluczenie cyfrowe (53 proc.), braki w edukacji (53 proc.) oraz niezdrowy tryb życia (47 proc.).

W tej edycji wyróżniono również kwestie środowiskowe, do rozwiązania których przyczynia się biznes. Według respondentów są to: nadmierna produkcja plastiku (63 proc.), nadmierne zużycie wody (56 proc.) oraz emisja gazów cieplarnianych (56 proc.).

Wagę wyzwań środowiskowych podkreśla również wysoka zgodność menedżerów CSR w aspekcie problemów klimatycznych. 90 proc. respondentów zgadza się z opinią, że biznes ma do odegrania ważną rolę w dostosowywaniu naszego kraju do skutków zmian klimatycznych, zarazem niemal tyle samo osób zgadza się z opinią, że taką rolę biznes pełnić będzie w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. 

Rozwój CSR

Badanie “Menedżerowie CSR” Forum Odpowidzialnego Biznesu” pokazuje również najistotniejsze bariery w rozwoju koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

W opinii ponad 50% menedżerów CSR, główne przeszkody we wdrażaniu CSR stanowią: rozumienie CSR jako działań sponsoringowych oraz brak zrozumienia idei przez kadry zarządzające firmami, a brak edukacji kadry, to trzecia najczęściej wskazywana bariera (44%). Żyjemy w czasach, kiedy kwestia przywództwa jest jedną z najważniejszych, więc kluczowe jest pytanie, czy to bardziej obawy, czy rzeczywiste przeszkody – pisze we wstępie do raportu z badań Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Badanie zostało również uzupełnione o pytania dotyczące kwestii związanych z pandemią COVID-19. Wśród respondentów zapytanych, w jaki sposób obecna sytuacja wpłynęła na pozycję tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu, niemal połowa  (48 proc.) oceniła, że w związku z tą sytuacją rola CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie wzrosła, z czego 17 proc. uznało, że zdecydowanie wzrosła. 

O badaniu

PRÓBA:

N = 54 menedżerów i specjalistów do spraw CSR i ZR w Polsce. 80% reprezentowało firmy zatrudniające powyżej 250 osób, 15% – firmy średnie, a 6% – małe. Dodatkowo wykorzystano dane pozyskiwane podczas naboru praktyk do raportów „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w edycjach 2015 i 2019, w których zebrano dane od odpowiednio 157 i 215 firm.

METODA:

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów internetowych CAWI.

Badanie ankietowe uzupełnione zostało wywiadami pogłębionymi zrealizowanymi z 12 menedżerami/ menedżerkami CSR firm działających w Polsce.

CZAS REALIZACJI:

Badanie ankietowe zostało zrealizowane w dniach 6.08.– 4.09.2020 r.

Edycja badania “Menedżerowie CSR 2015” dostępna jest na naszym portalu >>

Pobierz wersję do druku >>