Każdego dnia co najmniej 20 gatunków zwierząt roślin i grzybów ginie w wyniku zanieczyszczeń i przekształceń w środowisku naturalnym. O SDG15 w kampanii #5latSDGs

1 października 2020

Dotyczy firmy: ERGO Hestia, Fundacja Veolia Polska,

Ekspansywna gospodarka człowieka, wprowadza zmiany w każdym elemencie środowiska, na każdej szerokości i długości geograficznej. Doprowadza do degradacji naturalnych ekosystemów, co wpływa negatywnie nie tylko na organizmy je zasiedlające, ale również na funkcjonowanie społeczeństw. Dobrobyt na Ziemi jest nierozłącznie związany z jej kondycją. O tym będziemy rozmawiali podczas 8. Targów CSR online, które rozpoczną się 5 października i potrwają 5 dni. Zachęcamy więc do lektury tekstu, który ukazał się w ramach kampanii #5latSDGs, towarzyszacej ósmej edycji największego wydarzenia CSR w Polsce.

Zagospodarowanie lasów

Lasy są największym sojusznikiem człowieka w walce z efektami zmian klimatycznych. Od wiązania dwutlenku węgla, ograniczając masę gazów cieplarnianych znajdujących się w atmosferze, przez magazynowanie wody, zatrzymując spływy powierzchniowych, do tworzenia bariery przeciwko wiatrom. Lasy są buforem termicznym i wilgotnościowym. Nie wspominając o produkcji tlenu, tworzeniu siedlisk dla tysięcy gatunków, filtrowaniu zanieczyszczeń, zmniejszeniu zjawiska eutrofizacji, zagrożenia pożarami oraz powodziami i innych ich właściwościach, kluczowych dla naszego przetrwania.

15.2 Do 2020 roku promować wdrażanie zrównoważonego zarządzania wszystkimi typami lasów; zahamować proces wylesiania, odtworzyć zniszczone lasy; znacząco zwiększyć globalny stopień zalesienia i ponownego zalesienia.

ONZ wzywa do ochrony lasów i odnawiania ich terenów. W Polsce co roku, głównie dzięki „Krajowemu programowi zwiększania lesistości” lasów jest coraz więcej, co zdecydowanie jest dobrym znakiem na drodze ku zrównoważonej przyszłości. Wzrost mimo że stały, to jest dość powolny, dlatego ważne jest by inne sektory również włączyły się w akcję zalesiania Polski.

Grupa Enea (wystawca, organizator panelu 8. Targów CSR online) we współpracy z lasami państwowymi zorganizowała 13 prośrodowiskowych inicjatyw w ramach akcji Enea EkoProjekty. Skupione były one głównie na sadzeniu drzew, w trakcie różnego rodzaju wydarzeń. Również Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia (wystawca, organizator panelu 8. Targów CSR online) w ramach Akcji „Do Nasadzenia” pomogło w zasadzeniu lasu na terenie zniszczonym w 2017 r. przez nawałnicę. W sumie przez 2 dni posadzono 110 tysięcy rocznych sadzonek.

Źródło: https://www.lasy.gov.pl/pl/nasze-lasy/polskie-lasy

Nie powinno się jednak ograniczać działań do terenów Polski, ponieważ możemy rozszerzyć je na skalę ogólnoświatową. Poprzez rezygnację z oleju palmowego (jego masowa produkcja wymaga corocznie wycinania ogromnych połaci lasów deszczowych) czy rozważniejszego korzystanie z papieru jesteśmy w stanie przyłożyć się do globalnej ochrony terenów leśnych. 

CSR Consulting (wystawca, organizator panelu 8. Targów CSR online) pełni rolę Sekretariatu Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, złożonej z przedstawicieli firm kluczowych branż. Jej celem jest osiągnięcie całkowicie zrównoważonego oleju do 2023 roku. Wspiera i monitoruje inne podmioty rynkowe w dążeniu do osiągnięcia tego celu. Istotną misją PKZOP jest również podjęcie działań w celu zwiększenia wiedzy i świadomości na temat zrównoważonego oleju palmowego wśród konsumentów i podmiotów działających na rynku polskim.

Pustynnienie i degradacja gleby

Pustynnienie to degradacja gruntów na terenach suchych. Z powodu wzrastających średnich temperatur, mniejszych ilości opadów, częstszych susz oraz używania ogromnych ilości nawozów sztucznych, dojdzie do nasilenia się tego zjawiska na terenie Unii Europejskiej. Skutki pustynnienia będą szczególnie mocno odczuwalne w Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, na Cyprze, w Bułgarii i Rumunii. Obecnie pustynie pochłaniają prawie 6 mln hektarów ziemi rocznie, w 60 krajach zamieszkanych przez około miliard ludzi. 

15.3 Do 2030 roku zwalczyć pustynnienie, odtworzyć zdegradowane obszary i gleby, w tym tereny dotknięte pustynnieniem, suszami i powodziami; dążyć do budowy świata, w którym nie będzie występować proces degradacji ziemi.

 Sposobem na walkę z pustynnieniem jest zalesianie tych terenów, nawadnianie, ograniczenie wypasania bydła oraz zmniejszenie zużycia wody. Musimy podejmować te działania aby nie doprowadzić do ograniczenia możliwości produkcji rolnej, oraz dalszego niszczenia ekosystemów czy zwiększenia emisji CO2 z substancji odżywczych zawartych w glebie.

W Polsce od wielu lat mówi się zagrożeniu spowodowanym pustynnieniem. Doprowadzić ono może do susz i powodzi. Niedobór wody w Polsce jest coraz bardziej realny. W dziesięciu województwach występuje susza rolnicza, a liczba objętych niedoborem wzrosła do dziesięciu. 

Życie bez dostępu do wody nie jest możliwe, tym bardziej dążenie do zrównoważonej przyszłości, dlatego zadbanie o zasoby i uregulowanie jej wykorzystywania, jest konieczne do zagwarantowania przeżycia kolejnych pokoleń.

Klimatyczny bilans wodny 2019 

KBW to wskaźnik umożliwiający określenie stanu uwilgotnienia środowiska (oceny aktualnych zasobów wody) przy wykorzystaniu danych meteorologicznych.

Źródło: http://www.iung.pulawy.pl/

Różnorodność biologiczna

Ziemia dzięki niesamowitej rozmaitości zwierząt, roślin i zależności pomiędzy nimi, jest jedyna w swoim rodzaju. Znajduje się na niej 8,7 miliona opisanych gatunków, a kolejne dziesiątki milionów czekają na odkrycie. Objawia się w postaci różnorodnych ekosystemów i gatunków, a także różnic w ich obrębie. Można by zapytać w jakim celu chronić różnorodność, jednak odpowiedź sama się nasuwa. Umożliwia ona egzystencję na Ziemi. Dzięki tak wielkiej różnorodności roślin i zwierząt mamy dostęp do pożywienia czy leków, a przyroda może harmonijnie się rozwijać. Zanik już kilku gatunków zwornikowych (takich jak pszczoły) doprowadzi do gigantycznej katastrofy i masowego wymierania. 

Przez nierozważną gospodarkę zasobami naturalnymi i środowiskiem, skala problemu jest ogromna. Między 1970 a 2016 populacja kręgowców na Ziemi zmniejszyła się o 68%, z kolei populacja gatunków słodkowodnych spadła o 84%. Co najmniej 20 gatunków zwierząt roślin i grzybów ginie z planety każdego dnia w wyniku zanieczyszczeń i przekształceń w ich naturalnym środowisku. To, w największym stopniu, konsekwencja sposobu, w jaki produkujemy żywność (w tym rosnące zapotrzebowanie na mięso). Szacuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat tempo to wzrośnie do ponad 100 gatunków dziennie.

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/nadzieja-wymiera-ostatnia

Bioróżnorodność z Grupą Veolia (wystawca, organizator panelu 8. Targów CSR online) to szereg działań, w ramach których Fundacja Veolia Polska aktywnie wspiera ochronę i dywersyfikację naturalnych siedlisk dla dzikich zwierząt, a także reintrodukcję gatunków zagrożonych, w tym m.in.: działa na rzecz przywrócenia w polskich miastach sokoła wędrownego – gatunku, który wyginął w Polsce w latach 50. i 60. XX wieku z powodu stosowania pestycydów. Firma buduje pasieki dla owadów zagrożonych wyginięciem oraz wspiera wycinkę roślin inwazyjnych i prowadzi nasadzenia nowych drzew i krzewów. 

Człowiek zdominował przyrodę na wszystkich kontynentach. Mógł się rozwinąć dzięki jej zasobom i różnorodności. Jednak postęp umożliwił rozwój jednego gatunku na skalę dotąd niespotykaną. Przez ekstensywną gospodarkę doprowadził do zniszczenia ogromnych terenów ekosystemów naturalnych oraz wymarcia gatunków. Zdestabilizował warunki atmosfery Ziemskiej i równowagę panującą w Oceanach. W tym momencie potrzebne jest działanie. Mamy odpowiednią wiedzę i środki aby opanować postępującą degradację środowiska, dlatego naszym obowiązkiem jest naprawienie tego, co sami zniszczyliśmy. 

Więcej informacji o wydarzeniu:

Strona internetowa:  http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

Lista wystawców: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/

Część konferencyjna: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/konferencja/

Kampania #5latSDGs: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/5latsdgs/

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1275927272614450/

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR

Newsletter Targów CSR: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/newsletter-targow-csr/

Pobierz program: https://bit.ly/ProgramTargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie:

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny: Jeronimo Martins Polska

Partnerzy: ERGO Hestia, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności, Siemens

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl