Jak wziąć udział w #SustainHack?

  1. Zapoznaj się z wyzwaniami
  2. Zbierz zespół
  3. Zarejestruj się
  4. Pracuj nad wyzwaniem
  5. Skonsultuj swój pomysł podczas webinarium (14 marca)
  6. Pracuj nad wyzwaniem (do 5 kwietnia)
  7. Wygraj 10 000 zł (12 kwietnia)

Harmonogram

13.02.2018 – Rozpoczęcie #SustainHack.

Możliwość wysłania aplikacji na Konkurs.

14.03.2018 – Webinarium

Facebook live zorganizowany dla wszystkich zainteresowanych Konkursem.
Możliwość zadawania pytań firmom w trakcie audycji.

05.04.2018 – Zakończenie #SustainHack

Obrady Jury.

12.04.2018 – Ogłoszenie zwycięzców #SustainHack oraz wręczenie nagród podczas 7. Targów CSR

7. Targi CSR organizowane są przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU #SustainHack

§1 [postanowienia wstępne]

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu pod nazwą – #SustainHack (dalej w treści jako „Konkurs”), którego organizatorem jest STOWARZYSZENIE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ulicy Szpitalnej 5/20, NIP 5262461414, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000116594, (dalej w treści jako ,,Organizator”). Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs odbywa się w terminie 13 lutego 2018 roku – 5 kwietnia 2018 roku w postaci hackathonu online, czyli ‘Idea Challenge’, zwanego dalej Konkursem.

3. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.

§2 [warunki uczestnictwa w konkursie]

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie spełniają następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy byli zaangażowani bezpośrednio w prace związane z realizacją konkursu ani najbliżsi członkowie ich rodzin (przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do I stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone).

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§3 [zasady konkursu]

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.challengerocket.com/pl/sustainhack

2. Uczestnicy mogą zgłaszać się do udziału indywidualnie bądź w Zespołach, składających się maksymalnie z 5 osób.

3. Każdy z członków Zespołu jest traktowany jak Uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik Konkursu”). Jeśli osoba zgłaszająca się do udziału w Konkursie ma już swój Zespół, to każdy jego członek musi wysłać zgłoszenie indywidualnie, zaznaczając na formularzu aplikacyjnym nazwę Zespołu, do którego należy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjmowanych Zgłoszeń do Konkursu.

5. W trakcie trwania Konkursu, Zespół pracuje nad pojedynczą Pracą Konkursową.

6. Projekt Uczestników Konkursu zostanie uznany za Pracę Konkursową w momencie przesłania projektu na stronę  www.challengerocket.com/pl/sustainhack poprzez odpowiedni formularz. Uczestnicy Konkursu mają czas na przesłanie Pracy Konkursowej od 13 lutego 2018 roku do 5 kwietnia 2018 roku.

7. Nagrody lub wyróżnienia określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu mają najlepsze w ocenie Jury prace konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 4 ust. 2 Regulaminu.

8. Prace Konkursowe powinny dotyczyć tematu przewodniego Konkursu – #SustainHack.

9. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mają za zadanie stworzyć kompletne rozwiązanie od podstaw („Praca Konkursowa”), w którym odpowiedzą na jeden z sformułowanych Wyzwań Konkursowych.

10. Wyzwania Konkursowe sformułowane w Konkursie to:

a) Bank BGŻ BNP Paribas: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STARSZE POKOLENIE I GRUPY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM W DOSTĘPIE DO BANKOWOŚCI ONLINE,

b) Kompania Piwowarska:  ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA ALKOHOLU – JAK NIE SZKODZIĆ SOBIE I INNYM

11. Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

Lp. Wydarzenie Data
1. Rozpoczęcie Konkursu 13.02.2018
2. Przeprowadzenie Webinarium dla uczestników 14.03.2018
3. Zakończenie Konkursu 5.04.2018
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 12.04.2018

12. W trakcie Konkursu w dniu 14 marca 2018 roku odbędzie się Webinarium dla uczestników, w trakcie którego wyselekcjonowani mentorzy z firm partnerskich będą odpowiadać na pytania Uczestników. O dokładnej godzinie Webinarium Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo z tygodniowym wyprzedzeniem.

13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu odbędzie się 12.04.2018 w trakcie 7. Targów CSR organizowanych przez STOWARZYSZENIE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. O szczegółach i miejscu wydarzenia Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

14. W przypadku ustalenia naruszenia przez Uczestnika Konkursu lub Zespołu postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika bądź Zespołu.

§4 [nagrody]

1. Prace konkursowe oceniane będą przez Jury w składzie: 6 osoób będące przedstawicielami firm partnerskich.

a) Bank BGŻ BNP Paribas:

b) Kompania Piwowarska:

– Katarzyna Radecka – kierownik ds. zrównoważonego rozwoju,

– Małgorzata Walędzińska-Półtorak – kierownik ds. polityk alkoholowych,

– Grzegorz Adamski – kierownik ds. public affairs.

2. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

a) Innowacyjność i atrakcyjność rozwiązania

b) Potencjał rozwojowy, biznesowy projektu

c) Adekwatność do tematyki Konkursu

d) Użyteczność i estetyka

e) Możliwość dotarcia do dużej grupy odbiorców

f) Formuła i sposób prezentacji

3. Organizator zapewnia:

3.1. Nagrody dla Zwycięskich Uczestników bądź Zespołów:

a) za najlepsze rozwiązanie do  wyzwania przedstawionego przez BGŻ BNP Paribas w wysokości 10 000 zł dla Uczestnika lub Zespołu

b) za najlepsze rozwiązanie do  wyzwania przedstawionego przez Kompanię Piwowarską w wysokości 10 000 zł dla Uczestnika lub Zespołu

4. Organizator może przyznać nagrody dodatkowe dla Uczestników.

5. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 12 kwietnia 2018 roku. Autorzy zwycięskich projektów zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe nagrody w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do 26 kwietnia 2018 roku). Wypłata każdej nagrody nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od zwycięzcy kompletnych i poprawnych danych. W przypadku nie dostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (tj. od 12 kwietnia 2018 roku), Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Uczestnikowi bądź Zespołowi.

7. Do każdej z Nagród zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od łącznej wartości Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. Od łącznej wartości nagród, Organizator jako płatnik potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

§5 [prawa własności intelektualnej do pracy konkursowej]

1. Uczestnik Konkursu, któremu przyznana została Nagroda Główna (dalej „Zwycięzca”), oświadcza, że jest twórcą rozwiązania zaprezentowanego w ramach swojej pracy konkursowej oraz wszelkich jej części lub elementów składowych. Zwycięzca oświadcza nadto, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawo autorskie do pracy konkursowej, jak również do wszystkich jej części składowych lub elementów. Zwycięzca zapewnia jednocześnie, iż praca konkursowa nie posiada żadnych wad prawnych lub fizycznych, jak również nie jest obciążona roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Zwycięzcy okaże się nieprawdziwe lub też gdy wobec Organizatora osoba trzecia zgłosi roszczenia w związku z korzystanie z pracy konkursowej lub jej poszczególnych elementów, to Zwycięzca zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich zobowiązań osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w przypadku zaś, gdy Organizator poniesienie jakąkolwiek szkodę z tego tytułu, to Zwycięzca zobowiązuje się zwrócić kwotę stanowiącą równowartość poniesionej szkody.

2. Zwycięzca konkursu udziela Organizatorowi wyłącznej licencji tylko do pracy konkursowej, będącej efektem II etapu konkursu, licencja nie obejmuje elementów pomysłu/produktu nie przekazanych Organizatorowi podczas trwania konkursu.

3. Zwycięzca (lub odpowiednio członkowie Zespołu Zwycięzcy), z chwilą przyznania Nagrody Głównej i w zamian za tę Nagrodę Główną, udziela Organizatorowi wyłącznej licencji na korzystanie z pracy konkursowej Zwycięzcy (łącznie lub osobno, w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na początkowo czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat licencja przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a Zwycięzcy będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony z zachowaniem 2-letniego okresu wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji przez Organizatora, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w szczególności do:

a) utrwalenia, zwielokrotnienia lub publikowania pracy konkursowej lub jej części w prasie, telewizji, Internecie,  telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych, jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,

b) zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp.;

c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtwarzania, nadawania, reemitowania,

d) publicznego udostępnienia pracy konkursowej lub jej części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach  komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),

e) wprowadzania do obrotu, użyczania oryginału albo egzemplarzy,

f) promocji i reklamy, merchandisingu,

g) wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności do zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji,

h) udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.

4. Uczestnik poprzez uczestnictwo w 7. Targach CSR podczas ceremonii ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcom Konkursu, udziela Organizatorom zgody na utrwalanie jego wizerunku na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.

5. Uczestnik udziela Organizatorom zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii ukazujących Prace Konkursowe, które zostały stworzone w trakcie trwania Konkursu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych.

§6 [postanowienia końcowe]

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi względami niezależnymi od Organizatora.

2. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie postanowień Regulaminu drogą elektroniczną oraz umieści Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej.

3. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będących osobami fizycznymi, i że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia, jak również że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora jego danych oraz Pracy Konkursowej firmom sponsorskim po zakończeniu Konkursu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz na stronie: www.challengerocket.com/pl/sustainhack/regulamin. Organizator może również opublikować Regulamin na stronie internetowej https://odpowiedzialnybiznes.pl/.