Uchodźcy z Ukrainy na polskim rynku pracy: możliwości i przeszkody

Uchodźcy z Ukrainy na polskim rynku pracy: możliwości i przeszkody

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego podsumowuje wyniki badania mającego na celu zrozumienie warunków funkcjonowania uchodźców na polskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska dyskryminacji.

Uchodźcy w Polsce mierzą się z różnorodnymi wyzwaniami na rynku pracy, często wymagającymi od nich elastyczności, odporności i adaptacji w nowym środowisku. Dyskryminacja ze względu na narodowość nie jest zjawiskiem powszechnym. Ci, którzy jej doświadczyli lub słyszeli o incydentach noszących znamiona dyskryminacji od innych wskazywali na niewłaściwe wynagradzanie pracy, wykorzystywanie słabszej pozycji na rynku pracy, nierówne traktowanie i obciążenie pracą oraz krzywdzące stereotypy. Uchodźcy napotykają też na trudności związane z akceptacją ich kwalifikacji i często pracują poniżej swoich umiejętności lub w szarej strefie.

Raport PIE składa się z pięciu rozdziałów:

  • wprowadzenie w społeczno-ekonomiczną tematykę sytuacji uchodźców;
  • wyniki wywiadów z dwudziestoma uchodźczyniami i uchodźcami z Ukrainy, dotyczących ich sytuacji życiowej, zawodowej oraz percepcji dyskryminacji na rynku pracy;
  • wyniki eksperymentu z użyciem sfabrykowanych CV, mającego na celu identyfikację preferencji pracodawców na etapie procesów rekrutacyjnych;
  • omówienie czynników wpływających na życie i integrację uchodźców przy wykorzystaniu danych z literatury naukowej i międzynarodowych badań;
  • rekomendacje dla sektora publicznego obejmujące propozycje działań w polityce publicznej i współpracy wielosektorowej.

Badania naukowe przeprowadzone w dwudziestu europejskich państwach potwierdzają fakt, że migranci przymusowi radzą sobie gorzej na rynku pracy w porównaniu z rdzennymi mieszkańcami tych państw i migrantami ekonomicznymi.

Raport jest dostępny tutaj»