Global Biodiversity Outlook 5

Global Biodiversity Outlook 5

Raport Global Biodiversity Outlook 5 (GBO-5), opublikowany przez Konwencję ONZ o różnorodności biologicznej (CBD), zawiera globalne podsumowanie postępów w osiąganiu celów różnorodności biologicznej, tzw. celów Aichi, ustalonych w 2010 r. Opiera się na szeregu wskaźników, badaniach i ocenach (w szczególności na Globalnej ocenie w zakresie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych IPBES ), a także na raportach krajowych dotyczących postępów wdrażania konwencji.

Z raportu wynika, że 7 z 60 kryteriów (wyznaczonych w ramach 20 celów Aichi) zostało spełnionych, a w przypadku 38 można mówić o postępie wdrażania. Natomiast w przypadku 13 elementów nie dokonano żadnego postępu lub wskazano na odejście od celu, a dla 2 elementów poziom zaawansowania jest nieznany. W raporcie stwierdza się, że ogółem z 20 celów 6 (9, 11, 16, 17, 19 i 20) zostało częściowo osiągniętych w terminie wyznaczonym na 2020 r.

Raport wskazuje na konieczność odejścia od działań „business as usual”. Przedstawia osiem obszarów, w których niezbędne są zmiany, wspierające odbudowę ekosystemów, od których zależy wszelka działalność człowieka oraz ograniczenie negatywnych skutków takiej działalności.

Raport pobrać można tutaj >>