fob-rzepa-nowa-inicjatywa-1170

Kapituła oceniająca edukacyjne działania biznesu

 

Marzena Strzelczak

Przewodnicząca Kapituły

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Specjalistka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC, doświadczenie dotyczące budowania strategii komunikacji i CSR zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowej, oraz w sektorze energetycznym. Pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w PGNiG, szefowa zespołu dedykowanego Komunikacji ze Społecznościami Lokalnymi w Procesie Poszukiwań Gazu z Łupków, Członkini Zarządu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Rady Fundacji Muzeum im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, jedna z Pierwszej Listy Kobiet Polskiego CSR.

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej, a w zakresie CSR  w Akademii im. Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie w Genewie oraz Programu Liderów Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie w Cambridge.

 

dr Mieczysław Bąk

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Dr Bąk jest również Dyrektorem Biura  Polityki  Gospodarczej KIG. Współpracuje z KIG od 1992 r. w zakresie  rzecznictwa przedsiębiorców oraz monitorowania ich sytuacji. Dr Bąk kierował m.in. badaniami w zakresie MSP – dostępu do źródeł finansowania, kultury prawnej, etyki biznesu, ubezpieczeń społecznych, fuzji i przejęć firm, funkcjonowania organizacji przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, korupcji, Internetu, funkcjonowania regulacji prawnych, sponsorowanymi m.in. przez KIG, CIPE, PHARE, USAID, German Marshall Fund, Fundację im. F. Naumanna. Dr Bąk współpracuje z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami realizującymi programy pomocowe dla przedsiębiorstw. Dr Bąk uzyskał tytuł magistra Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktora Polskiej Akademii Nauk.

 

Jerzy Bielecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Socjolog, doradca zawodowy. Kierownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji (wcześniej KOWEZiU). Członek zespołu projektu Euroguidance, członek Grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR przy Ministerstwie Rozwoju (wcześniej przy Ministerstwie Gospodarki). Od 12 lat specjalizuje się praktycznie (lider SzOK, doradca zawodowy PUP, kierownik ABK) i naukowo w całożyciowym poradnictwie kariery. Jest autorem i współautorem publikacji oraz warsztatów doskonalących dla doradców zawodowych. Zajmuje się również e-learningiem oraz kwestiami CSR i employer branding.

 

Jacek Bożek

Klub Gaja

Założyciel i prezes Klubu Gaja. Z zawodu społeczny innowator – stypendysta i członek międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka Innovators for the Public (od 1997). Ekspert w dziedzinie działań społecznych w obszarze ochrony środowiska i zwierząt.

Zaangażowany w programy Klubu Gaja o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym m.in. w Ogólnopolską Kampanię „Teraz Wisła” (od 1994),; programy edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę” (od 2005) i „Święto Drzewa” (od 2003).

Posiada doświadczenie w pracy m.in. zespołów doradczych i opiniujących o zasięgu krajowym i regionalnym.  W roku 2014 został zastępcą przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za budowanie społeczeństwa obywatelskiego (2011).

Współautor książek m.in. “Antologii praw zwierząt” (1995), „Jak uratować rzekę” (1997), „Save the River” (1997), „Człowiek i pies” (2003), „Ekologia wyzwaniem XXI wieku” (2011). „O zmienianiu świata Droga Wojowników Gai” (2013).

 

Monika Chrzczonowicz

Stowarzyszenia Klon/Jawor

Współzałożycielka Stowarzyszenia Klon/Jawor, związana z nim od początku działania. Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl w portalu www.ngo.pl  Wspiera organizacje pozarządowe merytorycznie, tworzy treści poradnicze, dba o ich aktualność. Członkini grup roboczych szukających najlepszych rozwiązań współdziałania organizacji pozarządowych z innymi sektorami, zwłaszcza administracją samorządową.  Wieloletnia ekspertka w konkursie o tytuł „Dobroczyńcy roku”.

Wiceprezeska Zarządu Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, w której reprezentuje Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Weronika Czyżewska-Waglowska

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Wiceprezeska i Dyrektorka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, ponadbranżowej federacji podejmującej w dialogu obywatelskim i działalności rzeczniczej kwestie ważne dla organizacji pozarządowych, mające na celu tworzenie dobrego prawa i systemowych rozwiązań przyjaznych dla środowiska pozarządowego, dbając przy tym o jego tożsamość, przejrzystość, standardy współpracy i pozytywny wizerunek.

W OFOP reprezentuje Stowarzyszenie Dialog Społeczny. Dyrektorka zarządzająca Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Od wielu lat związana z trzecim sektorem. Członkini Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury zainicjowanego przez ruch Obywatele Kultury przy MKiDN oraz zespołów eksperckich ds. m.in. Programów „Aktywność Obywatelska” i „Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne”, sygnatariuszka i inicjatorka Obywatelskiego Paktu na rzecz mediów publicznych.  Członkini I Komisji ds. Kampanii Społecznych przy TVP S.A. z ramienia Rady Działalności Pożytku Publicznego.Działaczka społeczna, animatorka i Obywatelka Kultury.

 

Agnieszka Durlik

Krajowa Izba Gospodarcza

Rzecznik Prasowy i Dyrektor Gabinetu Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej.

Odpowiedzialna za relacje z mediami i wzmacnianie marki Krajowej Izby Gospodarczej. Koordynuje organizację konferencji oraz imprez KIG.

Od wielu lat ekspert organizacji samorządowych przedsiębiorców specjalizujący się w rzecznictwie interesów w  tematyce gospodarczej i prawnej związanej z zasadami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również tematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Współautor szeregu publikacji z zakresu m. in. rzecznictwa interesów, przeciwdziałania korupcji.

 

dr Ewa Jastrzębska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka i trenerka w zakresie: społecznej odpowiedzialności, etyki biznesu i zarządzania przez wartości, nurtów ekonomii heterodoksyjnej (ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia daru), zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie a także partycypacji społecznej i planowania strategicznego w jst. Autorka ponad kilkudziesięciu publikacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Jacqueline Kacprzak

Ministerstwo Rozwoju

Radca Ministra w Biurze Ministra Rozwoju, gdzie zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju. Pełni funkcję Sekretarza Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie Roboczej ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD. Ekspertka w dziedzinie praw człowieka, równości szans kobiet i mężczyzn oraz różnorodności. Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Posiada także wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (radio i TV) oraz doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 

Agata Koczowska

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Koordynator projektów społecznych i instruktor ds. kulturalno-oświatowych w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, gdzie zajmuje się nawiązywaniem partnerstw międzysektorowych i kontaktów międzynarodowych, wdrażaniem i testowaniem nowych rozwiązań edukacyjnych, koordynacją wolontariatu i programów CSR. Redaktor merytoryczny czasopisma O! Inspirujemy Wspieramy Motywujemy. Psycholog, antropolog kultury, dziennikarz, coach i trener. Doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych oraz współpracy z biznesem jako konsultant z obszaru komunikacji i CSR.

 

dr Łucja Krzyżanowska

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Doktor nauk społecznych, socjolożka. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka społeczna i marketingowa. Doświadczenie zdobywała w projektach społecznych, realizowanych między innymi dla Instytutu Socjologii, Instytutu Spraw Publicznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz w GfK Polonia w dziale Custom Research-Service, gdzie zajmowała się badaniami dla sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego.

Moderatorka i badaczka jakościowa z zacięciem ilościowym. Praktyczne podejście do badań społecznych przekazuje studentom w trakcie zajęć prowadzonych w Uniwersytecie SWPS. Jest członkiem sieci „Latających Socjologów”. Na warsztatach uczy jak diagnozować potrzeby lokalnych społeczności i jak ewaluować projekty społeczne.

Obecnie pracuje w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia na stanowisku dyrektorki ds. działalności komercyjnej. Do jej obowiązków należy między innymi nadzór merytoryczny nad badaniami realizowanymi przez Pracownię, koordynacja projektów badawczych realizowanych przez Pracownię, przygotowywanie metodologii badań i narzędzi badawczych, pisanie raportów, moderowanie IDI oraz FGI, wygłaszanie prezentacji, prowadzenie warsztatów. Od 2014 roku jest członkiem zespołu realizującego badanie wpływu społecznego Orange Polska. Pracuje również z fundacjami korporacyjnymi (np. Fundacja Tesco, Fundacja ING Dzieciom), działami CSR oraz organizacjami takimi jak Forum Darczyńców czy CSR KRK.

 

Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Federacja Konsumentów

Prezes Federacji Konsumentów, związany z tą organizacją od 12 lat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie prawa konsumenckiego. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną i reprezentowanie interesu społecznego w kraju i na forum Unii Europejskiej. W latach 2004-2006 Członek Alternatywny Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Członek grup roboczych w ramach BEUC i ANEC. Od 2011 roku członek Komisji Trójstronnej z ramienia Trzeciego Sektora. Autor publikacji na temat ochrony praw konsumentów.

Wojciech Ratajczyk

Polskie Forum HR

Prezes Zarządu Trenkwalder Group Polska. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej. Do Grupy Trenkwalder dołączył w listopadzie 2013. Jest odpowiedzialny za całościowe zarządzanie firmą, jej strategią i długofalowym rozwojem w Polsce. Wcześniej od 2008 roku sprawował funkcję dyrektora generalnego międzynarodowej firmy dystrybuującej materiały budowlane, gdzie odpowiedzialny był za stworzenie modelu biznesowego spółki, jej fuzję, optymalizację łańcucha logistycznego, jak adaptacje światowej strategii Grupy w Polsce. Od 2002 do 2008 roku był dyrektorem generalnym światowego lidera w branży przetwórstwa szklanego. Członek Koalicji Prezesi-Wolontariusze.

dr Magdalena Rojek-Nowosielska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Adiunkt, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2001 roku związana naukowo z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2004 obroniła pierwszy w Polsce doktorat z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Kierownik, a także wykonawca wielu projektów o tej tematyce.

Jest pomysłodawcą, inicjatorem i współorganizatorem corocznej konferencji naukowej o tematyce społecznej odpowiedzialności, a także autorem i redaktorem licznych publikacji dotyczących problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach działalności dydaktycznej jest recenzentem oraz promotorem licznych prac licencjackich i magisterskich.

W ramach działalności naukowej – współpracuje jako recenzent z takimi czasopismami jak: Business Ethics- a European Review, Corporate Communications: an International Journal, Journal of Quality and Enviromental Studies. Efektem pracy naukowej prowadzonej w ostatnim czasie, jest opracowany model kontinuum CSR, na który składa się kilkustopniowa, hierarchiczna struktura, pozwalająca firmom na uplasowanie się w odpowiednim miejscu przyjętej skali rozwoju, dając jednocześnie wskazówki i perspektywę dalszego działania w tym obszarze.

dr Agata Rudnicka

Uniwersytet Łódzki

Problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego zajmuje się od ok 10 lat. Wykładowca na Wydziale Zarządzania UŁ. Autorka wielu publikacji naukowych i eksperckich poświęconych problematyce społecznej odpowiedzialności. Od 2010 prezeska fundacji CSR Impact. Trenerka i szkoleniowiec. Współautorka jednych z pierwszych w Polsce badań poświęconych współpracy organizacji pozarządowych z biznesem. Współrealizatorka pierwszego w Polsce portalu o modzie odpowiedzialnej i alternatywnej altmoda.pl.

Działaczka i członkini różnych organizacji zajmujących się upowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności. Głównymi obszarami jej zainteresowań jest strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, problematyka rozwojuzrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego. Jedna z 50 kobiet polskiego CSRu na liście FOB. Certyfikowany menadżer projektów i tutor.

Jan Ruszkowski

Polska Zielona Sieć

Specjalista ds. komunikacji i zarządzania wiedzą, ale z wykształcenia i zamiłowania przede wszystkim przyrodnik. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim oraz Public Relations w Akademii Leona Koźmińskiego.

Współautor koncepcji zarządzania wiedzą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie pracował (2008-2016) w Zespole Prasowym oraz Departamencie Strategii i Komunikacji. Przez 3 lata brał udział w budowie nowego w Polsce (2005) modelu działania firm monitorujących media, opartego na bezpośredniej współpracy w wydawcami prasy.

W Polskiej Zielonej Sieci zaangażowany jest szczególnie w kampanie promujące gospodarkę niskoemisyjną i energetykę obywatelską.

Grzegorz Wolff

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Zastępca Dyrektora w Biurze Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, a wcześniej w Biurze Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. Odpowiedzialny za rozwój oferty wsparcia dla sektora MSP (Centrum Przedsiębiorczości Smolna i Centrum Kreatywności Targowa), promocję potencjału gospodarczego Warszawy za granicą (targi inwestycyjne w Cannes i w Monachium, program wsparcia eksportu dla MSP) oraz nadzór nad Stołecznym Biurem Turystyki.

 

Agnieszka Zowczak

Fundacja Batorego

Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, od 15 lat związana zawodowo z organizacjami pozarządowymi, od 2010 roku pracowniczka Fundacji Batorego, koordynatorka programu dotacyjnego Równe Szanse i Funduszy Powierzonych Fundacji przez darczyńców indywidualnych i biznesowych.