„Staże u agentów. Wyróżnijmy się”

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami to wyzwanie dla Polski. Obecnie pracuje co czwarta osoba, a pozostałe 75% to niewykorzystany potencjał na rynku pracy. Pomimo określonego przez prawo wskaźnika zatrudniania (6%) pracodawcy decydują się na comiesięczne wpłaty do PFRON. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest stereotypowe postrzeganie oraz brak doświadczenia we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami.

„Staże u agentów. WYRÓŻNIJMY SIĘ” to pilotażowy projekt realizowany przez Fundację Integralia Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia, którego celem jest zachęcenie agentów do zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Przygotowany program zakłada:

  • szkolenia z zasad komunikacji i obsługi klienta z niepełnosprawnością;
  • doradztwo pod kątem dostępności miejsca dla osób np. poruszających się na wózku;
  • rekrutację kandydatów na 3 miesięczny staż do zadań wskazanych przez agenta. Pilotażem objęto 7 placówek. W 4 agencjach pilotaż został w pełni zrealizowany, natomiast dla 3 placówek wciąż prowadzona jest rekrutacja kandydatów. Projekt będzie rozwijany w szerszej skali w 2019 roku.

Pilotaż obejmował początkowo pięć placówek agencyjnych z różnych części Polski, ostatecznie do programu włączono siedem, z czego dwie dołączyły wskutek „marketingu szeptanego”. Miarą sukcesu jest dla Fundacji rosnące zainteresowanie samą inicjatywą. Celem pilotażu była organizacja staży w pięciu placówkach agencyjnych, nie zakładano efektu w postaci zatrudnienia. Jednak w przypadku 50% agencji, które przeszły przez cały program (szkolenia, doradztwo, staż kandydata) doszło do nawiązania stałej współpracy na linii agent-stażysta. Dla trzech agencji wciąż prowadzona jest rekrutacja.

Każda z grup zaangażowanych w program: Fundacja wraz z ERGO Hestią, agenci oraz osoby z niepełnosprawnościami korzystają na udziale w programie. ERGO Hestia jako inicjator projektu zatrudniania osób z dysfunkcjami w swojej strukturze, wzmacnia wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie, staje się inspiracją dla partnerów biznesowych. Agent zapoznaje się z obszarem zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, zyskuje doświadczenie w pracy ze stażystą o określonej dysfunkcji, to pozwala mu także na lepsze zrozumienie potrzeb ważnych z perspektywy obsługi klientów z niepełnosprawnościami. Natomiast kandydat na staż może liczyć na wsparcie we wprowadzeniu go do środowiska biznesowego oraz szansę na pozyskanie kompetencji niezbędnych w pracy agenta ubezpieczeniowego.

Inicjatywa w 2019 roku obejmować będzie minimum 10 placówek, maksymalnie 36. Większy nacisk położony zostanie na kwestię szkolenia agentów z obsługi klienta z konkretną niepełnosprawnością. Szkolenie obejmować będzie symulację procesu obsługi od momentu przywitania z klientem do podpisania polisy przez osobę głuchą, czy niewidomą. Dziś kwestia ta budzi duży niepokój i dyskomfort zarówno po stronie agenta, jak i potencjalnego klienta.