Poradnik dla niewypłacalnych – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Metryka praktyki

Firma: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2010

W 2009 roku weszła w życie ustawa o upadłości konsumenckiej, która miała stać się narzędziem rozwiązania problemu niewypłacalności w Polsce. W powszechnej opinii ustawa ta nie spełniła pokładanych w niej nadziei – ocena ta powstała na podstawie małej liczby pozytywnie zakończonych wniosków konsumentów dłużników. KPF w wyniku analizy uznała, że przyczyn tej sytuacji należy szukać nie w sferze jakości legislacyjnej obowiązującej ustawy czy przyjętych w niej rozwiązaniach prawnych, lecz w braku wystarczającej wiedzy na temat skutecznego stosowania ustawy.

Zła sytuacja w zakresie realizacji ustawy o upadłości konsumenckiej oraz zmniejszające się – w okresie kryzysu finansowego – zaufanie Polaków do instytucji działających na rynku finansowym były podstawą powstania projektu „Poradnik dla niewypłacalnych – jak dobrze przygotować wniosek o upadłość konsumencką”. Poradnik ma stanowić skuteczne narzędzie rozwiązywania problemu braku wystarczającej wiedzy prawnej osób niewypłacalnych. Ma dostarczyć szczegółowych informacji na temat całego procesu upadłości, co pozwoli na zwiększenie skuteczności składanych przez konsumentów wniosków.

Realizacja całego projektu została podzielona na kilka faz. Pierwsza to konsultacje wewnętrzne roboczej treści poradnika. Następnie przeprowadzono konsultacje zewnętrzne wśród wielu interesariuszy ustawy o upadłości. W trzeciej fazie pozyskano partnerów do projektu, którymi zostali Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Krajowa Izba Syndyków Licencjonowanych. Czwarta faza, przewidziana na rok 2011, będzie polegała na dostarczeniu poradnika do instytucji, które zajmują się ochroną praw konsumentów, bądź doradzają konsumentom (m.in. Rzecznicy Praw Konsumenta, Federacja Konsumentów, Biura Porad Obywatelskich), a także bezpośrednio do samych zainteresowanych.