Artykuł ekspercki

Zrównoważony łańcuch dostaw

23 grudnia 2015

Temat zrównoważonego łańcucha dostaw to rezultat pojawiających się wyzwań społecznych i środowiskowych związanych z zarządzaniem coraz bardziej złożonymi relacjami przedsiębiorstw z dostawcami i innymi partnerami biznesowymi. Łańcuch dostaw to skomplikowana struktura, w ramach której powstają produkty oferowane coraz bardziej dociekliwym konsumentom. Mając tak szeroki dostęp do dóbr, klienci coraz częściej poprzedzają swoje wybory uzyskaniem informacji o tym, z jakiego kraju pochodzą i w jaki sposób powstają kupowane przez nich produkty. Dobrze zorganizowany i zarządzany łańcuch dostaw zapewnia, że to, co użytkują konsumenci, spełnia najwyższe standardy jakości i odpowiedzialności. Aby było to możliwe, potrzebne jest powiązanie wiedzy o łańcuchu dostaw z tym, co wiemy o społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym.

Istota zrównoważonego łańcucha dostaw to branie odpowiedzialności za procesy w ujęciu całego cyklu życia produktu: od wydobycia surowców aż po okres, kiedy wyrób staje się odpadem (podejście „od kołyski po grób” czy w szerszym ujęciu „od kołyski do kołyski”, kiedy odpad staje się ponownie surowcem). Wydarzenia kilku czy kilkunastu ostatnich lat pokazały, że nawet największe korporacje, prezentujące dojrzałe podejście do społecznej odpowiedzialności, stanęły w obliczu kryzysu spowodowanego brakiem świadomości ryzyka społecznego i środowiskowego, które może wystąpić w różnych ogniwach łańcucha wartości. Ryzyka tym większego, im dłuższy łańcuch i im więcej krajów (w tym rozwijających się) zaangażowanych jest w dostarczenie potrzebnych nam surowców i materiałów.

Odpowiedź biznesu w postaci działań minimalizujących ryzyko i promujących odpowiedzialne postawy w całym łańcuchu to ważny element realizacji rozwoju zrównoważonego. Trudno bowiem mówić o jakości produktu, gdy wiemy, że powstał w warunkach braku poszanowania podstawowych praw człowieka i pracownika czy przekroczonych norm środowiskowych. Warto dostrzec wysiłek np. firm spożywczych bądź odzieżowych, które dostrzegają ryzyko płynące z zarządzania łańcuchem dostaw i starają się je ograniczać, stosując różnorodne narzędzia i metody – od monitorowania po współpracę z dostawcami. Łączenie wymiaru ekonomicznego, środowiskowego i społecznego na poziomie łańcucha dostaw to wartość sama w sobie, która dla klienta końcowego oznacza dobry wybór, dla przedsiębiorstwa wypełnienie zobowiązań dotyczących odpowiedzialności społecznej, a dla społeczeństwa szansę dla przyszłych pokoleń na podobną jakość życia jak obecnie.

Praktyka

Zasady postępowania dla dostawców dotyczące ochrony środowiska, pracy dzieci, warunków pracy oraz polityki zakupowej u poddostawców to punkt wyjścia dla nawiązywania i utrzymywania relacji z partnerami firmy IKEA. IKEA IWAY jednocześnie uczy oczekiwanych postaw i zachowania oraz określa zakres wymagań do spełnienia. Organizacja świadoma jest wpływu, jaki na produkt końcowy mogą mieć poszczególne ogniwa łańcucha dostaw. Zarządzanie wpływami społecznymi i środowiskowymi w łańcuchu dostaw sprzyja minimalizowaniu ryzyka i pozwala oferować towar, który spełnia nie tylko oczekiwania klientów, ale również zgodny jest z najwyższymi standardami. To odpowiedź biznesu na rosnące problemy współczesnej gospodarki. To tym większe wyzwanie, im bardziej złożony jest łańcuch dostaw i im rzadszy surowiec potrzebny do produkcji.

W przypadku GAZ-SYSTEM S.A. wypracowany kodeks postępowania wyznacza ramy działania zgodnego z przyjętymi w firmie wartościami oraz zasadami społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju dla dostawców. Jest próbą wypracowania spójnego i kompleksowego standardu dla wszystkich kooperantów. Służy podnoszeniu jakości oferowanych produktów i usług oraz minimalizowaniu ryzyka biznesowego, w tym pozafinansowego. Świadczy o dojrzałym podejściu do społecznej odpowiedzialności. Dostawcy to kluczowi uczestnicy łańcucha wartości dla oferowanych produktów. Włączenie kryteriów społecznych i środowiskowych na etapie wyboru i oceny dostawców oraz czynny udział tej grupy interesariuszy w procesach bezpośrednio związanych z realizacją wyrobu to ważny wkład biznesu w rozwój zrównoważony. Dokument jest równocześnie zachętą do doskonalenia działań i podejmowania nowych zobowiązań związanych z dalszym ograniczaniem negatywnego oddziaływania na środowisko i umacniania społecznej odpowiedzialności.

album biznes ktory zmienia swiat okladkaWięcej informacji i komentarze eksperckie do artykułu znajdują się w naszej jubileuszowej publikacji „Biznes, który zmienia świat”

 

Autorzy

Agata Rudnicka

Agata Rudnicka

Zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego od 10 lat. Wykładowca na Wydziale Zarządzania UŁ. Autorka wielu publikacji naukowych i eksperckich poświęconych problematyce społecznej odpowiedzialności. Od 2010 roku prezeska fundacji CSR Impact. Trenerka i szkoleniowiec. Współautorka jednych z pierwszych w Polsce badań poświęconych współpracy organizacji pozarządowych z biznesem. Współrealizatorka pierwszego w Polsce portalu o modzie odpowiedzialnej i alternatywnej Altmoda.pl. Działaczka i członkini różnych organizacji zajmujących się upowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego. Jedna z 50 kobiet polskiego CSR na liście FOB. Certyfikowana menedżer projektów i tutor.