Artykuł ekspercki

Wprowadzanie efektywnego raportowania w Europie

28 kwietnia 2020
Artykuł został przygotowany przez International Integrated Reporting Council (IIRC)

Pomimo przedstawiania coraz obszerniejszych informacji finansowych przez przedsiębiorstwa w swoich sprawozdaniach rocznych i raportach finansowych, coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że ujawnianie informacji finansowych samo w sobie nie jest rzetelnym odzwierciedleniem kondycji organizacji ani jej perspektyw rozwoju i przyszłego sukcesu.

Coraz większą akceptację zyskuje pogląd, że wyważone podejście do informacji finansowych i niefinansowych daje pełniejszy ogląd sytuacji przedsiębiorstwa, pozwalając inwestorom i innym interesariuszom lepiej zrozumieć, jak organizacja tworzy wartość i zarządza nią oraz utrzymuje w czasie. Pogląd ten podziela Unia Europejska, zwracając uwagę, że większa przejrzystość pozwoli największym przedsiębiorstwom uzyskiwać lepsze wyniki długoterminowe oraz przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Europy i tworzenia nowych miejsc pracy.

Dyrektywa 2014/95/EU wymaga od jednostek zainteresowania publicznego zatrudniających ponad 500 pracowników ujawniania wybranych informacji w zakresie różnorodności oraz istotnych informacji niefinansowych w obszarach społecznych i środowiskowych. Dyrektywa opisuje zintegrowane raportowanie jako „kolejny krok”, a przedsiębiorstwa stosujące międzynarodowe ramy zintegrowanej sprawozdawczości automatycznie przestrzegają jej postanowień. Mamy nadzieję, że z każdym rokiem będzie przybywać organizacji, które zdecydują się na ten właśnie krok poprzez zintegrowane raportowanie informacji.

Od wielu lat informacje niefinansowe firm były w Europie ujawniane na zasadzie dobrowolności, co powodowało nierówny dostęp i różną jakość takich danych. Regularnie publikowało je mniej niż 10% największych firm w UE. To skłoniło parlament UE do wprowadzenia dodatkowych wymogów dotyczących ujawniania tego rodzaju informacji. Dyrektywa ta jest znakomitym narzędziem do zapoczątkowania zmiany kultury raportowania przez przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów w UE i nie tylko oddaje nasze przekonania dotyczące raportowania informacji niefinansowych, ale uznaje też znaczenie multikapitalizmu (multi-capitalism) i jego zdolności do tworzenia wartości i prawdziwej przejrzystości.

Dla przedsiębiorstw, które dobrowolnie przyjęły już zasady zintegrowanego raportowania nowe wymogi nie są rygorystyczne. Wynika to z faktu, że zakres dyrektywy ogranicza się jedynie do informacji społecznych i środowiskowych, a zintegrowanie raportowanie idzie o krok dalej, umożliwiając przedstawienie całego procesu tworzenia wartości w czasie. Raportowanie zintegrowane umożliwia biznesowi rozumienie ryzyk i szans jakie pojawiają się w tym multikapitalistycznym świecie, pozwalają wykorzystać je do zdefiniowania modelu biznesowego i strategii, a następnie do zaprezentowania w jaki sposób organizacja tworzy wartość w czasie. Pomaga biznesowi sprostać wyzwaniom przyszłości.

Raportowanie zintegrowane bazuje na “zintegrowanym myśleniu”, rozumianym jako aktywne rozważanie przez organizacje zależności pomiędzy jej różnymi jednostkami operacyjnymi i funkcjonalnymi oraz kapitałami (finansowym, ludzkim, intelektualnym, społecznym i relacyjnym, produkcyjnym i zasobach naturalnych) jakie organizacja wykorzystuje lub na które wpływa. Bierze pod uwagę połączenia i wzajemne zależności pomiędzy szeregiem czynników wpływających na możliwość organizacji do kreowania wartości w czasie, które swój punkt kulminacyjny znajdują w raporcie zintegrowanym. Ma on pokazać strategię organizacji, sposoby zarządzania, wyniki i perspektywy w kontekście otoczenia zewnętrznego, oraz to, w jaki sposób prowadzi to do kreowania wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Dobrowolne raportowanie informacji niefinansowych i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zintegrowanego raportowania pokazały, że dyrektywa o ujawnianiu informacji niefinansowych nie jest obciążeniem, tylko drogą do skuteczniejszej komunikacji z inwestorami i szerszym gronem interesariuszy, która oferuje liczne korzyści organizacjom ujawniającym takie informacje. Przy odpowiednim zarządzaniu bardziej przejrzyste podejście zakładające uwzględnienie informacji niefinansowych w sprawozdaniach przy wsparciu odpowiednich technologii i oferowanych przez nie ułatwień zapewnia dodatkowe korzyści w postaci większej wartości zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią.

Autorzy