XIII edycja Listków ESG POLITYKI

27 marca 2024

Zaczyna się kolejna edycja zestawienia. Złote, Srebrne, Białe lub Zielone Listki trafią do tych firm, dla których troska o ochronę środowiska, wspieranie lokalnych społeczności, etyczne postępowanie czy dbanie o dobrostan pracowników, dobre relacje z kontrahentami i wsłuchiwanie się w oczekiwania klientów są ważnymi elementami strategii biznesowych.

W tym roku organizatorzy zmienili nazwę zestawienia na Listki ESG POLITYKI. To szersza perspektywa na odpowiedzialne i zrównoważone działania firm w trzech obszarach: ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ang. ESG: Environmental, Social and Governance).

Podobnie jak w roku minionym, oprócz tradycyjnych: Złotych, Srebrnych i Białych Listków ESG POLITYKI, przyznamy także Listek Zielony, by wyróżnić te firmy, które działają w duchu unijnych programów Green Deal i Fit for 55.

Aby wziąć udział w zestawieniu, firmy muszą wypełnić ankietę online. Dostęp do ankiety będzie możliwy po wcześniejszym wysłaniu maila na adres: esg@polityka.pl.

Termin wypełnienia ankiet online upływa 19 kwietnia 2024 r. Analiza ich wyników zostanie opublikowana w tygodniku POLITYKA w połowie czerwca.

Partnerami merytorycznymi Listków ESG POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kategorie wyróżnień i kryteria ocen Listków ESG POLITYKI

Złoty Listek ESG POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania czynnikami ESG jest całościowy system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej niezależnej weryfikacji.

Srebrny Listek ESG POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. poprzez raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Biały Listek ESG POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

Zielony Listek ESG POLITYKI – otrzymają te firmy, które podejmują strategiczne decyzje, stawiają konkretne i mierzalne cele w oparciu o analizy, fakty i liczby, a także odwołują się do dostępnej wiedzy naukowej, gospodarczej i technologicznej. A przy tym w wiarygodny sposób mierzą swój ślad węglowy w oparciu o uznaną metodykę GHG Protocol i poddają go zewnętrznej weryfikacji, jak również opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki, międzynarodowe standardy np. poprzez certyfikację Science Based Targets Initiative (SBTi) lub weryfikację zewnętrzną. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania ESG jest całościowy system zarządzania kwestiami klimatycznymi z przejrzystym udziałem członków zarządu i rady nadzorczej. A o ryzykach i szansach klimatycznych oraz efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach TCFD (Task Force for Climate Disclosure) ujawnianych w ramach sprawozdań z działalności zarządu, raportów pozafinansowych lub zintegrowanych, które podlegają zewnętrznej, niezależnej weryfikacji.