140 mln euro na wsparcie badań nad zrównoważonymi systemami żywnościowymi

4 października 2021

Unia Europejska zobowiązała się do przeznaczenia 140 mln euro na wsparcie badań nad zrównoważonymi systemami żywnościowymi i zwalczanie głodu za pośrednictwem sieci CGIAR oraz dalszych 25 mln euro na rzecz „Education Cannot Wait”, światowego funduszu na rzecz edukacji dzieci znajdujących się w sytuacjach nadzwyczajnych i na obszarach dotkniętych przedłużającym się kryzysem, w szczególności dziewcząt, dzieci niepełnosprawnych, mniejszości i innych dzieci z grup zmarginalizowanych.

– Musimy połączyć siły, aby pokonać koronawirusa i odbudować świat na lepsze. (…) Komisja Europejska zobowiązuje się dziś do przeznaczenia kwoty 140 mln euro na poprawę światowego bezpieczeństwa żywnościowego i zmniejszenie skrajnego ubóstwa oraz 25 mln euro na fundusz „Education Cannot Wait” wspierający edukację dzieci dotkniętych konfliktami i sytuacjami kryzysowymi na całym świecie – powiedziała Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Dlaczego badania nad transformacją systemów żywnościowych mają kluczowe znaczenie dla wyeliminowania głodu

Globalne kryzysy klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i utrata różnorodności biologicznej są egzystencjalnymi zagrożeniami dla ludzkości i decydującymi globalnymi wyzwaniami naszego stulecia. Stanowią one główne zagrożenie dla zapewnienia wszystkim zrównoważonego bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego. Razem przyczyniają się one do problemów zdrowotnych, nierówności, niepokojów społecznych i konfliktów.

Systemy żywnościowe są zarówno siłą napędową, jak i ofiarą tych wyzwań. Jeżeli jednak będą one inaczej zarządzane i zorganizowane, mogą stanowić część rozwiązań i być prekursorem zmian oraz stanowić wzór do naśladowania dla innych sektorów dzięki nowym rozwiązaniom i inspiracjom.

Aby mogło się tak stać, niezbędne są wiedza, zdolności, wysokiej jakości partnerstwa, skontekstualizowane innowacje i skoordynowane działania globalne.

Radykalne przeorientowanie systemów żywnościowych na całym świecie mogłoby przyczynić się do położenia kresu głodowi i niedożywieniu we wszystkich ich formach, a jednocześnie wesprzeć równość płci, tworzenie miejsc pracy i bezpiecznych źródeł utrzymania, szans dla młodzieży oraz rozwiązań w zakresie klimatu i zdrowia środowiskowego. To właśnie jest celem strategii w zakresie badań naukowych i innowacji CGIAR do 2030 r.

Wsparcie ze strony UE wzmocni zdolności i działania CGIAR w kierunku odnowienia portfela badań naukowych i innowacji w celu prowadzenia badań nad metodami produkcji, praktykami i powiązanymi politykami oraz zwiększenia skali rozwiązań opartych na zasobach przyrody i podejść opartych na ekosystemach (np. podejścia agroekologiczne i regeneracyjne, agroleśnictwo, zrównoważone gospodarowanie gruntami itp.), tak by poprawić wydajność w oparciu o procesy ekologiczne i w ten sposób przyczynić się do zrównoważenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego.

CGIAR, założona w 1971 r., to sieć 15 ośrodków badawczych na całym świecie, zatrudniająca około 8 tys. naukowców prowadzących badania nad systemami żywnościowymi w Afryce, Azji, Regionie Pacyfiku, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, których misją jest opracowanie rozwiązań pomocnych w wyżywieniu szybko rosnącej populacji światowej. Po restrukturyzacji swojej organizacji sieć ta ma obecnie pomóc stawić czoła wyzwaniom XXI wieku, tj. przekształcić systemy żywnościowe, systemy gospodarowania gruntami i zaopatrzenia w wodę w kontekście kryzysu klimatycznego oraz przygotować świat na wstrząsy, takie jak te wywołane przez COVID-19.

Wspieranie edukacji dzieci dotkniętych konfliktami i sytuacjami kryzysowymi

UE przeznaczy dodatkowe 25 mln euro na fundusz „Education Cannot Wait”, aby wspierać prawo nawet najbardziej narażonych na zagrożenia dzieci do bezpiecznej edukacji wysokiej jakości i nie pozwolić pozostawić nikogo samemu sobie. Dzięki nowym środkom łączny wkład UE w program „Education Cannot Wait” zwiększy się do 52,5 mln euro, co pozwoli na rozszerzenie jego zakresu, skutków i zasięgu docierania do beneficjentów na całym świecie.

Wysokiej jakości edukacja jest podstawowym prawem człowieka i odgrywa kluczową rolę w osiąganiu postępów w drodze do realizacji wszystkich celów zrównoważonego rozwoju. W czasie pandemii 1,6 mld dzieci na całym świecie nie uczęszczało jednak do szkoły, a miliony z nich mogą nigdy nie powrócić do nauki. Może to zniweczyć postępy poczynione w skali światowej przez dziesiątki lat.

„Education Cannot Wait” to globalny fundusz na rzecz edukacji dzieci znajdujących się w sytuacjach nadzwyczajnych i na obszarach dotkniętych przedłużającym się kryzysem, który umożliwia rządom, instytucjom wielostronnym i sektorowi prywatnemu finansowanie kompleksowych programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotkniętych kryzysem. Został on skonstruowany w sposób elastyczny, tak by mógł dotrzeć do dzieci znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, wykluczonych i trudno dostępnych, w tym dziewcząt, dzieci niepełnosprawnych, mniejszości i innych dzieci z grup zmarginalizowanych.

Od momentu utworzenia w 2016 r. fundusz ten pomógł łącznej liczbie ponad 4,6 mln dziewcząt i chłopców szczególnie narażonych na zagrożenia, żyjących w niestabilnej sytuacji i w sytuacjach kryzysowych w uzyskaniu dostępu do wysokiej jakości edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu w bezpiecznym i chronionym środowisku. Podczas pandemii COVID-19 fundusz ten w ramach edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych zapewnił naukę na odległość, przekazywanie informacji zdrowotnych ratujących życie i inne wsparcie dla dodatkowych 29,2 mln dziewcząt i chłopców znajdujących się w trudnej sytuacji.

Źródło: ec.europa.eu