Artykuł ekspercki

21. edycja Kompendium CSR z udziałem ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

20 grudnia 2019

Ukazała się 21. edycja Kompendium CSR. W gronie autorek i autorów tekstów są także Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Karol Krzyczkowski, menedżer projektów FOB.

– Zrównoważony rozwój ujęty w ramy SDG to konieczność, nie opcja. (…) Coraz głośniej o tym, czego nie mierzy PKB. Czy wracamy do fundamentalnych wartości, a zmiany konsumpcji i produkcji pójdą w parze z budowaniem włączających miejsc pracy i społeczeństw? – pisze Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karol Krzyczkowski, menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyjrzał się wnioskom płynącym z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego, przygotowanego przez FOB wraz z Centrum Wolontariatu. Pobierz raport z badania >>

Pobierz 21. edycję Kompendium CSR >>

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.

Karol Krzyczkowski

Karol Krzyczkowski

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego. Menedżer projektów, trener, administrator serwisów internetowych, realizator transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Animator grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego firm partnerskich FOB.

Z ramienia FOB uczestniczy w pracach Branżowej Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie m.in. ocenia merytorycznie wnioski składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Od 2004 związany zawodowo z trzecim sektorem. Przez ponad 10 lat pracował z Centrami Wolontariatu w Kielcach, Warszawie i Gdańsku, oraz jako wolny strzelec z różnymi innymi inicjatywami społecznymi.

Absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych (Fundacja Szkoła Liderów, 2007), Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SLLGO – obecnie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, 2008), kursu Edukator – przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 2007), szkolenia trenerów Peer I’m – Peer Training Against Racism (EPTO, EPTO France, Kaleido’scop, 2009).

W 2015 jako wolontariusz brał udział w opracowaniu modeli i narzędzi w ramach projektu Modelowy Wolontariat realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.

W latach 2013-15 działał jako lider grupy wolontariuszy w ramach działań na Stadionie Narodowym w Warszawie w trakcie wydarzeń sportowych i muzycznych.

W latach 2012-13, jako pracownik Centrum Wolontariatu w Warszawie współtworzył pierwsze pilotażowe wdrożenie wolontariatu długoterminowego w Polsce. Jego praca polegała na stworzeniu zasad programu i konkursu grantowego dofinansowującego pobyt wolontariuszy. Projekt był dofinansowany w ramach Komponentu Wolontariatu Długoterminowego PO FIO jako jeden z 3 pilotaży w Polsce, a w wyniku oceny merytorycznej wniosków otrzymał najwyższą liczbę punktów od ekspertów.

W latach 2011-13 był ekspertem oceniającym merytorycznie wnioski złożone w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Został uhonorowany przez Prezydenta RP podczas Gali Barwy Wolontariatu 2012 – podobnie jak pozostałe 3,5 tysiąca wolontariuszy UEFA EURO 2012.

W latach 2010-12 współkoordynował program Świąteczna Aukcja Charytatywna realizowany przez PTC (obecnie T-mobile). W ramach pracy zajmował się funduszem grantowym dla organizacji pozarządowych będący częścią projektu. W 2010 roku Świąteczna Aukcja Charytatywna została doceniona przez PKPP Lewiatan jako Dobra Praktyka CSR (pdf).

Regularnie publikuje artykuły w portalu odpowiedzialnybiznes.pl oraz na własnym blogu. Biega w maratonach, lubi wegetariańską kuchnię, kolekcjonuje polskie komiksy. Od listopada 2015 realizuje się również jako tata.