Zrównoważony ślad cyfrowy – obszary wpływu

W ramach realizacji projektu określono przykładowe obszary wpływu powiązane ze zrównoważonym śladem cyfrowym dotyczące kwestii społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

 

WPŁYW SPOŁECZNY

WIEDZA I EDUKACJA

 • Spadek trwałości kompetencji – kompetencje potrzebne 3-5 lat temu, za kolejne 3 lata nie będą już aktualne dlatego też istotne jest wspieranie pracowników w rozwoju i zdobywanie nowych kompetencji
 • Rosnące zapotrzebowanie na określone kompetencje i specjalistów w danych dziedzinach

ZDROWIE I PSYCHIKA

 • Negatywny wpływ nadmiernego wykorzystania nowych technologii na dobrostan psychiczny (psychika, emocje) pracowników
 • Robotyzacja dzięki odciążeniu pracowników daje szansę na odnalezienie work-life- balance – więcej czasu na inne działania, na rozwój własny, wolontariat, rodzinę.
 • Trudność w zachowaniu balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
 • Ograniczenie aktywności fizycznej i związane z tym negatywne skutki dla zdrowia

RÓŻNORODNOŚĆ I WYKLUCZENIE

 • Większa dostępność pracy dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z ograniczoną mobilnością oraz dla osób w innym miejscu zamieszkania
 • Dyskryminacja zależna od danych, jakimi zasililiśmy system (np. system sądowniczy w Kalifornii – klasyfikacja / przewidywanie popełnienia przestępstwa w przyszłości, samochody automatyczne – decyzje związane z wyborem tego, kto jest ważniejszy w sytuacji zagrożenia na drodze (dla producenta samochodu zawsze ważniejszy jest człowiek w samochodzie, program do losowania sędziów w Polsce)
 • Dyskryminacja klientów mniej dochodowych, często z grup defaworyzowanych
 • Możliwość tworzenia bardziej różnorodnych zespołów
 • Zwiększenie wykluczenia cyfrowego i nierówności
 • Pogłębianie się podziałów społecznych
 • Wykluczenie cyfrowe przedsiębiorstw (małych firm, dostawców), które nie będą w stanie ponieść wydatków na cyfryzację

ZATRUDNIENIE

 • Likwidacja miejsc pracy w całym łańcuchu wartości – zmniejszenie zapotrzebowanie na pracę/ usługi dostawców
 • Tworzenie nowych miejsc pracy
 • Większa dostępność pracy – możliwość rekrutowania i zatrudniania pracowników z odległych lokalizacji – wzrost znaczenia kompetencji względem miejsca zamieszkania pracowników i lokalizacji firmy

RELACJE SPOŁECZNE W ŚWIECIE RZECZYWISTYM I CYFROWYM

 • utrudnione budowanie i przekazywanie kultury organizacji ze względu na brak bezpośredniego kontaktu
 • dehumanizacja gdy rozmawiamy z czatbotami, to się może przekładać na stres, na wyalienowanie społeczne, konkretne skutki zdrowotne (otyłość)
 • Trudność w budowaniu kultury firmy – brak inteligencji społecznej, brak wymiany informacji w nieformalnych warunkach (na korytarzu, w jadalni), brak interakcji pomiędzy różnymi obszarami i jednostkami w firmie
 • Brak możliwości poznania kultury organizacyjnej przez nowych pracowników, utrudniona integracja nowych osób
 • „atomizacja pracowników” wynikająca z pracy indywidualnej, w różnych lokalizacjach
 • Ułatwiona dostępność i możliwość współpracy online z osobami z innych zespołów
 • Niedobór kontaktów bezpośrednich i bezpośrednich relacji, których nie da się zastąpić relacjami wirtualnymi
 • powstanie nowego modelu pracy , opartego w większym stopniu na zaufaniu
 • Zmiana mechanizmów kontroli w miejscu pracy
 • Sporo spotkań i relacji po covidzie nadal pozostanie online – zaburzenie równowagi pomiędzy światem realnym a cyfrowym
 • Zmiana ról człowiek – technologia – technologia staje się kluczowa, „spycha człowieka na dalszy plan”

ZARZĄDZANIE DANYMI I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ORAZ TECHNOLOGII

 • Brak pełnej kontroli nad udostępnianiem i przekazywaniem danych osobowych (człowiek staję się daną, którą można sprzedać) – niewystarczająca edukacja społeczna, aby nad tym zapanować
 • Ryzyko utraty i niekontrolowanego obrotu danymi
 • Ryzyko utraty kontroli nad IOT
 • Rozmycie się odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez maszyny

NIEPEWNOŚĆ, WPŁYW NA PSYCHIKĘ

 • Poczucie, że jako społeczeństwo jesteśmy otoczeni przez algorytmy o których nie wiemy jak działają, a one decydują o naszym życiu
 • Zanurzenie w wirtualny świat, negatywne zjawiska cyfryzacji (FOMO – strach przed utratą, przeładowanie informacją, chaos, zaburzenia komunikacji, zwłaszcza u dzieci – nie uczą się komunikacji), np. nadmierne wykorzystanie rozwiązań cyfrowych przez firmy tworzące zabawki
 • wpływ na ludzką / dziecięcą psychikę, rozwój mózgu itp.
 • brak poczucia kontroli, mniejsza sprawczość człowieka
 • Technofobia – robofobia, strach przed technologią – objawy gdy obok pojawia się inteligentne urządzenie
 • Spadek inteligencji wyobraźni, mniej wyrozumiałości w efekcie zamknięcia się na inne poglądy (bańki informacyjne)
 • Wyższy poziom stresu wśród pracowników
 • Negatywny wpływ rozwiązań zdalnych i edukacji zdalnej na dzieci – trudności w ich zaangażowaniu

 

WPŁYW ŚRODOWISKOWY

OGÓLNE

 • Degradacja środowiska, wpływ na zmiany klimatyczne – lokalizacja serwerowni w miejscach z dostępem do chłodnego powietrza
 • Ograniczenie wpływu na środowisko dzięki optymalizacjom w wielu działaniach i dziedzinach osiągniętym w efekcie zastosowania SI
 • Rozwój zrównoważonych miast (smart, sustainable cities)

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

 • Wytwarzanie coraz większych baterii / zużycie metali / recykling urządzeń (baterii)
 • Ograniczenie zużycia papieru ze względu na digitalizację procesów obiegu dokumentów

ŚLAD WĘGLOWY

 • Długofalowo przywracamy równowagę w środowisku dzięki pracy z domu, ograniczeniu podróży służbowych
 • Zwiększenie śladu węglowego poszczególnych jednostek ze względu na znaczny wzrost zużywanej energii

WPŁYW GOSPODARCZY

PRZYCHODY

 • Wzrost przychodów ze sprzedaży online

KOSZTY

 • Przeniesienie kosztów pracy zdalnej na pracowników
 • Zmniejszanie odsetka zwrotów dzięki lepszemu dopasowaniu oferty produktowej do klienta w ramach zakupów online
 • Przeniesienie określonych kosztów pracy na pracowników
 • Zmniejszenie kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem np. biura
 • Wzrost kosztów związanych z rozwojem infrastruktury IT
 • Zwiększone koszty użytkowania infrastruktury publicznej (media, szkolnictwo, opieka zdrowotna)
 • Optymalizacja/ obniżenie kosztów, wykorzystania łańcuchów logistycznych

EFEKTYWNOŚĆ

 • Szybsze i bezpieczniejsze załatwianie spraw (np. elektroniczny obieg dokumentów)
 • Większa efektywność pracy w trakcie pracy zdalnej
 • Ze względu na łatwość uczestnictwa w spotkaniach, większa częstotliwość i intensywność spotkań a w efekcie brak czasu na wykonywanie innych zadań
 • Wzrost poziomu efektywności pracy, dzięki wykorzystaniu nowych technologii
 • Zwiększenie efektywności dotarcia do najbardziej dochodowych grup klientów
 • Zwiększenie liczby transakcji i działań realizowanych “automatycznie”, bez udziału człowieka

RYNEK I PROWADZENIE BIZNESU

 • Możliwość prowadzenia globalnego biznesu z Polski
 • nierówności pomiędzy przedsiębiorstwami / rozdźwięk pomiędzy największymi, a resztą może się zwiększać
 • większa elastyczność wszystkich uczestników rynku
 • większe możliwości dotarcia MSP do klientów przy równoczesnej większej konkurencyjności na rynku

DANE: DOSTĘP, ZARZĄDZANIE, BEZPIECZEŃSTWO

 • Monopolizacja i komercjalizacja dostępu do danych przez globalnych gigantów
 • Coraz większa przepaść pomiędzy posiadaczami danych a tymi udostępniającymi. Brakuje na rynku pracy osób, które się tym tematem zajmują Trzeba zmniejszać te nożyce
 • zwiększone ryzyko i straty będące efektem ataków hakerskich, których ilość ze względu na zwiększoną liczbę udostępnianych danych, wzrosła

INNE

 • Nadmiar reklam zamykających w bańce informacyjnej (prawo do prywatności)
 • Konieczność przebudowy przestrzeni/ infrastruktury zarówno w wymiarze mikro jak i makro, że względu na zmianę trybu pracy
 • Zwiększenie zainteresowania ludzi domami i mieszkaniami poza dużymi miastami
 • Szereg niejasności i sprzecznych interpretacji dotyczących pracy zdalnej, wynikających z braku precyzyjnego uregulowania tego zagadnienia w prawe
 • Większa dostępność nowoczesnych usług publicznych np. w ramach służby zdrowia, lepsza diagnostyka medyczna
 • Podniesienie poziomu wiedzy o e-bezpieczeństwie w społeczeństwie
 • Podniesienie poziomu wiedzy o regulacjach dotyczących usług, zakupów online
 • Skok cywilizacyjny – zwiększenie dostępności usług i rozwiązań online
 • Olbrzymie obciążenia infrastruktury IT