Robert Adamczyk

Członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W Banku zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyk ESG projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych dotyczących państw, w których funkcjonuje Bank. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomię oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD – Task Force for Nature-related Financial Dislcosure). Pracował nad wytycznymi dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW) oraz Giełdą w Bukareszcie, a obecnie opracowuje podobne wytyczne Dla Praskiej Giełdy. Robert jest również ekspertem EFRAG-u dot. standardów raportowania w ramach dyrektywy CSRD.

Do 2004 roku był Dyrektorem Działu Ochrony Środowiska w WS Atkins Polska (Atkins). Jest absolwentem Kings College London oraz Imperial College London. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w kilkuset audytach i analizach środowiskowych na zlecenie inwestorów branżowych, finansowych, Skarbu Państwa oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Robert jest wiodącym audytorem IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz assessorem środowiskowym i członkiem RICS Europe (Royal Instituation of Charted Surveyors). Specjalizuje się w implementacji wymogów Unii Europejskiej, między innymi dyrektywy IED, oraz w prowadzeniu procesu ocen oddziaływania inwestycji na środowisko pod kątem wymogów międzynarodowych instytucji finansowych oraz Dyrektyw Unii Europejskiej.