wrz 04 2017

Zostań Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej 2017

Lokalizacja: Polska,

Patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Już po raz siódmy zostanie wybrany Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Ten rok jest szczególny, bowiem zgłoszenia do konkursu przyjmowane są również od osób fizycznych i prawnych, które postanowią zarekomendować kandydata na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Forum Odpowiedzialnego Biznes patronuje konkursowi.

Celem konkursu jest nagrodzenie tych podmiotów, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

I Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017.

Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:

  • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne[1] prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie pracy,
  • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.

II Kategoria – Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce

Rekomendowane mogą być gminy i powiaty województwa małopolskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej.

III Kategoria – Przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce

Do wyróżnienia rekomendowane mogą być przedsiębiorstwa zarejestrowane / działające w województwie małopolskim wspierające małopolskie podmioty ekonomii społecznej.

IV Kategoria – Nagroda publiczności

Nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu internetowego. W tej kategorii biorą udział finaliści wyłonieni przez Kapitułę Konkursu.

Formularz rekomendacji umożliwiający przekazanie zgłoszenia. Formularz dostępny na stronie www.es.malopolska.pl

Zgłoszenia trwają do 4 września br.

Wyboru Małopolskiego Lidera dokona Kapituła konkursu skupiająca osoby odgrywające w obszarze małopolskiej ekonomii społecznej rolę ekspertów, przedstawicieli instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawicieli zwycięzcy konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016.  Ocena dotyczy kilku aspektów, w tym innowacyjności w sferze społecznej i gospodarczej, sytuacji finansowej oraz oferty podmiotu.

Organizatorzy przewidzieli nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu.

Pierwszym laureatem konkursu (w 2011) zostało Stowarzyszenie Siemacha nagrodzone za prowadzone Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie – unikalne połączenie działań wychowawczych, sportu i terapii. W 2012 roku zwyciężyło Laboratorium Cogito sp. z o.o. prowadzące Ośrodek Recepcyjno – Szkoleniowy Zielony Dół, w którym pracują osoby chorujące psychicznie. Liderem w 2013 roku została Spółdzielnia Socjalna OPOKA z Klucz za zbudowanie lokalnego systemu wsparcia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych opartego na instrumentach ekonomii społecznej. Zwycięzcą w 2014 roku zostało Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko sp. z o.o. za tworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb osób wykluczonych społecznie. W 2015 r. zwycięzcą konkursu została Spółdzielnia Socjalna „PRIMA” z Pcimia za stworzenie miejsc pracy, których owocem jest wysoka jakość żywienia dzieci i młodzieży oraz kreowanie mody na zdrowe odżywianie. W 2016 roku Kapituła Konkursu nagrodziła Krakowską Spółdzielnię Niewidomych Sanel za skuteczne włączenie zasad solidarności społecznej do prowadzonej działalności gospodarczej, otwartość na współpracę z partnerami lokalnymi, aktywne działania na rzecz integracji różnych środowisk społecznych oraz autorskie pomysły w zakresie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: Materiały prasowe

[1] osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego