kwi 12 2021

Zakończenie zgłoszeń do Listków CSR

Lokalizacja: Polska,

Partner merytoryczny - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Złote, Srebrne i Białe Listki CSR „Polityki” trafią do polskich firm już po raz dziesiąty. O tym, kto w tej edycji otrzyma dyplom, przekonamy się w połowie czerwca. Partnerem merytorycznym zestawienia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jak co roku, aby wziąć udział w zestawieniu, trzeba wypełnić ankietę online opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26 000. Wśród pytań dotyczących działań w ramach zrównoważonego rozwoju i miejsca CSR w organizacji są także kwestie realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s).

W tym roku organizatorzy postanowili skoncentrować się pytaniach dotyczących projektów związanych z inicjatywami na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii – cele 3, 8 i 10 – oraz działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat – cel 13.

X edycja Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR „Polityki” będzie także okazją do podsumowania dziesięciu lat zestawienia oraz działań firm, które brały udział w inicjatywie od samego początku.

Czas na wypełnienie ankiety mija 12 kwietnia 2021 r. Analiza ich wyników zostanie opublikowana w tygodniku „Polityka” w połowie czerwca 2021 roku.

Partnerami merytorycznymi Listków CSR „Polityki” są firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przejdź do ankiety >>

Kategorie wyróżnień i kryteria ocen Listków CSR „Polityki”

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania czynnikami ESG jest całościowy system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej niezależnej weryfikacji.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. poprzez raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Biały Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie

Źródło: Polityka