lis 27 2023

Webinarium MFiPR i MF nt. ESRS

Lokalizacja: On-line,

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszają na webinarium, podczas którego zostaną omówione nowe standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju obowiązujące w UE (ESRS). Jedną z prowadzących będzie Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która przedstawi zagadnienia dotyczące standardów z zakresu polityki społecznej: ESRS S1 do S4.

Wydarzenie jest bezpłatne.

Webinarium jest skierowane w szczególności do przedsiębiorstw, które będą sporządzały sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą CSRD.

Podczas webinarium zostanie szczegółowo przedstawiony pierwszy zestaw ESRS, tj. standardy przekrojowe ESRS 1 i ESRS 2, standardy dotyczące kwestii środowiskowych ESRS E1-E5, standard z zakresu ładu korporacyjnego ESRS G1 oraz standardy dotyczące kwestii społecznych ESRSR S1-S4. Prelegentami będą w szczególności eksperci ze Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W dyrektywie CSRD zobowiązano jednostki objęte jej zakresem do umieszczania w sprawozdaniu z działalności informacji z zakresu ESG. Informacje te mają być sporządzane zgodnie z ESRS przyjętymi przez KE. Pierwszy zestaw ESRS (tzw. pełnych) został przyjęty 31 lipca 2023 r. Ma on zastosowanie do wszystkich jednostek objętych zakresem CSRD niezależnie od sektora, w którym działa dana jednostka.

Webinarium zostało przygotowane w ramach prac grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego działającej w ramach Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.