cze 16 2010

Rola Krajowego Punktu Kontaktowego OECD w praktyce przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Zalety mediacji w sprawach spornych

Lokalizacja: Polska,

W dniu 22 czerwca odbędzie się konferencja „Rola Krajowego Punktu Kontaktowego OECD w praktyce przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Zalety mediacji w sprawach spornych” organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Termin: 22 czerwca 2010 r
Miejsce: PAIiIZ, ul. Bagatela 12, Warszawa

Program

9:30 – 10:00    Rejestracja gości

10:00 – 10:20    Zawartość Wytycznych. Procedura składania skarg – zasady postępowania
– Agata Mężyńska, Dyrektor Departamentu Informacji Gospodarczej, PAIiIZ

10:20–10:40    Rola mediatora w postępowaniu skargowym. Znaczenie mediacji – korzyści dla             skonfliktowanych stron – Ewa Zdunek, Krajowe Centrum Mediacji

10:40- 11:00    Przerwa kawowa

11:00-11:30    „Sposoby implementacji wymagań zapisanych w Wytycznych OECD dla     Przedsiębiorstw         Wielonarodowych” w strategii zarządzania Firmą – Tomasz Gasiński, dyrektor działu         Det Norske Veritas, Sopot

11:30 – 12:00    Panel dyskusyjny:
„Oczekiwania przedsiębiorców wobec KPK OECD. Jak KPK może pomóc w codziennej         praktyce wdrażania Wytycznych OECD”

12:00        Lunch

Konferencja  jest bezpłatna. Ilość miejsc ograniczona.

Wytyczne są najbardziej uniwersalnym dokumentem, wyznaczającym standardy zachowania wielonarodowych przedsiębiorstw, poruszającym kwestie takie jak: prawa człowieka, zrównoważony rozwój, zatrudnienie i stosunki pracy, jawność informacji, ochrona środowiska, zwalczanie korupcji, ochrona interesów konsumenta, opodatkowanie

Podczas konferencji organizator chce zachęcić przedsiębiorstwa wielonarodowe do przestrzegania Wytycznych OECD oraz pokazać możliwości stosowania instrumentu skargi, w przypadku naruszania przez przedsiębiorstwa wielonarodowe  Wytycznych OECD z uwzględnieniem roli mediatora w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

Zadaniem Krajowych Punktów Kontaktowych OECD jest rozpatrywanie skarg przeciwko działaniom korporacji wielonarodowych łamiących Wytyczne OECD. Organizacje pozarządowe lub związki zawodowe mogą zgłosić skargę do KPK. Punkt ma wówczas obowiązek przyjrzeć się sprawie i o ile jest ona zasadna, rozpocząć mediacje między firmą a poszkodowanymi.

KPK nie jest sądem, a jego zaangażowanie jest niezależne od punktów widzenia stron i ma na celu doprowadzić do porozumienia oraz wypracowania nowych, lepszych rozwiązań na przyszłość. Celem podstawowym jest uniknięcie podobnych kryzysów w przyszłości.

W ramach swojej procedury KPK konsultuje się z właściwymi organami rządowymi, przedstawicielami środowiska biznesu, organizacji pracowniczych, innych organizacji pozarządowych oraz ekspertami w danej dziedzinie. Współpracuje również z Krajowym Punktem Kontaktowym z państwa, którego dana kwestia dotyczy (np. miejsca pochodzenia firmy lub prowadzenia działalności). W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia co do podnoszonych kwestii, KPK wydaje oświadczenie i jeżeli jest to właściwe formułuje rekomendacje w sprawie wykonywania zaleceń Wytycznych.

Po konsultacji z zainteresowanymi stronami KPK podaje do wiadomości publicznej wyniki postępowania mediacji, o ile zachowanie ich poufnego charakteru nie służy bardziej skuteczności realizacji Wytycznych i interesom wszystkich stron.