mar 14 2016

Otwarte Webinarium „Raportowanie danych niefinansowych w obszarze praw człowieka”

Lokalizacja: On-line, Polska,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu zapraszają do udziału w webinarium, którego celem jest przybliżenie przedstawicielom i przedstawicielkom świata biznesu problematyki praw człowieka w kontekście biznesu, a szczególnie standardu wspierającego raportowanie informacji niefinansowych w tym zakresie, tj. „Ram sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka”, oraz ich praktycznego wykorzystania zarówno w procesie raportowania, jak i w celu poprawy komunikacji wewnętrznej i identyfikacji ryzyk biznesowych.

Ramy sprawozdawczości zgodne z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (UN Guiding Principles Reporting Framework) to pierwsze kompleksowe wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące sporządzania sprawozdań na temat tego jak wywiązują się z odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka w swojej codziennej działalności. Jako standard umożliwiający raportowanie w pełni zgodne z Wytycznymi ONZ. dot. biznesu i praw człowieka wypracowanymi w drodze konsultacji z interesariuszami, biznesem i rządami państw w okresie 6 lat i przyjętymi przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 r., jest on polecany i wspierany przez m.in. 82 firmy/inwestorów zarządzających kwotą 4,8 biliona dolarów a szereg największych firm, w tym Unilever rozpoczęło już raportowanie w oparciu o niego.

Webinarium będzie prowadzone przez ekspertkę – Beatę Faracik – Współzałożycielkę i Prezeskę Zarządu fundacji Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, ekspertkę specjalizująca się w prawie międzynarodowym publicznym i prawach człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka w kontekście biznesu oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), jak również polityki wewnętrznej i zewnętrznej UE w zakresie praw człowieka, demokracji i polityki rozwojowej. Działa na rzecz implementacji w Polsce Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Autorka szeregu analiz, publikacji i prezentacji tak na forum krajowym jak i międzynarodowym, oraz warsztatów i szkoleń w powyższym zakresie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla administracji publicznej i organizacji pozarządowych, jak i we współpracy z organizacjami międzynarodowymi i z sektorem prywatnym. Od 2014 r. Członkini Zespołu ds. CSR przy Ministrze Gospodarki oraz członkini Rady Programowej Amnesty International Polska. Koordynator Koalicji CSR Watch Polska.

Dostęp

Webinarium będzie realizowane na platformie Clickmeeting. Wymagana wcześniejsza rejestracja uczestników.

Webinarium rozpoczyna się o godzinie 15:00.

W przypadku pytań odnośnie wymagań sprzętowych i zasady działania platformy, odsyłamy do poradników na stronie operatora.