wrz 22 2016

Ogólnopolska Konferencja „Podkarpacie dla biznesu”

Lokalizacja: Polska,

Patronat medialny portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Konferencja „Podkarpacie dla biznesu” jest organizowana w ramach Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk przez rzeszowski Oddział ZUS wspólnie z Politechniką Rzeszowską, przy wsparciu szeregu instytucji administracji publicznej oraz organizacji pracodawców.

22 września 2016 r. godz. 9:00 Politechnika Rzeszowska – al. Powstańców Warszawy 12 – bud. V.

Informacje – zgłoszenia: tel. 17 867 52 95,  17 867 52 18 oraz na www.zus.pl.

Uczestnictwo bezpłatne.

Podczas konferencji, przewidziano dwa panele tematyczne: „Biznes w zgodzie z prawem” oraz „Wsparcie biznesu”. W poszczególnych panelach omawiane będą m.in. wybrane zagadnienia prawne oraz formy wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej oferowane przez instytucje publiczne w ramach realizowanych przez nich zadań (szczegółowy program w załączeniu).

W programie między innymi: zmiany w przepisach Prawa zamówień publicznych, udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz należności na ubezpieczenia społeczne, zmiany w prawie pracy, praktyki ograniczające konkurencję w orzecznictwie Prezesa UOKiK, zasady odliczania podatku VAT z uwzględnieniem ostatnich zmian, biznes i dialog w skali regionalnej, przeszkody w rozwoju biznesu, wsparcie przedsiębiorczości w ramach RPO Woj. Podkarpackiego oraz agencje rozwoju regionalnego,uwikłanie w nielegalny proceder i jego skutki – z doświadczeń kontroli skarbowej, nauka dla rozwoju i innowacyjności biznesu – rola uczelni w podnoszeniu innowacyjności gospodarki.

Adresatami są przedsiębiorcy, pracodawcy, absolwenci uczelni, osoby planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej a także podmioty zainteresowane prowadzeniem biznesu w województwie podkarpackim. Zaproszenie uczestnictwa w Konferencji będzie miało charakter otwarty – co oznacza, że udział w niej mogą wziąć każdy, bez względu na region zamieszkania czy prowadzenia biznesu.

Celem konferencji „Podkarpacie dla biznesu” jest merytoryczne i praktyczne wsparcie przedsiębiorczości, motywowanie do jej rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału kadrowego Podkarpacia, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów uczelni wyższych będących nośnikiem wysokiego poziomu merytorycznego, kreatywności i innowacyjności. Intencją jest także zwrócenie uwagi na wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wpływ biznesu na politykę prorodzinną przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz „zdrowej” konkurencyjności. Realizowane przedsięwzięcie ma uświadomić przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej o możliwościach ich rozwoju poprzez wsparcie oferowane przez organy administracji publicznej oraz uczelnie wyższe.Wartością tej inicjatywy ma być synergia działań wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów, dzięki czemu możliwe będzie dostarczenie zintegrowanego pakietu wiedzy i praktycznych porad dedykowanych konkretnej grupie odbiorców – w tym przypadku przedsiębiorcom, pracodawcom, osobom planującym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozostałym uczestnikom rynku pracy – wskazuje Stanisław Wasilewski – Dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie .