sty 18 2008

Ogólnopolska konferencja naukowa – System Przyrodniczy w Zarządzaniu Rozwojem Obszarów Metropolitalnych

Lokalizacja: Polska,

W dniach 16 do 17 czerwca 2008 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, mieszczącego się na ul. Jana Matejki 22/26 odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „System Przyrodniczy w Zarządzaniu Rozwojem Obszarów Metropolitalnych”.Zasadniczym celem planowanej konferencji jest dyskusja nad zagadnieniami uwarunkowań przyrodniczych w rozwoju miasta. W ramach planowanej konferencji przewiduje się poruszyć następujące zagadnienia szczegółowe:

  • uwarunkowania przestrzenno-przyrodnicze w rozwoju miast: przyroda jako bariera, stymulanta czy neutralny czynnik rozwoju miast?
  • zagrożenia ekosystemów, populacji i gatunków związane z presją urbanizacyjną na przyrodę w miastach i ich otoczeniu;
  • zmiany w florze, faunie przemiany przyrody miast oraz ich zwrotny wpływ na życie mieszkańców;
  • wielko-przestrzenne systemy ochrony przyrody – możliwości rozwoju w warunkach metropolizacji struktur przestrzennych;
  • obszarowe i indywidualne formy ochrony przyrody na terenach zurbanizowanych i poddawanych urbanizacji – doświadczenia w zakresie powoływania i funkcjonowania: bariery formalne, instytucjonalne, organizacyjne, administracyjne i in.;
  • instrumenty ochrony i kształtowania systemów przyrodniczych miast;
  • adekwatność struktur instytucjonalnych i organizacyjnych administracji publicznej do rozwiązywania problemów funkcjonowania systemów przyrodniczych w miastach – doświadczenia i rekomendacje; modele zarządzania systemami przyrodniczymi w miastach.

Organizatorzy konferencji liczą na sprowokowanie interdyscyplinarnej dyskusji, zapraszając do uczestnictwa w konferencji przedstawicieli środowisk akademickich reprezentujących nauki przyrodnicze, ekonomiczne, zarządzanie publiczne, specjalistów z zakresu problemów ochrony sanitarnej i weterynaryjnej miast. Ważnymi partnerami w dyskusji będą również przedstawiciele instytucji publicznych realizujących w praktyce kompetencje z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego w miastach (np. wojewódzcy konserwatorzy ochrony przyrody, odpowiednie miejskie służby samorządowe) oraz reprezentanci pozarządowych organizacji ekologicznych mający doświadczenie w zakresie realizacji inicjatyw czynnej ochrony przyrody miast.

Spodziewanym efektem konferencji winno być wypracowanie rekomendacji pod kątem rewizji rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych stosowanych we współczesnych miastach w zakresie ochrony tworów przyrody i gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Najciekawsze konferencyjne wystąpienia oraz wnioski zostaną opublikowane w wydawnictwie KPZK PAN.

Formularz zgłoszeniowy wraz z zasadami dotyczącymi zgłoszeń uczestnictwa i referatów do pobrania obok.