maj 09 2011

Model tworzenia wartości jako strategiczne podejście do budowy i komunikacji wartości przedsiębiorstw

Lokalizacja: Polska,

6 czerwca w Warszawie odbędzie się szkolenie „Model tworzenia wartości jako strategiczne podejście do budowy i komunikacji wartości przedsiębiorstw” organizowane przez Harvard Business Review Polska.

Termin: 6 czerwca 2011, godz. 9:30-15:15

Miejsce: ICAN Institute, Al. Niepodległości 18

Program

Moduł 1
Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju jako sposobu budowania wartości

Moduł ten unaoczni konieczność wykorzystania oraz korzyści płynące ze strategicznego podejścia do zarządzania zrównoważonym rozwojem. Zaprezentowane zostaną kluczowe podejścia teoretyczne, w tym m.in. koncepcje M. Friedmana, M. Krammera, M. Portera, P. Druckera, A. Carolla, M. Younusa, C.K. Prahalada, a następnie zestawione zostaną z praktyką biznesową, doświadczeniami liderów w zakresie zarządzania CSR oraz kluczowymi wnioskami z projektów strategicznych PwC.
Całość w oparciu o wiedzę i doświadczenie PwC, zilustrowane licznymi przykładami liderów rynkowych z Polski i ze świata.

Moduł 2
Wycena wartości firmy

Celem tej części będzie pokazanie, jak i gdzie budowana jest wartość dzięki integracji CSR w działalność biznesową i systemy zarządzania. Szczególny nacisk zostanie położony na wartość dla przedsiębiorstwa i dla otoczenia (Shared Value Model) w podziale na:

  • wartość finansową – zaprezentowane zostaną obszary wpływu CSR na wartość finansową w ramach modelu minimalizacji ryzyka, wykorzystania szans, budowy przewagi konkurencyjnej i wartości rynkowej;
  • wartość niematerialną – prowadzący pokażą przełożenie aspektów zrównoważonego rozwoju na budowę wartości niematerialnej (np. reputacja, marka, kapitał intelektualny, motywacja, zaangażowanie, innowacyjność itd.), zilustrują konieczność zarządzania kapitałem niematerialnym w celu długofalowej budowy wartości rynkowej.

Moduł 3
Komunikacja wartości

Moduł trzeci zobrazuje strategiczną rolę komunikacji w budowaniu wartości przedsiębiorstw. Omówi istotę:

  • komunikacji wewnętrznej i angażowania pracowników w celu ich motywowania, budowania satysfakcji, a w rezultacie poprawy efektywności i innowacyjności;
  • prowadzenia dialogu z szerokim kręgiem interesariuszy, umożliwiającego poznanie otoczenia biznesowego, trendów warunkujących działalność operacyjną, oczekiwań i opinii oraz pomysłów i sugestii klientów, partnerów biznesowych oraz pozostałych interesariuszy;
  • komunikacji zewnętrznej tworzącej wartość marki, kształtującej oczekiwania i decyzje inwestycyjne inwestorów i akcjonariuszy