cze 18 2010

Konferencja „Społeczna odpowiedzialność biznesu – realne zobowiązanie przedsiębiorców?”

Lokalizacja: Polska,

W poniedziałek 21 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Społeczna odpowiedzialność biznesu – realne zobowiązanie przedsiębiorców?”.

Konferencja organizowana jest przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Katedrą Teorii Organizacji Wydziału Zarządzania UW. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem medialnym konferencji.

Termin
: 21 czerwca 2010 r. w godz. 9:00-16:00
Miejsce: Wydział Zarządzania UW (02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3), sala Rady Wydziału (B 205).

Założenia konferencji

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) jest koncepcją zakładającą konieczność brania pod uwagę przez przedsiębiorców skutków działalności gospodarczej związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy w określonym środowisku społecznym i przyrodniczym.

Tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu stale zyskuje w Polsce na popularności. Najbardziej popularne jest jednak w naszym kraju myślenie o CSR w kategoriach dobrej woli przedsiębiorców. W dyskursie publicznym nacisk kładziony jest głównie na promowanie dobrych praktyk przedsiębiorców w obszarze CSR. Zbyt mało jest natomiast merytorycznej dyskusji na temat tego, na ile CSR należy wiązać z realnym zobowiązaniem przedsiębiorcy oraz w jakim zakresie CSR powinien być zintegrowany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Niniejsza konferencja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Ma ona stanowić forum poszukiwania odpowiedzi na pytanie, na ile społeczna odpowiedzialność biznesu może być uznana za realne zobowiązanie przedsiębiorców? W formie dwóch odrębnych paneli dyskusyjnych rozważane będą najważniejsze problemy zewnętrznej i wewnętrznej sfery uzewnętrzniania się społecznej odpowiedzialności biznesu.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i skupia przedstawicieli nauki, struktur państwowych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką CSR.

Program konferencji

Część pierwsza – rozumienie i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu (9:30-11:00)

Otwarcie konferencji i powitanie jej uczestników przez prof. Alojzego Z. Nowaka, dziekana WZ UW

Ogólny referat wprowadzający: „Społeczna odpowiedzialność biznesu jako realne zobowiązanie przedsiębiorcy wynikające z aksjologii prawnej” – Maciej Bernatt (CSAiR WZ UW)

Wystąpienia gości:

 • Pana Ministra Rafała Baniaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Pani Renaty Juszkiewicz, Dyrektor Przedstawicielstwa METRO Group w Polsce (sponsora konferencji)

Część druga:

Panel pierwszy – sfera zewnętrzna społecznej odpowiedzialność biznesu (11:00-13:00):

 1. Nierówność między odpowiedzialnością moralną jednostki, a odpowiedzialnością zbiorową firmy. CSR jako początek narodzin świadomości zobowiązań moralnych firmy (prof. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 2. Stosunki pracy jako punkt odniesienia CSR (dr Jacek Męcina, Instytut Polityki Społecznej WDiNP UW)
 3. Kodeksy dobrych praktyk w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Monika Stec, Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK)
 4. Relacja przedsiębiorców z podwykonawcami i dostawcami w związku z inwestycjami zagranicznymi (Grzegorz Piskalski, Fundacja CentrumCSR.PL)
 5. Edukacja w zakresie CSR – czy i jaka?  (dr Ewa Jastrzębska, SGH)

Moderator – prof. Tadeusz Skoczny (CSAiR WZ UW)

Lunch (13:00-13:45)

Panel drugi – sfera wewnętrzna społecznej odpowiedzialność biznesu (13:45-15:45)

 1. Magistra Vitae? Relacje przedsiębiorca – pracownik w świetle wyzwań obecnego kryzysu i zapomnianych polskich tradycji (dr Tomasz Ochinowski, Katedra Teorii Organizacji WZ UW)
 2. Patologie w relacjach przedsiębiorstwa z interesariuszami (prof. Krzysztof Klincewicz, Katedra Teorii Organizacji WZ UW)
 3. Ekologiczny kontekst działalności przedsiębiorstwa (dr Marcin Żemigała, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
 4. Rola kadry menedżerskiej przy wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu (dr Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego)
 5. Ochrona sygnalistów (ang. whistleblower) jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu (dr Wojciech Rogowski, Narodowy Bank Polski, Szkoła Główna Handlowa)

Moderator – prof. Jerzy Bogdanienko (Katedra Teorii Organizacji WZ UW)

Każdy uczestnik konferencji otrzyma bezpłatny egzemplarz publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu „15 dobrych przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”.