kwi 18 2007

Konferencja nt. CSR i związków zawodowych

Lokalizacja: Polska,

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Fundacja CentrumCSR.PL, Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Pomorski Instytut Demokratyczny zapraszają na konferencję „Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) a środowisko pracy”

Celem konferencji jest omówienie relacji pomiędzy działalnością związków zawodowych a implementacją przez przedsiębiorstwa strategii CSR. Pod dyskusję poddane zostaną doświadczenia krajowych oraz międzynarodowych organizacji związkowych w zakresie budowania przez nie strategii wobec zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu. Oceniona zostanie perspektywa dla wykorzystania CSR jako ważnego elementu dialogu społecznego, jak również potencjalne możliwości zaangażowania się polskich związków zawodowych w CSR.

Wśród prelegentów konferencji znajdują się przedstawiciele krajowych oraz międzynarodowych organizacji związkowych, organizacji pozarządowych, świata nauki oraz pracodawców.