lis 20 2008

Konferencja COP14

Lokalizacja: Polska,

Konferencja COP 14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto), która odbędzie się w dniach 1 – 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu jest najbardziej prestiżowym forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, która skupia uwagę całego świata.

Organizatorem konferencji COP14 jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, a gospodarzem Rząd RP, koordynatorem przygotowań – Ministerstwo Środowiska RP. W dwutygodniowych obradach przewiduje się udział ok. 8 tys. uczestników: ponad 190 delegacji rządowych z ministrami środowiska lub zmian klimatu na czele, instytucji międzynarodowych, ekologicznych, biznesowych i badawczych organizacji pozarządowych oraz mediów.

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) jest jedną z najważniejszych umów ekologicznych formułującą podstawy międzynarodowych działań w walce z globalnym ociepleniem klimatu. Na bazie przyjętej podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (1992 r.) umowy ustalono cele i zasady współpracy państw na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, a także ograniczania ich negatywnych skutków min. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. W wyniku negocjacji powstają decyzje polityczne i instrumenty prawne w celu zabezpieczenia realizacji zapisów Konwencji, takie jak min. Protokół z Kioto, który określił zobowiązania państw względem redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Najwyższym organem Konwencji jest Konferencja Stron Konwencji (COP), której sesje odbywają się regularnie (raz w roku) i mają na celu ustanawianie reguł wdrażania UNFCCC. W jej zakresie działają także ciała pomocnicze (subsidiary bodies – SB), Biuro i Sekretariat a także organy tworzone przez COP: grupy robocze, ciała eksperckie, komitety.

Program konferencji obejmuje sesje plenarne oraz spotkania grup roboczych, a także szereg wydarzeń towarzyszących (prezentacje, seminaria, happeningi, wystawy) oraz poprzedzających spotkanie (imprezy, debaty etc.), których głównym celem jest zwrócenie uwagi na problemy związane z globalnymi zmianami klimatycznymi. Na konferencji obecne są również liczne reprezentacje organizacji pozarządowych i gospodarczych.

Program Konferencji:

Data: 1-12.12.2008, Poznań 2008
Miejsce: Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich

W ramach konferencji COP14 odbędą się:

* XIV Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu;

* IV Sesja Konferencji Stron, służąca jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto;

* XXIX Sesja Organów Pomocniczych.

Agenda Konferencji COP 14 do pobrania obok lub dostępna na stronie UNFCCC.