sie 20 2010

Konferencja Biznes – Prawo – Etyka

Lokalizacja: Polska,

Centrum Etyki Biznesu i Kolegium Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego zaprasza do udziału w Konferencji Biznes – Prawo – Etyka, Warszawa, 10 grudnia 2008 r.

Założenia programowe konferencji
Coraz powszechniej przestrzeganie standardów etycznych oraz przestrzeganie norm prawnych w działalności gospodarczej jest ze sobą łączone pod nazwą Business Ethics and Compliance. Odbywają się konferencje, tworzone są odpowiednie stanowiska pracy (ethics and compliance officer), a nawet stowarzyszenia zawodowe specjalistów zatrudnionych na tych stanowiskach (Ethics and Compliance Officer Association).

Zagadnienie to wymaga wspólnego rozważenia przez środowiska prawnicze współpracujące z biznesem oraz etyków biznesu i znawców zagadnienia ładu korporacyjnego (corporate governance), a także menedżerów podejmujących kwestie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istotne jest bowiem nie tylko przeciwdziałanie nadużyciom, ale także kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej ufundowanej na przestrzeganiu społecznych reguł postępowania etycznych (moralnych) i prawnych.

Fundamentem przestrzegania reguł społecznych powinna być infrastruktura etyczna i prawna i to zarówno intelektualna (przekonania, założenia jawne i ukryte przyjmowane w działalności gospodarczej, jej badaniu i edukacji na jej rzecz), jak i materialna (konkretne rozwiązania stosowane w życiu publicznym, praktyce gospodarczej, administracyjnej). Jest to warunek sine qua non kształtowania obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej jako dobra wspólnego.

Spoiwem stanowienia oraz przestrzegania standardów etycznych i regulacji prawnych jest autentyczność intencji i rzetelność zachowań. Wymaga to troski o zwiększenie poziomu zaufania i społecznej odpowiedzialności wszystkich interesariuszy zaangażowanych w życie gospodarcze oraz edukację na rzecz upowszechnienia zasad profesjonalizmu w zawodach menedżerskich i prawniczych.

Partnerska komunikacja ludzi biznesu i prawników w sferze gospodarczej to komunikacja symetryczna, a ta wymaga kontaktu, wspólnoty semantycznej, zsynchronizowania znaków, symboli i kodów profesjonalistów z obu stron. Jeśli ma to prowadzić do harmonijnej współpracy, to nie wystarczy wspólny język, potrzebna jest także wspólnota wartości, a choćby wzajemne zrozumienie, zaufanie i zaaprobowanie różnic. Warto o tym rozmawiać.

Rada Programowa Konferencji: Wojciech Gasparski, prof. dr hab.- CEBI; Jolanta Jabłońska-Bońca, prof. dr hab. – Kolegium Prawa; Dariusz Bąk, dr – CEBI; Rafał Bielski, mgr – Kolegium Prawa; Przemysław Krawczyk, dr – Kolegium Prawa; Anna Lewicka-Strzałecka, prof. dr hab. – CEBI oraz IFiS PAN; Bolesław Rok, dr – CEBI oraz FOB.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do zgłaszania referatów oraz komunikatów naukowych dotyczących zarówno treści, jak i metod związanych z dbałością o przestrzeganie norm prawnych i standardów etycznych w działalności gospodarczej oraz praktyce zawodów prawniczych.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w konferencji przez wypełnienie i wysłanie załączonej obok karty zgłoszeniowej nie później niż do 30 września br. W przypadku zgłoszenia referatu zgłaszający proszeni są o nadesłanie jednostronicowego abstraktu do 30 października br. Przewidywane jest przygotowanie książki, w której opublikowane zostaną wybrane referaty.

Źródło: www.wspiz.edu.pl